Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                             № 178

 

 

                         гр. Троян, 06.06.2017 година

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                    първи състав

на осемнадесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.ЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 128 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.150 във вр. чл.144 от Семейния кодекс /СК/   

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.150 във вр. чл.144 от СК, предявен от С.И.М. *** против И.С.М. ***.

Ищецът твърди, че ответницата е негова дъщеря и с решение № 146/06.02.2013г., постановено по гр.д. № 9933 по описа на Бургаския районен съд за 2012г., той бил осъден да й заплаща издръжка на основание чл.144 от СК в размер по 160 лева месечно. Твърди, че към момента дъщеря му е пети семестър студентка в УАСГ-София, като е преминала в задочна форма на обучение, което обуславя прекратяване на издръжката.

 Ищецът прави искане съдът да постанови решение, като бъде прекратена присъдената в полза на дъщеря му И.С.М.   издръжка,  постановена с решение № 146/06.02.2013г. по гр.д. № 9933 по описа на Бургаския районен съд за 2012г., считано от 15.02.2016г.

При проведената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК ответницата не е представила отговор и не е взела становище по иска. Същата е уведомена за последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права с разпореждане от 16.02.2017г.

В съдебно заседание ищецът С.М. не се явява, представлява се от пълномощника си адв.Д.Ч. от ЛАК, който поддържа предявеният иск  и моли същият да бъде уважен. Прави искане за изменение на иска в частта относно петитума, досежно датата, от която се иска прекратяване на издръжката, а именно - считано от 29.09.2015г. Съдът допусна поисканото изменение на иска по отношение на петитума.

  Ответницата И.М., редовно призована, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

 Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

От представено по делото решение № 146/06.02.2013г., постановено по гр.д. № 9933 по описа на Бургаския районен съд за 2012г., се установява, че ищецът бил осъден да заплаща на пълнолетната си дъщеря И.М. – студентка, редовна форма на обучение, издръжка на основание чл.144 от СК в размер по 160 лева месечно.

 Ищецът е представил удостоверение за раждане на А. С.М., ЕГН **********, от което се установява, че същият е баща на малолетното дете.

 По делото е изискана и представена справка изх. № 1203/09.05.2017г. от Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София, от която се установява, че ответницата И.С.М. е записана за учебната 2015/2016г. в ІV курс по специалността „Геодезия“, задочно обучение, фак. № 1512.  В справката е отразено, че към момента / летен семестър на учебната 2016/2017г./ И.М. е записана в V курс, специалност „Геодезия“, задочно обучение.

 При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

           Ищецът е бил осъден да заплаща издръжка на основание чл.144 от СК, съгласно който, родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на 20- годишна възраст при обучение в средно и на 25- годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, и родителите могат да я дават без особени затруднения. Спрямо пълнолетното дете задължението за издръжка не е безусловно, т.к. поначало пълнолетният може да се издържа сам. ( Р № 273/ 01.02.2012 год. по гр. дело № 1694/ 2010 год., ІІІ г.о. , ГК на ВКС).

               Основателността на иска по чл. 150 от СК във вр. чл.144 от СК се предпоставя от наличието на трайно съществено изменение на обстоятелствата, водещи до отпадане на една или повече от предпоставките, обуславящи основателността на иска по чл.144 от СК.

                По делото се доказа, че ищцата е пълнолетна / навършила е 23- годишна възраст/. Установи се, че със заповед № 955/29.09.2015г. И.М. е преминала от редовна в задочна форма на обучение в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр.София. С оглед на това настоящият състав намира, че е налице изменение на обстоятелствата, обуславящо отпадане на една от кумулативно изискуемите  предпоставки на  чл. 144 от СК и водещи до основателност на предявения иск за прекратяване на присъдената издръжка, а именно- ищцата е преминала от редовна в задочна форма на обучение.

Предвид изложеното, предявеният иск следва да се уважи като основателен и доказан.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

                                                      Р     Е     Ш     И    :

  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.150 СК издръжката, която С.И.М., ЕГН  **********,***, е осъден да заплаща  на основание  чл.144 от СК на дъщеря си И.С.М., ЕГН **********,***, в размер на 160 лева месечно,  с решение № 146/06.02.2013г. по гр.д. № 9933 по описа на Бургаския районен съд за 2012г., считано от 29.09.2015г.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: