Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                                                 

 

                                                                  гр. Троян, 24.07.2017 год.

 

                                                                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на двадесет и втори юни                                       две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 250 по описа на съда за 2017година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

               

                                           Производство  по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР по молба от Г.И.Х. и Б.К.Д., действащи в качеството на родители и законни представители на малолетния си син А.Б.Д., чрез пълномощника си адв.А.Ч. от ЛАК.

В молбата се твърди, че Г.И. Х-Д.и Б.К.Д. са родители на малолетното дете А.Б.Д., род. на *** год., като семейството живее в Република Кипър  в продължение на повече от десет години заедно с детето, където то придобило начално образование и започнало гимназиално образование. Молителите са изразили намерение да останат да живеят в Република Кипър заедно с детето си. В молбата се сочи, че остров Кипър е разделен на две части - гръцка /Република Кипър/ и турска /Севернокипърска турска република/ , като молителите живеят в гр.Агиа Напа, който се намира в гръцката част на Република Кипър. В тази част на Кипър обаче  името „А.”" се свързвало с твърде негативни и крайни оценки и асоциации, причините за което били от исторически и политически характер. В гръцката част на Кипър проведената операция под наименованието „А.”" се възприемала крайно негативно. Твърди се, че това рефлектирало на малолетния син на молителите. Тъй като собственото му име се свързвало в представите на околните с отрицателни оценки и асоциации и било обременено с негативни емоции, то това пораждало напрежение и дискомфорт в детето. Не били редки случаите, когато а бил обиждан или дискриминиран заради собственото си име. Това име му създавало и продължавало да му създава проблеми в ежедневието и в училище. Тази тенденция особено се е засилила в последната година, когато започнал гимназиалното си образование. Стигнало се дори до предупреждения от страна на негови учители, че трябва да внимава с оглед на името, което носи. Това положение създавало не само пречки, неудобства и притеснения на детето, но и се отразявало крайно негативно на психиката и емоционалното му състояние, особено предвид на възрастта, в която се намира като подрастващ.

         Твърди се в молбата, че макар и кръстен със собствено име „А.”", то родителите му се обръщали към него само с името „„А”С името „„А.”към детето се обръщали и всички останали негови близки и роднини. Пред своите приятели и съученици детето било известно с името „„А” . Дори и в някои официални училищни документи то било записано освен с името А, и с името А.. С това име се представяло и самото дете. Това име то възприело и с него се идентифицирало.

Молителите правят искане съдът да постанови решение, с кето до допусне промяна на собственото име на детето А.Б.Д., род. на *** год., с ЕГН **********, от а на А., която промяна да бъде отразена в регистрите на населението, както и в съставения акт за раждане на детето при Община Троян.

В подкрепа на искането са ангажирани писмени и гласни доказателства. 

            При проведената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, заинтересованата страна Община Троян, чрез пълномощника  юрисконсулт И.Р.-С., е представила писмен отговор, в който е взела становище за допустимост и основателност на иска.

            Районна прокуратура гр.Троян не е представила отговор и не е взела становище по иска.

Молителите, редовно призовани, в съдебно заседание се представляват от пълномощника си адв.А.Ч. ***, който поддържа молбата и по същество излага аргументи в подкрепа на уважаването й.

За заинтересованите страни, редовно призовани, не се явават представители в съдебно заседание и не се представляват от процесуални представители.

           От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и от показанията на допуснатите  свидетели  С.Н.П.и К.Д.Т., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установява следното от фактическа страна:

                Малолетният А.Б.Д. е роден на ***г***, от родители-майка Г.И.Х. и баща Б.К.Д., видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0004 от 05.01.2004г.

                От представено по делото удостоверение от директора на начално училище  Агиа Напа, с превод от гръцки, е видно, че детето на молителите  е записано с имената а /А./ Б. Д.. В удостоверения за завършен от  първи до четвърти клас а отново е записан и като А..

                От показанията на разпитаните по делото свидетели С.Н.П.и К.Д.Т., се установява, че  молителите са се установили трайно да живеят и работят в гръцката част на Кипър, където живеят и двете им деца-а и М.. Свидетелите посочват, че всички близки и познати се обръщали към  а с името А.. Това име той също използвал и с него се представял, тъй като в Кипър името А се свързвало с негативни емоции и го възприемали критично, което създавало притесенения у детето.

От правна страна:

            Предявеният иск от молителителите, действащи в качеството на родители и законни представители на малолетния си син а,  е за промяна на собственото му име в актове за гражданско състояние- акт за раждане,   който намира правното си основание в чл.19,  ал.1 от ЗГР  и се развива в производството по чл.530 и сл. от ГПК. Предвид обстоятелството, че  физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него,  то и възможностите за промяна са строго определени от закона и се допускат само при определени обстоятелства. Името е призвано да обезпечи и определени обществени функции, в т.ч. и да индивидуализира личността при участието й в социалния живот. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Законодателят определя името като съставно, състоящо се от три части - собствено, бащино и фамилно, като всяка от тези части се използва при различни условия на социално общуване. 

             Промяна на името законът допуска, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато са налице важни обстоятелства за това.

              Законът не дефинира кои точно обстоятелства се определят като важни. Значимостта на обстоятелствата следва да се преценява в контекста на всеки отделен случай. Такива са лични и обществени обстоятелства, които биха направили носенето на името лично или обществено неудобно. В последователната практика на ВКС е прието, че ако едно лице е известно с две имена и това му създава административни пречки или трудности при идентифицирането на самоличността, то тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба. Също така такова обстоятелство е известността на лицето в обществото с име, с което то се идентифицира.

           По делото са събрани доказателства, от които може да се изведе извод, че детето А.Б.Д. е известен сред своите близки, приятели, познати и сред своите съученици с името  А., с което име се идентифицира в обществото. Събрани са гласни доказателства в подкрепа на твърденията на молителите, че името а  създава на детето изключителни неудобства и притеснения в Република Кипър, където трайно се е установило да живее семейството на молителите и където това име се свързва с крайно негативни емоции, предвид проведена през 1974г. турска военна операция под наименованието „А.”“. Общоизвестен факт е, че при тази военна операция са загинали над 3000 кипърци и 1400 се водят и към момента за безследно изчезнали. Тези обстоятелства съдът намира за важни обстоятелства, допускащи промяна в собственото име на детето.

            Въз основа така установените факти съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които налагат да се допусне исканата промяна на собственото име на А.Б.Д. в актовете за гражданско състояние.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                                                  Р  Е  Ш  И:

 

 

               ДОПУСКА промяна в акт за раждане № 0004 от 05.01.2004 година на Община Троян, обл.Ловеч, в собственото  име на лицето А.Б.Д., ЕГН **********, роден на *** ***,    като за собствено име на  посоченото лице   бъде вписано името А..

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова,   че А.Б.Д., ЕГН **********, роден на *** ***,   е със собствено име  „„А.”и това следва да се отрази  в акта за раждане на А.Б.Д., ЕГН **********, и в регистъра на населението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

           Препис от настоящото решение, след влизането му в сила,  да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване на допуснатите промени в актовете за гражданско състояние и в регистъра на населението.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: