Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                  

 

                               гр. Троян, 21.02.2017 год.

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                Троянски районен съд, първи състав,  в открито заседание на двадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: АНТОАНЕТА  СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията  Симеонова ч.гр.д. № 36 по описа на съда за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

                                                     Охранително производство  по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.130, ал.3 от СК от Л.Н. ***, ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Б. Н., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. Молителката сочи, че съпругът й Б.М.Н. е починал на 11.11.2016г.  По време на брака им-през месец юни 2012г., съпрузите открили в  ********  банков влог, салдото по който към 18.01.2017г. възлиза на ******* евро, като титуляр на сметката е съпругът Б.М.Н.. Посочила е, че тези средства са придобити по време на брака от съвместен принос и представляват СИО по смисъла на СК.

Посочила е, че законни наследници  на Б.Н. са молителката и двете й деца - Н.Б.Н., ЕГН **********, понастоящем пълнолетен и малолетната Б.Б. Н., ЕГН **********.  

Молителката сочи, че синът й е студент в УНИБИТ гр.София, редовна форма на  обучение. Разходите, свързани с обучението му, възлизат на 740.00 лева семестриални такси,  ежемесечно по 75.00 лева наем за общежитие,  около 250.00 – 300.00 лева месечно  за храна и транспорт,  както и допълнителни ежедневни разходи, свързани с  прехраната и обучението му. Дъщеря й Б. е ученичка във втори клас на  НУ ”Христо Ботев” гр.Троян, с класен ръководител Д.В. Освен ежедневните разходи за храна и облекло, Б.  посещава уроци по пиано при г-жа Р.Р.. Месечната такса е  28.00 лева и у-ще „Европа”  гр.Троян,  като годишна такса на този етап от обучението  е  480.00 лева.                                                                                       

Молителката сочи, че внезапната смърт на съпруга й  била шок за всички   и най-вече за децата. Тези  извънкласни форми на обучение до известна степен  разсейвали 9-годишната Б.,  поради което  молителката желае същите  да продължат, но тя започнала да изпитва финансови затруднения, тъй като след смъртта на съпруга й,  непосредствените грижи и финансови такива по отглеждането на децата паднали изцяло  върху нея.

Посочила е, че Б. Н., в качеството си на низходящ, е наследник на починалия си баща, поради което има право да получи  припадащата й се 1/6 част от наличната сума по влога.

Молителката прави искане да й бъде разрешено, в качеството  на майка и законен представител на малолетната Б. Н., да изтегли от името на дъщеря й сумата от  ******* евро,  представляваща полагащата й се 1/6 част от влога.

В съдебно заседание молителката прави изменение на искането си, а именно - да й бъде разрешено да прехвърли сумата от 1948 евро в сметка, която ще открие на нейно име,  която ще ползва за покриване в бъдеще на текущите нужди на детето, като след прехвърляне на средствата, да й бъде разрешено тази сметка да бъде закрита, както да й бъде разрешено да закрие и разплащателна сметка ********* с титуляр починалия й съпруг в същата банка, в която има налично салдо в размер на 3.84 лв.

На основание чл.15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвено и представено становище от отдел ”Закрила на детето”. В него е посочено, че прехвърлянето на парични средства, полагащи се на малолетната Б. по наследство в сметка на майка й е в интерес на детето.  

           Молителката поддържа молбата в съдебно заседание и моли същата да бъде уважена, така, както е направено изменението на исканията й. Ангажирала е гласни доказателства.

  Малолетната Б.Б. Н. не е  навършила 10-годишна възраст, поради което не е  изслушвана в съдебно заседание.

              Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото  доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителката да изтегли и прехвърли сумата от ******* евро от сметка, открита по време на брака й с Б.М.Н., б.ж. на гр.Троян, починал на 11.11.2016г., в сметка, която ще открие на нейно име в ******  която ще ползва за покриване в бъдеще на текущите нужди на детето Б.Б. Н., като след прехвърляне на средствата, да й бъде разрешено тази сметка да бъде закрита, както да й бъде разрешено да закрие и разплащателна сметка ******** с титуляр починалия й съпруг в същата банка, в която има налично салдо в размер на 3.84 лв.

         Мотивиран от горното и на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

 

                     

                                                                                 Р   Е  Ш  И :

 

                РАЗРЕШАВА на Л.Н. ***, ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Б. Н., ЕГН **********,  с настоящ адрес: ***  -   наследник по закон на Б.М.Н., б.ж. на гр.Троян, починал на 11.11.2016г., да изтегли сумата от 1948.00 / хиляда деветстотин четиридесет и осем/ евро, представляваща 1/6 от сумата по влога в общ размер на ******* евро по сметка № ******** на името на Б.М.Н., ЕГН **********, открита в „**********, която сума бъде прехвърлена в сметка, открита на името на Л.Н.Н., ЕГН **********.

           РАЗРЕШАВА на Л.Н. ***, ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Б. Н., ЕГН ********** - наследник по закон на Б.М.Н., б.ж. на гр.Троян, починал на 11.11.2016г.,  след изтегляне на сумата от ****** евро, да закрие  сметка № ******** на името на  Б.М.Н., ЕГН **********, открита в „********.

РАЗРЕШАВА на Л.Н. ***, ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Б. Н., ЕГН **********- наследник по закон на Б.М.Н., б.ж. на гр.Троян, починал на 11.11.2016г., да закрие  разплащателна сметка ********* на името на  Б.М.Н., ЕГН **********, открита в „*********

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                       

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: