Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                     

 

 

    гр. Троян, 05.10.2017 година

 

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                    първи състав

на деветнадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 406 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл. 228, ал.12 във вр. ал.1, т.2, б.“а“ от Кодекса за застраховането /отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./ 

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание  чл.228, ал.12 във вр. ал.1, т.2, б.“а“ от Кодекса за застраховането /отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./, предявен от Гаранционен фонд  гр.София, представляван от Изпълнителния директор Борислав Иванов Михайлов, чрез пълномощника адвокат К.К.,***, срещу Д.А.В. ***.

В исковата молба се твърди, че Гаранционен фонд на основание чл. 288, ал.1 т. 2, б. "а", от Кодекса за застраховане (отм.)  е изплатил обезщетение за имуществени вреди общо в размер на 1330,47 лв., както следва:

                По щета № 110250/28.11.2011г. - обезщетение за имуществени вреди в размер на 749,80 лв. за увредения при ПТП, настъпило на 14.11.2011г. в с.Бели Осъм, лек автомобил „БМВ" с рег. № ****** АК, собственост на Д.С.от с. Шипково, обл.Ловешка

По щета № 110374/03.04.2012г. - обезщетение за имуществени вреди в размер на 580,67 лв. за увредения при ПТП, настъпило на 14.11.2011г. в с.Бели Осъм, лек автомобил „Мерцедес" с рег. № ОВ ******, собственост на М.Й.от гр. Троян, обл.Ловешка.

                Твърди се, че виновна за катастрофата е ответницата Д.А.В., която, управлявайки л.а. „Рено Сафран" с рег. № ОВ 4952 АС, собственост на П.Л., при включване в движението от левия банкет на ул. „Стоян Българанчето“ не пропуска правомерно движещото се по пътя МПС - л.а. БМВ с рег.№ ОВ 5968 АК, удря го, след което променя посоката си на движение и удря паркираното на левия банкет МПС- л.а. „Мерцедес" с рег.№  ОВ 3282 АС, като така причинява процесното ПТП.

Твърди се, че в нарушение на чл. 260 от КЗ (отм.) ответницата управлявала увреждащия автомобил без действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност" към датата на ПТП.

Твърди се, че с регресна покана № 372/17.03.2015г.  ответницата била поканена да възстанови изплатеното от ГФ, но до момента на предявяване на иска, тя не погасила задълженията си.

Прави се искане на основание чл. 45 от ЗЗД и чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането (отм.) съдът да постанови решение, с което да бъде   осъдена  Д.А.В. да заплати на Гаранционен фонд сума от 1330,47 лв. (хиляда три тридесет лева и 47 ст.), представляваща сбора от изплатените от Гаранционен фонд обезщетения за имуществени вреди по щети № 110250/28.11.2011г. - 749,80 лв. и № 110374/03.04.201 580,67 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски. 

В срока по чл. 131 от ГПК ответницата не е подала отговор, не е взела становище по иска и не е ангажирала доказателства. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права ответницата е уведомена с разпореждане от 03.05.2017г., получено лично от нея.

В съдебно заседание за ищеца, редовно призовани, не се явява законен представител, представлява се от пълномощника адв.К.К. от ЛАК, който поддържа предявеният иск  и моли същият да бъде уважен, като бъде постановено решение при признание на иска.

  Ответницата Д.А.В., редовно призована, явява се лично в съдебно заседание и заявява, че изцяло признава предявения срещу нея иск.

   Съдът, като съобрази, че ответницата в съдебно заседание направи изрично изявление за признание на иска и с оглед представените по делото писмени доказателства, намира, че искът се явява основателен, което не се оспорва от страните. Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда.

 Съдът, след като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК,  прие, че срещу ответницата следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл. 228, ал.12 във вр. ал.1, т.2, б.“а“ от Кодекса за застраховането /отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./,   следва да се уважи изцяло.

Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

Ищецът в исковата молба и в съдебно заседание претендира присъждане на направените разноски, съгласно списък по чл.80 ГПК.  С оглед уважената претенция и на основание чл.78, ал.1 от ГПК следва ответницата да бъде осъдена да заплати направените от ищеца разноски в размер на 53.22 лв. за платена държавна такса.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И    :

 

 

  ОСЪЖДА Д.А.В., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Гаранционен фонд  гр.София, с адрес: гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 2, ет.4 представляван от Изпълнителния директор Борислав Иванов Михайлов, на основание чл.228, ал.12 във вр. ал.1, т.2, б.“а“ от Кодекса за застраховането /отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./,  сумата от 1330.47 (хиляда триста и тридесет лева и 47 ст.) лева, представляваща сбора от изплатените от Гаранционен фонд обезщетения за имуществени вреди по щета № 110250/28.11.2011г. в размер на 749.80 лв. и по щета № 110374/03.04.2012г. в размер на 580,67 лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 28.04.2017г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Д.А.В., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Гаранционен фонд  гр.София, с адрес: гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 2, ет.4, представляван от Изпълнителния директор Борислав Иванов Михайлов,  на основание чл.78, ал.1 от ГПК,  сумата от 53.22 (петдесет и три лева и 22 ст.) лева, представляваща разноски за платена държавна такса.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата на връчването му.

 

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: