РЕШЕНИЕ

 

                                    

 

 гр. Троян,  28.04.2017 година

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

              

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тридесети март                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

                При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 169 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

          

              Производство с правно основание чл.30, ал.1 във вр. чл.29, т.6 във вр. чл25, ал.1, т.2  от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./

 

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян, с която се иска съдът да постанови решение, с което да бъде прекратено настаняването на  малолетното дете К.С. А., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***,   в ЦНСТДМ с.Дълбок дол, обл.Ловешка и реинтегриране на детето в семейната среда на майката Й.Л.У., ЕГН **********.

В молбата се твърди, че детето К.С. А. е роден на ***г в гр. Троян, дете от пета поредна бременност, здраво и без усложнения. Майката на К. - Й.Л. Б. е имала брак с лицето Г.Н.Б от който брак има две деца: Л.Г. Б., ЕГН ********** и К.Г.Б., ЕГН **********, които живеят при баща си в гр. Бургас. Не поддържат никаква връзка. Й. и Георги нямали развод, поради което последващите раждания на децата, носели неговите имена. След раздялата с Г. майката заживяла известно време с друг мъж, от който се родило детето А.. Майката съжителствала на семейни начала и с лицето  С.К.А., от когото родила три деца - Д., К. и А. Считано от 08.09.2016 година биологичният баща припознал К.. Поради неглижирано отношение от страна на майката към четирите й деца, с полицейска закрила и с издадена заповед на Директора на ДСП гр.Троян от 07.02.2014г. А., А. К. и Д. са настанени в ЦНСТ с.Дълбо дол. С решение № 109 от 30.04.2014г. на ТРС по гр.д.№184 по описа за 2014г. детето К.С. А. е настанен в ЦНСТ с.Дълбок дол, общ.Троян до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

В молбата е посочено, че на 21.01.2015г. с молба № ЗД-94 ЙЙ/0001 майката Й.Л. Б. е изразила желание четирите й деца -А. А., К. и Д., да бъдат реинтегрирани в семейната й среда. Твърди се, че тя е изпълнила заложените мерки в плана за действие по реинтеграция на децата - осигурила е подслон, има доходи, има подкрепяща среда. Посещавала е ЦОП -Троян за повишаване на родителския капацитет и е налице  положителен доклад. Посещавала е децата редовно по време на престоя им в Центъра за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол,   общ.Троян.

ДСП сочи, че понастоящем Й.Л. Б. съжителства с лицето С.В.У. в неговото жилище на адрес: гр.Троян, ул."34-ти троянски полк" №2-Ж, с когото са в родствена връзка - братовчеди. Същият е подписал декларация, че е информиран и консултиран за правата и задълженията на родителите при отглеждането на децата и за правата на детето, и за възрастовите потребности на децата.

В молбата е изложено, че няма неблагоприятни фактори, засягащи детето и такива, които оказват неблагоприятно влияние. В семейната среда, в която се отглежда в момента детето няма наличие на рискови фактори, застрашаващи нормалното му физическо и психическо развитие. Заключението на Отдел "Закрила на детето" при  Дирекция "СП" гр.Троян, след продължителна работа с майката и детето, и при актуалното оценяване на случая е, че в най-добрия интерес на детето К.С. А., ЕГН **********, то  да бъде реинтегрирано в семейната среда на майката Й.Л.У..

 Въз основа на изложеното, Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян моли  съдът да се произнесе с решение, с което да бъде прекратено настаняването на малолетния К.С. А., ЕГН ********** с родители: майка Й. Л.У., ЕГН ********** и адрес: *** и баща С.К.А., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, мах. Дудевска № 1, в ЦНСТДМ с. Дълбок дол, обл.Ловешка и същият да бъде реинтегриран в семейната среда на майката Й.Л.У., което е в интерес на детето.

В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от ЗА Директора Д. А., който поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

 Майката  Й.Л.У. се явява лично в съдебно заседание и изразява желание да отглежда детето си К.. Заявява, че работи, реализира доходи и има условия, за да отглежда децата си.

  Бащата   С.К.А. се явява лично в съдебно заседание и заявява становище за основателност на молбата и съгласие детето му К. да бъде отглеждано в дома на майката. Заявява готовност да помага при отглеждането на детето, включително и финансово.

           Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 От удостоверение за настоящ адрес № 77/21.02.2017г., издадено от Община Троян, е видно, че настоящият адрес на К.С. А., ЕГН **********,***.С оглед на което и съобразно разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗЗДет., Районен съд гр.Троян е компетентен да се произнесе по молбата на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян.

От удостоверение за раждане, издадено от Община Троян, се установява, че детето  К.С. А., ЕГН **********, е роден от майка Й.Л. Б. и баща С.К.А..

Представен е препис от решение  № 109 от 30.04.2014г., постановено по гр. д. № 184 по описа на Троянски районен съд за 2014г., от което се установява, че детето К.С. А. е настанен в ЦНСТ с.Дълбок дол, общ.Троян, обл.Ловешка, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка за закрила или за прекратяване на настаняването.

 Представена е Заповед  № ЗД/Д-ОВ-ТР-004/27.04.2017г., издадена от Димка Миховска -  Директор на ДСП-Троян, от която се установява, че е прекратено временно ползването на социална услуга-резидентен тип, предоставена в ЦНСТДМ с.Дълбок дол по отношение на детето К.С. А..

 От приложения към делото социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се установява, че майката  на К.С. А.- Й.У. е изпълнила заложените мерки в плана за действие по реинтеграция на децата си - осигурила е подслон, има доходи, има подкрепяща среда. Посещавала е ЦОП -Троян за повишаване на родителския капацитет и е налице  положителен доклад. Посещавала е децата редовно по време на престоя им в Центъра за настаняване от семеен тип в с.Дълбок дол,   общ.Троян. Социалният работник Таня Гроицова от ДСП-Троян поддържа в съдебно заседание изготвения социален доклад и сочи, че за детето К. няма риск и е в интерес на детето да бъде реинтегриран в семейството на майката.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян за прекратяване на постановената мярка за закрила спрямо детето К.С. А. и реинтегрирането му в семейството на майката, за основателна.

Производството е по реда на чл.30, ал.1 във вр. чл.29, т.6 във вр. чл.25, ал.1, т.2  от Закона за закрила на детето, което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето, целейки осигуряване на неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за прекратяване на мярка  за закрила  и реинтегриране на детето в семейна среда, с цел да се гарантира най-добрият интерес на детето.

Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила, родителите носят първостепенна  отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

По делото е установено, че към момента съществува възможност за реинтеграция на детето К.С. А. в биологичното семейство на неговата майка, която е в състояние да поеме грижи за него и да му осигури необходимите битови условия на живот.    

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 30, ал.1 във вр. чл.29, т.6  от Закона за закрила на детето , съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 

    ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето К.С. А., ЕГН ********** с родители: майка Й.Л.У., ЕГН ********** и адрес: *** и баща С.К.А., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, мах. Дудевска № 1, в ЦНСТДМ с. Дълбок дол, обл.Ловешка, като малолетният да бъде реинтегриран в семейната среда на майката Й.Л.У., което е в интерес на детето.

 На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

               

                                                                                                             

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: