Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                          

                                                         № 57

 

                                 гр. Троян, 28.02.2017 година

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                           първи състав

на тридесети януари                                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 173 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността /ЗС/ във вр. чл.69 от Закона за наследството /ЗН/, втората фаза по извършване на делбата.

 

С Решение № 203/06.07.2016г. е допусната съдебна делба между    Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, на следните техни съсобствени недвижими имоти, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.505.363 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед №18-2905-15.04.2015 година на Началник на СГКК-Ловеч; Адрес на поземления имот: град Троян, п.к.5600, ул."Генерал Карцов" № 51-53; Площ: 147/сто четиридесет и седем/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 2236-/две хиляди двеста тридесет и шест/, Съседи: 73198.505.362; 73198.505.510; 73198.505.272; 73198.505.364, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: 6/16 ид.части за Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/16 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********  и 1/16 ид.част за Т.Д.Р., ЕГН **********;

И за построените в имот с идентификатор № 73198.505.363 СГРАДА с  № 73198.505.363.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, четири/ със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.метра; етажи  2/два/, предназначение:     Жилищна сграда – еднофамилна; и СГРАДА  с № 73198.505.363.6 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, т. петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, шест/, със застроена площ 24 /двадесет и четири /кв.метра, брой етажи - 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ: 6/8 ид.част за  Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/8 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********   и 1/8 ид.част за Т.Д.Р., ЕГН **********.

В първото по делото заседание след допускане на делбата  ищцата Ф.Д.М. е поискала възлагане на имота  на основание чл.349, ал.2 от ГПК, а на основание чл.346 от ГПК е заявила претенция по сметки  относно направени в имот с  идентификатор 73198.505.363 подобрения, както следва :

1/. Подобрения в двуетажна жилищна сграда:

-          Външна мазилка, направена през 2002 година на стойност 500 лева.

-          Поставяне на улуци през 2015 година на стойност 170 лева

-          Изграждане на преградна стена и поставяне на вътрешна изолация

   в едно от помещенията през 2003 година на стойност 250 лева.

2/. Подобрения в лятна кухня:

-          Изграждане на подпорна стена през 2004 година на стойност 2000 лева.

-  Изграждане на тухлена стена през 2000 година на стойност 150 лева.

- Поставяне на нова врата и обособяване на тоалетна в банята  през 2005 година  на стойност 220 лева

- Преграждане на коридора с поставяне на врата през2003 година на стойност 100 лева.

- Поставяне на улуци и сачак  през 2013 година на стойност 200 лева.

- Поставяне на козирка от поликарбонат през 2014 година на стойност 250 лева.

- Поставяне на прозорци /дървена дограма/- 3 броя през 2005 година на стойност 600 лева.

-  Поставяне на алуминиева двойна врата  /златен дъб/- 1 брой на стойност 420 лева през 2016 година.

В хода на делото ищцата Ф.Д.М., чрез пълномощника си – адв. С. ***, прави искане съдът да се произнесе с решение, с което да извърши делбата   на процесния имот по реда на чл.349, ал.2 от ГПК, като неподеляемият жилмищен имот й бъде възложен, а дяловете на останалите двама съделители бъдат уравнени с пари.  

Ответниците Р.Д.М. и Т.Д.Р., редовно призовани, не се явяват в  съдебно заседание и не се представляват от процесуален представител. Двамата не са изразили становище за начина на прекратяване на съсобствеността.

Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа  и правна страна:

От изискано становище на основание чл.210 от ЗУТ от главния архитект на Община Троян се установява, че допуснатия до делба имот е неподеляем. От заключението на допусната съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира като обосновано и професионално изготвено, се установява, че пазарната стойност на делбения имот е 24 800.00лв. В тази стойност е включена стойността на земята – 2 800.00лв., както и стойността на извършените подобрения – 5410.00лв.

Относно   претенцията по чл.349, ал.2  от ГПК .

Един от съделителите, а именно- ищцата Ф.Д.М., е  заявила искане за възлагане на допуснатия до делба недвижим имот на основание чл.349, ал.2 от ГПК. Ангажирала е гласни доказателства в подкрепа на твърдението, че тя е живяла в жилището към момента на откриване на наследството и от двамата си родители. Представила е декларация, че не притежава друго жилище.

Съдът намира, че претенцията е неоснователна и не следва да бъде уважена, тъй като съгласно т.8 от ТР № 1/19.05.2004г. на ОСГК на ВКС, когато съсобствеността е възникнала на основание повече от един юридически факт, а не само от наследяване,  делбата не може да се извърши чрез възлагане на имота по чл.349, ал.2 от ГПК. В настоящия случай страните са станали съсобственици в  резултат на наследяване от баща им Д.С.Р., починал на 23.04.1994г., заедно с майка им,  като тримата съделители са придобили по 1/8 ид. част от процесните имоти. В последствие - на 13.11.2000г.  майката на тримата съделители А.А.Р. е продала притежаваните от нея 5/8 / пет осми/ ид.части от горепосочения имот на дъщеря си – ищцата Ф.Д.М., както и 5/8 ид.части от находящите се в имота едноетажна паянтова сграда /лятна кухня/ и двуетажна жилищна сграда /близнак/. По този начин ищцата Ф.Д.М. е  придобила 6/8 ид.части от имота, както по силата на наследяване, така и чрез сделка. Налице е т.нар.смесена съсобственост, при която извършване на делба по реда на чл.349, ал.2 от ГПК е недопустимо, а делбата  следва да бъде извършена чрез изнасяне на неподеляемия имот на публична продан по реда на чл.348 от ГПК.

Относно претенциите по чл.346 от ГПК .

Претенцията по сметки е заявена своевременно - в първото съдебно заседание след допускане на делбата, посочена е подробно стойността на претендираните подобрения и момента на извършването им, поради което следва да се разгледа по същество.

Ищцата твърди, че е извършила подобрения в  имота, който е ползвала, на обща стойност 4860.00лв. Същите е конкретизирала по вид и време на извършване. Ангажирала е гласни доказателства в подкрепа на твърденията си.

От показанията на разпитаните свидетели Д.С.Г. и А.Б.В. съдът намира за доказано извършването на всички претендирани от ищцата подобрения.

Подобрение е налице ако фактически е била увеличена  стойността на имота, т.е. направени са полезни разноски /макар да не са били необходими/ - ППВС № 6/74 г., т.6.  Съдът отчита, че вследствие действията на владелеца – ищцата, се е стигнало до увеличаване на ползата, използваемостта, съответно стойността на вещта.

Като подобрения на вещта се считат тези нововъдения в нея, които увеличават полезните й качества. Критерият, въз основа на който се преценява дали е налице подлежащо на заплащане подобрение, е наличието на трайно прикрепване към имота, т.е. възможно ли е подобрението да бъде отделено без увреждане и намаляване на стойността му или намаляване цената на имота./, ППВС № 6/74 г., т.8, Решение № 517/30.11.2011 г. по гр.д. № 113/2010 г., ВКС, ІV г.о./. Трайно е прикрепването не само когато отделянето би довело до физическо увреждане на главната вещ, но и когато би нарушило нейното функциониране. / Решение №180/18.10.2013 г. по гр.д. № 2317/2013 г., ВКС, ІІ г.о. /

Облигационните отношения между съсобствениците във връзка с направени от някой от тях разноски за общата вещ почиват на принципа на недопустимост на неоснователното обогатяване. Извършените в имота подобрения по силата на приращението увеличават дяловете на всички съсобственици съобразно частта, която всеки от тях има в съсобствеността.  Поради това съсобственикът, който е извършил подобренията, може да иска от другите съсобственици  сумата, която се припада на техните дялове.

  Съобразно назначената по делото СТЕ, стойността на подобренията, изчислени от вещото лице, е в общ размер на 5410.00 лева . Тези подобрения са включени в общата пазарна стойност на имота-24 800лв.  С оглед на което другите съделители следва да заплатят на ищцата за извършените  от нея подобрения   по 676.25 лева, съобразно техните дялове в съсобствеността, а именно- по 1/8 ид.част.

Поради обстоятелството , че не са налице предпоставки за възлагане на имота на някой от съделителите и като взе предвид становището на главния архитект на Община Троян, изискано по реда на чл.201 от ЗУТ, според което допуснатият до делба недвижим имот е реално неподеляем и заключението на вещото лице по СТЕ, намира , че делбата следва да бъде извършена по реда на чл.348 от ГПК  чрез изнасяне на имота на публична продан .

Съобразно стойността на делбения имот и припадащите им се дялове, всеки от съделителите дължи държавна такса  по сметка на Троянски районен съд, като Ф.Д.М. следва да заплати ДТ в размер на 744.00лв., а  Р.Д.М.  и Т.Д.Р. следва да заплатят ДТ в размер по 124.00лв. Върху признатите суми за подобренията, извършени от ищцата, ответниците  дължат и държавна такса по 27.05 лева.

На основание чл.355 от ГПК  Р.Д.М. и Т.Д.Р. следва да заплатят на  Ф.Д.М. по 120.00лв. разноски в производството, съобразно стойността на дяловете им и съгласно списък на разноските по чл.80 от ГПК, представен от ищцата.

 Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                   Р     Е     Ш     И    :

ИЗНАСЯ на публична продан  допуснатия до делба   между Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: *** и Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.505.363 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед №18-2905-15.04.2015 година на Началник на СГКК-Ловеч; Адрес на поземления имот: град Троян, п.к.5600, ул."Генерал Карцов" № 51-53; Площ: 147/сто четиридесет и седем/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване/до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 2236-/две хиляди двеста тридесет и шест/, Съседи: 73198.505.362; 73198.505.510; 73198.505.272; 73198.505.364, ПРИ ДЯЛОВЕ: 6/16 ид.части за Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/16 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********  и 1/16 ид.част за Т.Д.Р., ЕГН **********; и построените в имот с идентификатор № 73198.505.363 СГРАДА с  № 73198.505.363.4 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, четири/ със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв.метра; етажи  2/два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; и СГРАДА с № 73198.505.363.6  /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, т. петстотин и пет, точка, триста шестдесет и три, точка, шест/, със застроена площ 24 /двадесет и четири /кв.метра, брой етажи - 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; ПРИ ДЯЛОВЕ: 6/8 ид.част за  Ф.Д.М., ЕГН **********; 1/8 ид.част за Р.Д.М., ЕГН **********   и 1/8 ид.част за Т.Д.Р., ЕГН **********.

Пазарната стойност на имота, съобразно СТЕ, е в размер на 24800 (двадесет и четири хиляди и осемстотин ) лева .

ОСЪЖДА Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на  Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, сумата  676.25  (шестотин седемдесет и шест лева и 25ст.) лева, представляваща стойността, с която се е обогатила от извършените подобрения в допуснатия до делба недвижим имот.  

ОСЪЖДА  Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на  Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, сумата  676.25  (шестотин седемдесет и шест лева и 25ст.) лева , представляваща стойността, с която се е обогатил от извършените подобрения в допуснатия до делба недвижим имот. 

ОСЪЖДА Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати по сметка на Троянски районен съд сумата от 744.00  / седемстотин четиридесет и четири / лева държавна такса върху стойността на дела й от допуснатия до делба имот.

ОСЪЖДА  Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати  по сметка на Троянски районен съд сумата 151.05 лева , от която 124.00 лева – държавна такса върху стойността на дела  й от допуснатия до делба имот и 27.05 лева - върху размера на признатите подобрения.

ОСЪЖДА Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати  по сметка на Троянски районен съд сумата 151.05 лева , от която 124.00 лева – държавна такса върху стойността на дела  му от допуснатия до делба имот и 27.05 лева - върху размера на признатите подобрения.

ОСЪЖДА Р.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на  Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, сумата  120.00  (сто и двадесет) лева , представляваща разноски по делото съобразно стойността на дела й.

ОСЪЖДА  Т.Д.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на  Ф.Д.М., ЕГН ********** с адрес: ***, сумата  120.00  (сто и двадесет) лева , представляваща разноски по делото съобразно стойността на дела му.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: