Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                             

 

                        гр. Троян, 18.05.2017 година

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                              първи състав

на деветнадесети април                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 115 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, предявен от В.Н.Б.,  ЕГН **********, с адрес: *** против П.К.Б. с адрес: ***, Т.Т.Й. с адрес: *** и Т.Д.К. с адрес: ***.

Ищецът твърди, че на 17.07.2014г. сключил предварителен договор лично, като купувач и от друга страна, като пълномощник -продавач с правата по чл. 38, ал.1 ЗЗД , с нотариална заверка на подписите № 5654 от 27.11.2014 г. на Нотариус № 481 , с район на действие Районен съд Ловеч , за покупко-продажба на земеделски земи в землището на с.Бели Осъм , община Троян, възстановени с Решение № 6375 на ОбСЗГ гр.Троян от 01.12.1993 год., както следва:

   1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 23.405 дка с идентификатор 03486.30.1566, при граници и съседи: 30.144 - ливада насл. Ц.И.Б.; 30.143. овощна градина по чл.19; 30.165 - овощна градина по чл.19; 30.166 - ливада по чл.19; 30.196 - овощна градина по чл.19; 30.180 - овощна градина Д.Д.Б.; 30.181 - овощна градина Д.М.К.; 66.1 - горскостопанска територия МЗГ - ДЛ; 30.378 -ливада Б.Д.К.; 30.211 - овощна градина насл. И.Б.; 30.232 - ливада П.Г.Б.; 30.213 - ливада Т.К.Н.; 30.214 - овощна градина Й.Й.С.; 30.325 - горско стопанска територия насл. Б.С.Б.; 30.390 - инд.застр. Ж.М.К.; 30.1567 - овощна градина Н.Б.; 30.182 - ливада чл. 19; път.

 2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 4.034 дка с идентификатор 03486.30.165, при граници и съседи: 30.143 - овощна градина чл.19; 30.142 -овощна градина насл. В.И.Д.; 30.164 - овощна градина Д.Д.Б.; 30.166 - ливада по чл.19; 30.179 - ливада насл. И.Х.Б.; 30.1566 - овощна градина по чл.19. З.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.877 дка с идентификатор 03486.30.244, при граници и съседи: река, 30.229 - пасище, мера Д.Ц.Б.; път; 30.184 - нива М.Н.Б.. 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 30.256 дка с идентификатор 03486. 31.122, при граници и съседи: 31.519-път; 31.82-горско стопанска територия МЗГ - ДЛ; 31.184- ливада насл. Ц.Д.Д.; 31.163 - ливада насл. М.И.Д.; 31.152- гори чл. 19; 31.542 -овощна градина насл. Б.И.Х.; 31.545 - път; 31.544 -овощна градина чл. 19; 31.520 - път; 31.65 - овощна градина насл. К.Б.П.31.91 - овощна градина М.Д.К.31.101-овощна градина Й.И.Ц.5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5.445 дка с идентификатор 03486.10.304, при граници и съседи: път; 100.1073 - жил.територия И.Б.Ц.; 10.466-жил.територия; 10.361 - овощна градина М.В.Ц.; 10.492 - овощна градина чл.19; 100.1066 - инд. застр. Г.Л.К.; път.

    6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 18.731 дка с идентификатор 03486.10.492, при граници и съседи: път; 100.1066 - инд.застр.; 10.304 -пасище чл.19; 10.361 - овощна градина М.В.Ц.; 10.493 -овощна градина насл. У.М.Ц.; 10.295 - ливада чл.19; 10.286 -ливада чл.19; 10.285-гори чл.19; 10.288 - гори чл.19.

  7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 20.786 дка с идентификатор 03486.10.257, при граници и съседи: 10.420 - път; 10.218 - овощна градина насл. Л.И.Ц.; 10.237 - овощна градина П.И.Ц.; 10.238 - овощна градина насл. Д.Л.Д.; 10.239 - овощна градина насл. Г.Л.Д.10.240 - овощна градина Л.И.Ц.; 10.241 - овощна градина насл. И.Д.Ц.; 10.350 - овощна градина наел. Т.Г.Ц.; 10.471 - жил.територия; 100.1061 - инд.застр. В.В.Ц.; 100.1062 - инд.застр. М.М.Ц.; 100.1063 - инд.застр. И.П.М.; 100.6004 - жил.терит. Община Троян; 100.1064 - жил.терит. П.И.Ц.; 100.6003 - жил.терит. Община Троян.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 6.119 дка с идентификатор 03486.10.321, при граници и съседи: път; 10.315 - пасище чл.19; 10.429 -селскостопанска територия; 10.430 - път; 10.356 - жил.терит. Х.И.Н.100.6052-улица; 10.456 - жил.терит. Х.М.Ц.; 10.455 - жил.терит.; 100.1088 - инд.застр. Х.М.Х.; 100.6001 - жилц терит. Община Троян; 100.6230 - жил.терит.

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2.306 дка с идентификатор 03486.10.324, при граници и съседи: път, път.

     Ищецът твърди, че е изпълнил задълженията си на купувач по т. 1.2. от договора, като заплатил изцяло и в брой договорената цена на продавачите. Съгласно т.2.1. от договора, страните се задължават да сключат окончателен договор най-късно до 28.11.2014г., като до момента на предявяне на иска окончателен договор не бил сключен, поради което за ищецът се породил правен интерес от предявяване на иска. Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което на основание чл.19, ал. 3 от ЗЗД да бъде обявен за ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният предварителен договор за горепосочените поземлени имоти в землището на с. Бели осъм, община Троян, възстановени с Решение № 6375 на ОбСЗГ-Троян от 01.12.1993г.

   При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответниците П.К.Б., Т.Т.Й. и Т.Д.К. , са представили писмен отговор, в който са взели становище за неоснователност на иска. Ангажирали са доказателства.  Посочили са, че до момента не им е бил известен факта, че В.Н.Б. , ЕГН **********, е подписал предварителен договор за покупко-продажба на 17.07.2014 г.

Твърдят, че описаните в техните пълномощни имоти, тези в представеният предварителен договор и скиците, не са идентични и не съответстват един с друг. Ответниците твърдят, че не са собственици на процесите имоти с идентификатори : 30.1566; 30.165; 30.244; 31.122; 10.304; 10.492; 10.257; 10.321, подробно описани в предварителния договор от 17.07.2014г. и никога не са получавали пари от лицето В.Н.Б.. Излагат, че предварителният договор не съдържа достатъчно конкретни и точни данни за имотите, и не отговаря на имотите, описани в пълномощните и цитираното решение за възстановяване на собственост № 6375 на ОбСЗ от 01.12.1993г. Ответниците твърдят, че след многократни неуспешни опити да вземат оригиналните пълномощни от В.Б., били принудени да оттеглят дадените права с нотариално заверени декларации № 3724, № 3725, № 3723 от 09.06.2015г. и изпращане на нотариална покана от нот. рег. № 565 с район РС Ловеч А.Ц.на 09.06.2015г. Подали и сигнал до ОДМВР -Ловеч на 26.05.2015г., тъй като били притеснени, че с имотите ще бъде извършена измама или разпоредително действие без тяхно знание. Сигнализирали Общинска служба земеделие  гр.Троян да бъде прекратена започнатата от Б. процедура № 85/23.04.2015 г. Сигнализирали в Община Троян и АГКК  гр. Ловеч да не се извършват никакви административни услуги по молба на лицето В.Н.Б. и да не му бъдат предавани никакви документи, свързани с техните имоти.

                Ответниците твърдят, че следните пълномощни: пълномощно, нотариално заверено под общ рег. № 53, със заверка на съдържанието № 54 от 07.07.2014г. на Кметски наместник в с.Деветаки, Ловеч.; пълномощно, нотариално заверено под общ рег. № 2122, със заверка на съдържанието № 2123 от 10.07.2014г. на Нотариус рег.№ 023 И.И., гр.Червен бряг.; Пълномощно, нотариално   заверено под общ рег. № 129, със заверка на съдържанието № 130 от 08.07.2014г. на  Кметски наместник в с.Врабево, община Троян, област Ловеч, с които упълномощили В.Н.Б., ЕГН **********, да се разпорежда със собствените ми имоти, придобити по наследство, били оттеглени с нотариално заверении декларации № 3724, № 3725, № 3723 от 09.06.2015г., касаещи следните имоти,  а именно:

                1.Ливада от 15.000 дка (петнадесет дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ в местността „Голямата усойна“, при граници (съседи):П.Н.М.Ц.РЕКА.

                2.Ливада от 10.000 дка (десет дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността „Голямата усойна“, при граници (съседи):М.Ц.Т.А., Ц.Б.РЕКА.

           3.Нива от 3.000 дка (три дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ в местността Глогът, при граници (съседи):М.Ц.Т.Д., ПЪТ, Д.К.

         4.Ливада от 15.000 дка (петнадесет дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността „Присойката“, при граници (съседи):М.Ц.ДОЛ, Д.Б., СЕРЕШКО.

         5.Ливада от 25.000 дка (двадесет и пет дка), осма категория,   находяща се   в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността „Аризаново“, при граници (съседи): М.Ц.И.Б., ДОЛ, ПЪТ.  

         6.Ливада от 30.000 дка (тридесет дка), осма категория, находящасе в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността „Смрадлешки рът“, при граници (съседи):Д.В.С.А., М.Ц..

         7.Ливада от 10.000 дка (десет дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността „Конски дол“, при граници (съседи):М.Ц.ДОЛ, Д.В..

         8.Ливада от 5.000 дка (пет дка), осма категория, находяща се в землището на село БЕЛИ ОСЪМ, в местността Черешите, при граници (съседи):
П.А., ДОЛ, Ц.П.

Ответнците са направили искане съдът да обяви договор за покупко-продажба на недвижим имот от 17.07.2014 г. за нищожен, съгласно чл.26 от ЗЗД, тъй като същият е с невъзможен предмет- прехвърляне на земеделски земи, които не са тяхна собственост, както и липсата на съгласие от страна на ответниците лицето В.Н.Б. да се разпорежда с каквито и да било земи, терени и др.

В съдебно заседание искът се поддържа от пълномощника на ищеца-  адвокат В.У. ***, който прави искане същият да бъде уважен и на ищеца да бъдат присъдени направените разноски, съгласно списък по чл.80 ГПК.

Ответниците   се представляват в съдебно заседание от адв.П. ***, който изтъква доводи за  неоснователност на иска и прави искане същият да бъде отхвърлен.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 от ГПК във връзка с чл.12 от  ГПК, намира за установено следното:

По делото са приети като писмени доказателства съдържащите се в преписка вх.№ 575БО писмени документи. От решение № 6375 от 01.12.1993г. на Общинска служба „Земеделие“ гр.Троян, издадено по посочената преписка, е видно, че на наследниците на К.Д.П.са признати за възстановяване 8 имота в землището на с.Бели Осъм, обл.Ловешка. В преписката са наличи заявление вх.№ 575 / 24.02.1992г. от П.К.Б., клетвена декларация и протокол за граници на имотите. От посочената преписка се установява, че по заявените от П.Б. и признати с решение 6375 от 01.12.1993г. 8 имота, не е приключена процедурата по възстановяване правото на собственост върху цитираните в първичното решение имоти.

 От удостоверение за наследници изх. № 258 от 11.07.2014г., издадено от Община Троян за лицето К.Д.П.б.ж. на с.Бели Осъм, починал на 27.12. 1975г., е видно, че тримата ответници в настоящето производство са негови наследници по закон.

 Ищецът  е представил три пълномощни, с които ответниците по делото са го упълномощили да продава на когото намери за добре, вкл. и да договаря сам със себе си, 8-те имота-земеделски земи в землището на с.Бели Осъм, признати за възстановяване  с Решение № 6375 от 01.12.1993г. на Поземлена комисия-Троян /ОЗС/. Пълномощните са, както следва: пълномощно от П.К.Б., нотариално заверено под общ рег. № 53, със заверка на съдържанието № 54 от 07.07.2014г. на Кметски наместник в с.Деветаки, Ловеч;  пълномощно от Т.Д.К., нотариално заверено под общ рег. № 2122, със заверка на съдържанието № 2123 от 10.07.2014г. на Нотариус рег.№ 023 И.И. гр.Червен бряг. И пълномощно от Т.Т.Й., нотариално   заверено под общ рег. № 129, със заверка на съдържанието № 130 от 08.07.2014г. на   Кметски наместник в с.Врабево, община Троян, област Ловеч.  В пълномощните, които са с идентично съдържание, имотите са посочени само по вид на ПИ-ливада и по площ, както и че се намират в землището на с.Бели Осъм и че са по решение № 6375 от 01.12.1993г. на ОСЗ-Троян.

Ищецът е представил предварителен договор от 17.07.2014г., сключен между него, като купувач и от друга страна, като пълномощник на тримата ответници-продавачи. Договорът е с нотариална заверка на подписите  рег.№ 5654 от 27.11.2014 г. на Нотариус Н. Т. *** действие Районен съд - Ловеч. В предварителния договор имотите са индивидуализирани с идентификатор на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-24/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Ищецът е представил скици на процесните 8 имота, индивидуализирани с идентификатор на имота по кадастралната карта и кадастралните регистри. От същите се установява, че имотите са земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. В скиците е отбелязано, че са по преписка 850БО и решение № 14848 от 24.04.1998г.

За доказване на твърденията, изложени в отговора на исковата молба, ответниците са ангажирали писмени доказателства. Представени  са декларации от тримата ответници с нотариална заверка на подписите от 09.06.2015г. на нотариус А.Ц.с район РС-Ловеч, рег.№ 565 на НК, от които се установява, че с тези декларации Т.К., П.Б. и Т.Й. са оттеглили пълномощията, дадени на ищеца В.Б. относно 8-те земеделски имота.

От писмени документи, изискани от Общинска служба „Земеделие“ гр.Троян, се установява, че тримата ответници са изпратили уведомление до ОСЗ-Троян и СГКК-Ловеч за това, че са оттеглили пълномощията, дадени на В.Б. относно земеделските земи, признати за възстановяване на наследниците на К.Д.П.в съществуващи /възстановими/ стари реални граници, съгласно решение №  6375/1993г. на ОСЗ-Троян. Поискали са да бъде прекратена процедурата, започнала по искане вх.№ 85/23.04.2015г. на ищеца В.Б., касаеща издаване на скици-проект и довършване на процедурата по възстановяване правото на собственост по реда на чл.45д-чл.45ж от ППЗСПЗЗ. Със заповед № 18-4894 от 25.06.2015г. на Началника на СГКК-Ловеч е прекратено производството по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бели Осъм, община Троян.

По искане на процесуалния представител на ищеца е изискана информация от Общинска служба „Земеделие“ гр.Троян относно преписката, по която е издадено решение № 14848/24.04.1998г. по вх.850БО, които са посочени в издадените скици за процесните земеделски земи. От представената справка се установява, че в посочената преписка не се съдържат документи, освен посоченото решение, тъй като се касае за земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, които се стопанисват от Община Троян.

По делото е приета като доказателство преписка №1069/2015г.  по описа на Районна прокуратура гр.Ловеч, образувана по жалба от В.Н.Б. срещу П.Б., Т.Й. и Т.К., за това, че след като Б. се уговорил с тримата и им платил сумата от 8000.00лв. за техни наследствени земеделски земи в с.Бели Осъм през 2007г., през 2014г., когато предприел дейстивя по прехвърляне на собствеността, установил, че процедурата по възстановяване правото на собственост на наследниците на К.П.била преустановена, а същите лица продали посочените земеделски земи на трето лице /Р.Ф./. По преписката е постановен отказ да се образува досъдебно производство, като прокурорът е приел, че случаят касае неуредени гражданско-правни отношения във връзка със сключен предварителен договор.

И тримата ответници са дали обяснения по реда на чл.176 от ГПК, като само отв.Т.К. заявява, че познава ищеца В.Б.. И тримата ответника твърдят, че не се получавали от В.Б. пари във връзка с продажба на техни наследствени земеделски земи  в с.Бели Осъм, обл.Ловешка.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД е конститутивен. С този иск изправната /добросъвестна / страна по един предварителен договор, изпълнила поетото задължение, може да поиска от съда предварителният договор да бъде обявен за окончателен, след като в определения по договора срок, не е получила изпълнение на насрещното задължение. С този иск по съдебен ред се реализира субективното потестативно право на страната по валиден предварителен договор да поиска обявяване този договор за окончателен от съда. Правният интерес за купувача е обусловен от липсата на доброволно изпълнение от страна на обещателя на задължението за прехвърляне правото на собственост по нотариален ред.

Предварителният договор, имащ за предмет прехвърляне право на собственост, е двустранен договор, по силата на който едно лице, наричано обещател /продавач/, поема задължението да се прехвърли по нотариален ред притежавано от него право на собственост срещу насрещното задължение на друго лице, наричано купувач, да заплати договорената цена,

Съгласно чл. 19, ал.1 от ЗЗД предварителният договор следва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор - предмет, цена, срок на изпълнение и др. При предварителни договори за продажба на недвижим имот съществените уговорки на окончателния договор са индивидуализацията на вещта и цената на вещното право.

Предварителният договор следва да е валиден договор т.е. да отговаря на общите условия за действителност на договорите , установени в чл. 26 -33 ЗЗД, съгласие, основание, предмет, евентуални модалители- срок, отлагателно или прекратително условие, както и да е сключен в установената от закона форма.

             Законодателят е поставил и специални изисквания с разпоредбата на чл.363 ГПК, а именно - “когато задължението е за прехвърляне на недвижим имот,съдът проверява и дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота“.

В случая, от събраните доказателства не се установява  наличие на придобивно основание по см. на чл. 77 от ЗС, на което да почива правото на собственост на ответниците, респ. обещателите-продавачи.  Доказано е по делото, че тримата ответници са законни наследници на К.Д.П.б.ж. на с.Бели Осъм, обл.Ловешка, и като такива, с решение № 6375 от 01.12.1993г., издадено от ОСЗ-Троян по преписка № 575БО, са им признати за възстановяване правото на собственост на 8 имота в землището на с.Бели Осъм, обл.Ловешка. Процедурата по възстановяване правото на собственост върху земеделските земи по реда на чл.45д и чл.45ж от ППЗСПЗЗ обаче не е завършена. ОСЗ-Троян не е постановила решение за възстановяване правото на собственост , придружено със скици на имотите. Съгласно чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има сила на констативен нотариален акт за собственост върху имотите. И тъй като не е осъществен изцяло фактическия състав на реституционната процедура, към момента на приключване на устните състезания осемте земеделски имота са земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и не са собственост на тримата ответници.

Настоящият състав намира, че предварителният договор е нищожен. С Решение № 505 от 02.09.2011 г. на ВКС по гр.д. № 741/2010 г., ІІ ГО, постановено по реда на чл. 290 ГПК и имащо задължителен характер за разрешените с него правни въпроси, съгласно т. 2 на ТР № 2/2010 г. на ОСГТК на ВКС, се приема, че при продажба на недвижим имот пълномощното следва да съдържа описание на съществените признаци на конкретния договор, а това е описание на недвижимия имот по площ, граници, местонахождение, тъй като това е съществено условие на този договор – т.е. необходимо е изрично упълномощаване с индивидуализация на продавания недвижим имот и посочване на цената. Когато договорът за продажба /в това число и предварителния договор за покупко-продажба, тъй като следва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор, съгласно чл. 19, ал. 2 ЗЗД/ е сключен чрез пълномощник от името и за сметка на продавача, без в пълномощното да е индивидуализиран имота и цената, и без да е извършено потвърждаване от упълномощителя, то договорът е нищожен поради липса на съгласие. В настоящия случай упълномощаването и от тримата ответници е инкорпорирано в идентично по съдържание общо, генерално пълномощно, като в него не фигурира по какъвто и да е начин индивидуализация на недвижимите имоти, нито е посочена цена за тяхното отчуждаване, което съгласно посочената практиката на ВКС води до липсата на представителна власт за отчуждаването, в това число и за поемане на обещание да се прехвърлят процесните недвижими имоти, предмет на предварителния договор за покупко-продажба от 17.07.2014г. Още повече, че по нинакъв начин ищецът не доказа, че имотите, посочени в трите пълномощни, са идентични на имотите в предварителния договор и че са собственост на тримата ответници.

По делото нито има твърдения, нито има доказателства ответниците да са потвърдили предварителния договор, съгласно чл.42, ал.2 ЗЗД. Липсата на представителна власт в полза на упълномощения В.Н.Б. води до липсата на съгласие от страна на упълномощителите П.Б., Т.Й. и Т.К. за сключване на предварителния договор за покупко-продажба от 17.07.2014 г., което е самостоятелно основание за неговата нищожност съгласно чл. 26, ал. 2, предл. 2 от ЗЗД. По изложените съображения предявеният иск по чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД за прогласяване нищожността на предварителния договор за покупко-продажба на земеделски земи от 17.07.2014г. следва да бъде уважен.

Предвид изложеното, предявеният иск по чл.19,  ал.3 от ЗЗД следва да се отхвърли изцяло като неоснователен.

С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответниците направените от тях разноски в производството в размер на 600.00лв., съгласно представен списък по чл.80 от ГПК, а по сметка на Троянски районен съд –50лв., представляваща ДТ върху иска по чл.26 от ЗЗД. Предявените искове са облигационни, като цената на всеки иск се определя съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 във вр. т. 2 ГПК, т.е. от данъчната оценка на недвижимите имоти, предмет на предварителния договор за покупко-продажба. Сумарно данъчната оценка на всички недвижими имоти е в размер на 3948.86 лв., каквато се явява цената на всеки иск и по всеки от тях се дължи държавна такса върху ¼ от цената на иска. Ищецът е заплатил ДТ в размер на 50.00лв. при предявяване на иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                       Р     Е     Ш     И    :

  ПРОГЛАСЯВА за нищожен, на основание чл. 26, ал.2, пр.2 от ЗЗД, предварителният договор за покупко-продажба на земеделски земи, сключен на  17.07.2014г. между В.Н.Б., действащ лично като купувач, и между В. Н. Б., действащ като пълномощник на  П.К.Б., Т.Т.Й. и Т.Д.К. –продавачи, за покупко-продажба на земеделски земи в землището на с.Бели Осъм , община Троян, възстановени с Решение № 6375 на ОСЗ гр.Троян от 01.12.1993 год.

       ОТХВЪРЛЯ предявеният иск с правно основание чл.19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите от В.Н.Б. *** против П.К.Б., Т.Т.Й. и Т.Д.К., да бъде обявен за окончателен предварителен договор от 17.07.2014г. за поземлени имоти в землището на с. Бели осъм, община Троян, възстановени с Решение № 6375 на ОСЗ-Троян от 01.12.1993г., като неоснователен.

ОСЪЖДА  В.Н.Б.,  ЕГН **********,  с адрес: ***, да заплати на П.К.Б., ЕГН********** с адрес: ***, Т.Т.Й., ЕГН ********** с адрес: *** и Т.Д.К., ЕГН ********** с адрес: ***, сумата от 600.00 / шестотин/ лева, представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА В.Н.Б.,  ЕГН **********, с адрес: *** , да заплати в полза на държавата, по бюджета на Районен съд гр.Троян сумата от 50.00 /петдесет/ лева- държавна такса върху иска по чл.26 от ЗЗД.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: