Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                        

 

 

                              гр. Троян, 12.10.2017 година

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и шести септември                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 35 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността /ЗС/ във вр. чл.69 от Закона за наследството /ЗН/ , първата фаза по допускане на делбата.

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.34 от Закона за собствеността във вр. чл.69 от Закона за наследството по молба на  Ц.Д.В., С.Д.В. и К.Ц.В.,***, чрез пълномощника им адв.С.С. *** срещу П.С.Д. и Д.С.Д.,***.

Ищците твърдят, че с ответниците са съсобственици на недвижим имот, придобит от тях по наследство, а именно - поземлен имот  с идентификатор 73198.506.105, находящ се в гр.Троян, област Ловеч, с административен адрес: ул."Македония" № 10, с площ 437 /четири стотин тридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията  - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор-няма, номер по предходен план 2368, както и  на построените сгради, които попадат в имота, както следва:

Сграда с идентификатор 73198.506.105.1 със застроена площ 86 кв.м, брой етажи 1, предназначение -жилищна сграда-еднофамилна.

Сграда  с идентификатор 73198.506.105.2  със застроена площ 34 кв.м, брой етажи 1 предназначение - друг вид сграда за обитаване.

       Сграда   с идентификатор 73198.506.105.3 със застроена площ 23 кв.м, брой етажи 1,предназначение -хангар, депо, гараж.

       Ищците правят искане съдът да постанови решение, с което да бъде допусната съдебна делба на посочените имоти  при следните дялове на всеки  един от съделителите: 1/3 ид.част за ищците и 2/3 ид.ч. за ответниците. 

       При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответницата П.Д. е представила писмен отговор, като е взела становище за основателност на иска, предвид наличие на съсобственост между страните на процесните имоти.

            Ответницата е посочила, че е собственик на  3/18 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.105 в гр. Троян, както и на 3/18  идеални части от СГРАДА с идентификатор 73198.506.105.1, на 3/18 идеални части от СГРАДА с идентификатор 73198.506.105.2 и на 3/18 идеални части от СГРАДА с идентификатор 73198.506.105.3. Допълнително тя и съпругът й Д.Д. са придобили в режим на СИО още 12/18 ид.части от ПИ и сградите върху него.

      Ответницата твърди, че приживе нейните родители С.В.С.и Ц.М.С.притежавали в режим на съпружеска имуществена общност правото на собственост върху целия ПИ с идентификатор 73198.506.105 в гр. Троян и върху целите сгради в имота. На 09.09.2000г. починал бащата на ответницата С.В.С.и оставил наследници по закон нея, нейната майка Ц.М.С.и нейния брат Д.С.В.

           След смъртта на С.В.С.ответницата наследила от него и придобила право на собственост върху 1/6 (една шеста) идеална част от ПИ с идентификатор 73198.506.105 и върху 1/6 (една шеста) идеална част от всички сгради в него. Нейният брат Д.С.В. също наследил  и придобил право на собственост върху 1/6 (една шеста) идеална част от поземления имот и върху 1/6 (една шеста) идеална част от сградите в имота. Със смъртта на баща й се прекратила съпружеската имуществена общност на нейните родители, като Ц.М.С.станала собственик на общо 4/6 (четири шести) идеални части от ПИ с идентификатор 73198.506.105 в гр. Троян, обл. Ловеч, заедно с по 4/6 (четири шести) идеални части от всички сгради, които попадат върху поземления имот.

В отговора се твърди, че на 20.07.2005г. Ц.М.С.продала на ответницата 2/3 (две трети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 2368, за който е отреден парцел У-2368 с площ от 437 кв.метра, в квартал 160 по кадастралния и регулационен план на I и II микрорайон на град Троян, ЕКНМ 73198, одобрени със Заповед № РД 12-553/1984 година, заедно с по 2/3 (две трети) идеални части от находящите се в описания имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАСИВЕН ГАРАЖ, ЛЯТНА КУХНЯ и други подобрения. Ответницата П.Д. била омъжена за отв.Д.С.Д. и придобила тези 2/3 ид. части в режим на СИО.

Ответницата твърди, че ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 2368, за който е отреден парцел V-2368 с площ от 437 кв.метра, в квартал 160 по кадастралния и регулационен план на I и II микрорайон на град Троян, ЕКНМ 73198, одобрени със Заповед № РД 12-553/1984 година, е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.506.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян,  обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            На 07.06.2005г. починал Д.С.В. и оставил  наследници по закон Ц.Д.В., С.Д.В. и К.Ц.В. - тримата ищци по делото, които наследили  Д.С.В. в равни части.

             Ответницата твърди, че   правата на съсобствениците върху процесния имот (поземлен имот и сгради в него)   са следните: 3/18 (три осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за П.С.Д. ; 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, общо за П.С.Д. и Д.С.Д., 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за Ц.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за С.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за К.Ц.В., като прави искане съдт да допусне делба  на гореописания поземлен имот и находящите се в него сгради при теци посочени права за страните по делото.

Ответникът Д.С.Д. е представил отговор, в който е взел становище за основателност на предявения иск за делба. Той е изложил в отговора си същите твърдения, като отв.Д.. Направил е искане съдът да допусне делба  на гореописаните поземлен имот и построените върху него сгради при следните права за страните по делото: 3/18 (три осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за П.С.Д. ; 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, общо за П.С.Д. и Д.С.Д., 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за Ц.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за С.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за К.Ц.В..

                 За ищците Ц.Д.В.,  С.Д.В. и   К.Ц.В., редовно призовани, в съдебно заседание се явява лично Ц.В., а С.В. и К.В. не се явяват, всички се представляват от адв.С.С. ***, който  прави искане съдът да допусне делба на съсобствените имоти при квотите, определени от ответницата в отговора и отразени в проекто-доклада на съда.

 Ответницата П.С.Д., редовно призована, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от пълномощника са адв. Г.И. ***, който поддържа искането за допускане до делба на съсобствените с ищците поземлен имот и сгради при квотите, посочени в отговора на ИМ.

Ответникът Д.С.Д. се явява лично и прави искане съдът да допусне до делба съсобствените между страните имоти, в които той притежава съвместно със съпругата си 2/3 ид.части в режим на СИО.

 Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

  Не е спорно по делото, че страните в настоящето производство, без отв.Д.С.Д., са наследници по закон на следните лица, които са притежавали недвижимите имоти, предмет на допускане до делба в настоящето производство:

   От удостоверение за наследници изх.№ 02-04-0022 от 06.01.2017г., издадено от Община Троян за лицето С.В.. ***, починал на 09.09.2000г., се установява, че същият е оставил следните наследници по закон: Ц.М.С.- съпруга, П.С.Д. - дъщеря и Д.С.В. - син.  

  Д.С.В. е починал на 07.06.2005г. и е оставил наследници по закон съпругата си К.Ц.В. и синовете си С.Д.В. и Ц.Д.В..

             По делото е представено решение рег.№ 447  от 04.08.1955г. по гр.д.№ 1318 от 1955г. на Троянски народен съд, с което е прогласен за окончателен сключения предварителен договор, с който В.С.Д.от гр.Троян е продал на С.В.. *** място парцел 37, кв.121, планоснимачен № 2280 и 2281 по плана на Троян, около 250 кв.м.

            От удостоверение № 906-277 от 11.07.2005г., издадено от Община Троян, се установява, че имотът, описан в решение рег. № 447 от 04.08.1955г. по гр.д.№ 1318 от 1955г. на Троянски народен съд, е идентичен с  част от поземлен имот с кадастрален № 2368, за който е отреден парцел V-2368 в кв.160, съгласно действащия кадастрален и регулационен план на І и ІІ микрорайон на гр.Троян.

От представения от ответницата нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том ІV, рег.№ 3991, дело № 590  от 20.07.2005г. се установява, че Ц.М.С.е продала на П.С.Д. 2/3 (две трети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 2368, за който е отреден парцел V-2368 с площ от 437 кв.метра, в квартал 160 по кадастралния и регулационен план на I и II микрорайон на град Троян, ЕКНМ 73198, одобрени със Заповед № РД 12-553/1984 година, заедно с по 2/3 (две трети) идеални части от находящите се в описания имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАСИВЕН ГАРАЖ, ЛЯТНА КУХНЯ и други подобрения.

От представено удостоверение за идентичност на поземлен имот, издадено от Община Троян, се установява, че поземлен имот с кадастрален номер 2368, за който е отреден парцел V-2368 с площ от 437 кв.метра, в квартал 160 по кадастралния и регулационен план на I и II микрорайон на град Троян, ЕКНМ 73198, одобрени със Заповед № РД 12-553/1984 година, е идентичен с поземлен имот с идентификатор 73198.506.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

От представена декларация за идентичност на имена е видно, че С.В.С.и С.В.. Драгнев са имената на едно и също лице.

Видно от представено удостоверение за сключен граждански брак от 14.06.1987г. , издадено от Община Троян, ответниците П.Д. и Д.Д. са сключили граждански брак на 14.06.1987г. С оглед на което, към момента на придобиване на недвижимите имоти с нотариален акт № 83, том ІV, рег.№ 3991, дело № 590  от 20.07.2005г., същите са придобити в режим на съпружеска имуществена общност, съгласно чл.19, ал.1 от СК /Обн. ДВ. бр.41 от 28.05.1985г., отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Семейния кодекс - обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г. / , съгласно който вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити.

Не се спори между страните и се установява от представените писмени доказателства, че страните са съсобственици на процесните имоти, които са били придобити в режим на съпружеска имуществена общност от С.В.С.и съпругата му Ц.М.С..  Със смъртта на С.В.С.бездяловата собственост върху тези имоти се е прекратила и се е трансформирала в обикновена дялова съсобственост. Съпругата Ц.М.С.е останала собственик на ½ ид. част от прекратената общност,   а останалата ½ е формирала наследствената маса на оставеното в наследство от С.С.. Съпругата, заедно със сина Д.С.В. и дъщерята П.С.Д., са придобили оставеното в наследство с равни права – по 1/6 ид. част от процесните имоти.

Съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот  83, том ІV, рег.№ 3991, дело № 590  от 20.07.2005г., ответницата П.С.Д. е придобила чрез сделка от майка си Ц.М.С.притежаваните от последната 4/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 2368, за който е отреден парцел V-2368 с площ от 437 кв.метра, в квартал 160 по кадастралния и регулационен план на I и II микрорайон на град Троян, ЕКНМ 73198, одобрени със Заповед № РД 12-553/1984 година, заедно с по 2/3 (две трети) идеални части от находящите се в описания имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАСИВЕН ГАРАЖ, ЛЯТНА КУХНЯ и други подобрения.

По отношение закупените от отв.П.Д. 4/6 идеални части от процесния имот и построените върху него сгради,  независимо, че придобиването е само на името на П.Д., същият е в режим на СИО, освен ако по делото не се докаже липсата на съвместен принос на страните при придобиването му. По делото не се оспорва липсата на съвместен принос за придобиване на недвижимите имоти.

  По този начин, с придобитите от П.С.Д. по силата на наследственото правоприемство 3/18 ид.части от процесните имоти  и закупените 12/18 ид.части от същите, отв.Д. станала собственик на 3/18 ид.части от   поземления имот и от построените върху него сгради, а заедно със съпруга си Д.Д. двамата придобили общо 12/18 ид.части от процесните имоти, тъй като се касае за бездялова съпружеска имуществена общност.

След смъртта на Д.С.В., починал на 07.06.2005г., съпругата К.Ц.В. и синовете му С.В. и Ц.В., придобили по силата на наследственото правоприемство по  1/18 ид. част от имота и от построените върху него сгради.

От представените доказателства се установява, че посочените имоти са  съсобствени  на страните по делото при следните квоти:

3/18 (три осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за П.С.Д. ; 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, общо за П.С.Д. и Д.С.Д., 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за Ц.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за С.Д.В.; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за К.Ц.В..

            Данъчната оценка на посочените имоти е  34 081.20лв., видно от удостовер116/18.01.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Съобразно чл.34, ал.1 ЗС всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Правото на делба, уредено в тази норма, възниква в полза на лице, което е съсобственик на определена вещ, като чрез упражняването му се предизвиква промяна в правната сфера на останалите съсобственици – състоянието, при което две или повече лица съпритежават правото на собственост, се прекратява, независимо от волята на другите участници в общността по чл.30, ал.1 ЗС. Следователно предпоставка за възникване на правото на делба е наличието на съсобственост върху вещ. Ето защо, лицето, което претендира делба, следва да се легитимира като съпритежател на правото на собственост. Със завеждането на иск за делба, правото по чл.34 ЗС се упражнява спрямо всички съсобственици, като всички те следва да участвуват в производството, защото в противен случай делбата ще бъде нищожна / арг. от чл.75, ал.2 ЗН вр. с чл.34, ал.2 от ЗС/. По тази причина ищецът в производство по делба следва да докаже, че правото на собственост принадлежи на две или повече лица, като докаже осъществяването юридически факт, по силата на който е придобил своята идеална част.

Съдът, след като прие за установени съсобствениците на имотите, които попадат в делбената маса и частта на всеки съделител от нея, счита, че между страните в процеса е налице съсобственост и следва да допусне до делба процесните имоти при така установените квоти.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.344, ал.1 от ГПК, Троянски районен съд, първи състав,

 

 

                                                            Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Ц.Д.В., ЕГН **********, с адрес: ***, С.Д.В., ЕГН **********, с адрес: ***, К.Ц.В., ЕГН **********, с адрес: ***,  П.С.Д., ЕГН ********** с адрес: *** и Д.С.Д., ЕГН **********, с адрес: ***,   на следните техни съсобствени недвижими имоти, както следва:

Поземлен имот  с идентификатор 73198.506.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр.Троян, п.к. 5600, ул."Македония" № 10, с площ 437 /четири стотин тридесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията  - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор-няма, номер по предходен план 2368,при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор: 73198.506.150, поземлен имот с идентификатор: 73198.506.106, поземлен имот с идентификатор: 73198.506.101, поземлен имот с идентификатор: 73198.506.103 и поземлен имот с идентификатор: 73198.506.104,

 както и  на построените сгради, които попадат върху имота, както следва:

Сграда с идентификатор 73198.506.105.1 със застроена площ 86 кв.м, брой етажи 1, предназначение : жилищна сграда-еднофамилна.

Сграда  с идентификатор 73198.506.105.2  със застроена площ 34 кв.м, брой етажи 1 предназначение: друг вид сграда за обитаване.

       Сграда   с идентификатор 73198.506.105.3 със застроена площ 23 кв.м, брой етажи 1,предназначение : хангар, депо, гараж;

    ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  3/18 (три осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за П.С.Д., ЕГН **********  ; 12/18 (дванадесет осемнадесети) идеални части от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, общо за П.С.Д., ЕГН **********  и Д.С.Д., ЕГН **********; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за Ц.Д.В., ЕГН **********; 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за С.Д.В., ЕГН ********** и 1/18 (една осемнадесета) идеална част от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за К.Ц.В., ЕГН **********.

            Данъчната оценка на посочените имоти е 34 081.20лв., видно от удостоверение № Д00000116/18.01.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: