Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                       

 

                                   10.05.2017 г., град  Троян

 

                           В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тринадесети април                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

                При участието на секретаря Ценка Банчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1168 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.318-330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс (СК),  като производството е трансформирано в хода на делото по чл. 50 от СК.

 

                               Съдът е сезиран с иск по чл.49, ал.1 от СК от М.Д. *** срещу Ю.С.С. ***.     Ищцата твърди, че с ответника са съпрузи, сключили граждански брак на 08.09.1984 година в град София-06, район Кирковски. От брака си имали две деца - пълнолетните М.Ю.С., роден на *** година и С.Ю.С., роден на *** година.

            Ищцата твърди, че първоначално съпружеските взаимоотношения  с ответника били сравнително добри, като постепенно, с изминаване на времето, отношенията им започнали да се влошават, помежду им започнали да възникват противоречия, които прераствали в чести скандали. Поради финансови затруднения през 2008 година ищцата твърди, че била принудена да замине на работа в чужбина. Установила се във Великобритания, в град Лондон, където се намирала и понастоящем, заедно с двете пълнолетни деца, родени от брака й с ответника.

                Ищцата твърди, че след заминаването й в чужбина с ответника се отчуждили и престанали да разговарят.  От свои близки ищцата узнала, че съпругът й имал връзка с друга жена, която в нейно отсъствие пребивавала в дома им в продължение на дни, като ответникът открито манифестирал тази си връзка в обществото.

               Ищцата е посочила, че с оглед изложеното е очевидно, че бракът й с ответника е дълбоко и непоправимо разстроен, изчерпан  от съдържание  и съществуването му в бъдеще е  невъзможно.

               Ищцата е направила искане съдът да постанови решение, с което да бъде прекратен брака й с ответника, сключен в град София на 08.09.1984 година, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на същия, със законните последици. Посочила е, че не възразява след прекратяването на брака семейното  жилище в град Троян, ****** да бъде предоставено за ползване и от двамата.  След прекратяването на брака ищцата желае да запази фамилното име „С.“, тъй като твърди, че с това име е позната сред колеги, приятели, познати и роднини, това е фамилното име и на синовете им.

При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът е представил писмен отговор, като е взел становище по иска и  е ангажирал доказателства. Посочил е, че  счита, че действително бракът с ищцата е дълбоко и непоправимо разстроен, но по нейна вина. Твърди, че през 2006г. настъпил разрив между двамата, когато тя напуснала дома им, а фактическата раздяла настъпила през 2008г., когато ищцата се установила да живее във Великобритания.

Ответникът е направил искане съдът да се произнесе с решението и по въпроса за брачната вина.

Ответникът е възразил серщу искането на ищцата семейното жилище да се ползва от двамата. Възразил е и срещу искането на ищцата да запази брачното фамилно име.  

В съдебно заседание ищцата се явява лично и с пълномощника си – адв.С. ***,  поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие с ответника и уреждане на отношенията им със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание ответникът се явява лично и с пълномощника си – адв.Ромил Богоев от САК,  заявява желанието си за развод по взаимно съгласие с ищцата и съгласието си за уреждане на отношенията им  със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание страните представят пред съда споразумение по чл.51 във вр. чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството в развод по взаимно съгласие и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в с.з., като заявяват пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и правят искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 13.04.2017г., съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК, премина към  производство по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК към  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

            И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без  да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави,   поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака -  ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

          1.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Троян, обл.Ловешка, кв."********* в бъдеще ще се ползва от молителката М.Д.С..

          2. Молителите доброволно за поделили придобитите по време на брака  движими вещи и към момента не притежават движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

3. След прекратяване на брака молителката М.Д. ***,  ЕГН **********, получава в дял и става изключителен собственик на следните два недвижими имота, придобити по време на брака й с Ю.С.С. при режим на "съпружеска имуществена общност", заедно с находящите се в тях подобрения, а именно:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.510.328/ седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град ТРОЯН, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед-няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: град Троян, п.к. 5600, *******, площ: 3200 /три хиляди и двеста/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; при съседи: 73198.510.327; 73128.510.321; 73128.510.348 и 73198.510.346 , ЗАЕДНО с находящата се върху описания имот СГРАДА 73198.510.328.1/ седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и осем, точка, едно/ със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.метра, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; и

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 73198.510.327/седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ТРОЯН, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед-няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр.Троян, п.к.5600******** Площ: 1549 /хиляда петстотин четиридесет и девет/ кв.метра; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор:няма; Номер по предходен план: няма; съседи: 73198.510.136; 73198.510.326; 73198.510.323; 73198.510.321: 73198.510.328 и 73198.510.346 , КАТО ЗА УРАВНЯВАНЕ дела на молителя Ю.С.С., ЕГН **********, за двата описани по-горе имота, М.Д.С., ЕГН **********, е заплатила на 13.04.2017 година сумата 23 560 /двадесет и три хиляди петстотин и шестдесет/ лева, с която същият се счита напълно удовлетворен и в бъдеще не може да има каквито и да било претенции във връзка с тези имоти.

Общата данъчна оценка на описаните по-горе поземлени имоти, които М.Д.С. получава в свой самостоятелен дял е 55 709.20 /петдесет и пет хиляди седемстотин и девет лева и двадесет стотинки/ лева, съгласно удостоверения № 988 от 11.04.2017 година и № 1005 от 12.04.2017 година, издадени от Община- Троян, отдел "Местни приходи", като от тази сума делът на М.Д.С. възлиза на 32 148.70 лева, а делът на Ю.С.С. възлиза на 23 560.60 лева.

4. Молителите нямат претенции един към друг за издръжка, нямат претенции към личните спестовни влогове или пък към всякакъв вид други вземания на другия съпруг.

5. След прекратяване на брака М.Д.С., ЕГН **********, ще запази брачното си фамилно име  С. .

6. Разноските по делото остават за молителите така, както са направени;   разноските, свързани с окончателната ДТ ще се заплатят от двамата молители по равно. Разноските за ДТ и местни данъци ще бъдат заплатени от всеки един от молителите съобразно стойността на дела, съответно – на парите, получени за уравняване на дяловете.  

  Молителката М.Д.С., ЕГН **********,   следва да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 642.97лв., представляваща 2 % върху данъчната оценка на получените в дял недвижими имоти, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян  сумата 471.20лв., представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката, съгласно споразумението.

Молителят Ю.С.С., ЕГН **********, следва да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 471.20лв., представляваща 2 % върху стойността на получените пари за уравняване на неговия дял от придобитите недвижими имоти по време на брака, съгласно споразумението.

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която  следва да се възложи в тежест на двамата молители по равно, съгласно споразумението.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 и чл.51 от СК, съдът

                              

                                                                          Р Е Ш И:

 

                ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 08.09.1984г., за което е съставен акт за граждански брак № 0424 от 08.09.1984г. на Община Столична, гр.София, район Кирковски /зак/, между М.Д.С., ЕГН ********** и Ю.С.С., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Д.С., ЕГН ********** и Ю.С.С., ЕГН **********,  споразумение за следното:

ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в град Троян, обл.Ловешка, *********, в бъдеще ще се ползва от М.Д.С., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг и нямат претенции към настоящи или бъдещи вземания, както и към спестовни влогове на другия съпруг.      

           ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.Д.С.  да запази брачното си фамилно име „С.“.

                ОБЯВЯВА, че недвижимите имоти, придобити по време на брака, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73198.510.328/ седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и осем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град ТРОЯН, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед-няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: град Троян, п.к. 5600, *******, площ: 3200 /три хиляди и двеста/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; при съседи: 73198.510.327; 73128.510.321; 73128.510.348 и 73198.510.346 , ЗАЕДНО с находящата се върху описания имот СГРАДА 73198.510.328.1/ седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и осем, точка, едно/ със застроена площ 91 /деветдесет и един/ кв.метра, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.510.327 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и десет, точка, триста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед-няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: гр.Троян, п.к.5600, ******* Площ 1549 /хиляда петстотин четиридесет и девет/ кв.метра; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор-няма; Номер по предходен план- няма; съседи: 73198.510.136; 73198.510.326; 73198.510.323; 73198.510.321: 73198.510.328 и 73198.510.346, ведно с направените в имотите подобрения, се поставят в дял и стават изключителна собственост на М.Д.С., ЕГН **********, КАТО ЗА УРАВНЯВАНЕ дела на Ю.С.С., ЕГН **********, за двата имота, М.Д.С., ЕГН **********, е заплатила на 13.04.2017 година сумата 23 560.50 /двадесет и три хиляди петстотин и шестдесет лв. и 50 ст./ лева, с която Ю.С.С. се счита напълно удовлетворен и в бъдеще не може да има каквито и да било претенции във връзка с тези имоти.

ОБЯВЯВА, че всички движими вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака, са поделени от съпрузите предварително и доброволно.

ОБЯВЯВА, че направените в производството разноски от двете страни  остават така, както са направени за всяка от страните.

ОСЪЖДА М.Д.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 642.97 / шестотин четиридесет и два лева и 97 ст./ лева, представляваща 2 % върху данъчната оценка на получените в дял недвижими имоти, а по сметка на отдел „МДТ” при Община Троян  сумата 471.20 / четиристотин седемдесет и един лв. и 20 ст./ лева, представляващи 2 % местен данък върху увеличението на дела на молителката, съгласно споразумението.

ОСЪЖДА Ю.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на 471.20 /четиристотин седемдесет и един лв. и 20 ст./ лева, представляваща 2 % върху стойността на получените пари за уравняване на дяла му от придобитите недвижими имоти по време на брака, съгласно споразумението.

ОСЪЖДА М.Д.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

ОСЪЖДА Ю.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :