ПРОТОКОЛ- ОПР.627

                                         гр. Троян, 11.12.2017 год.        

                                                                                                                                                                                                                              

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ СЪСТАВ, в публично съдебно заседание на единадесети декември,  две хиляди и седемнадесета година  в състав: 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

                          

съдебен секретар: Ценка Банчева

сложи за  разглеждане  Гр.д. № 425 по описа за 2016 година, докладвано от съдията – СИМЕОНОВА

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

            Ищецът Х.Д. Христов  – редовно призован - не се явява , представлява се от адв.  С.С. *** с пълномощно приложено по делото.

            Ответницата П.Д.К. – редовно призована - не се явява,  представлява се от адв. С.Х. *** с пълномощно приложено по делото.

            АДВ. С.:   Да се даде ход на делото.

            АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ счита , че  не са  налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Х.:   В предходното съдебно заседание представихме документ  за извършен превод на 5000 евро . Съгласно договореното между страните  остана П.К. да приведе още 6500.00 евро. Представям платежно нареждане от 29.11.2017 година,  от което  е видно,  че е извършен превод  на 5590.00 евро. Представям и платежно нареждане от испанска банка  за още 910.00 евро.  От наша страна е изпълнен поетия ангажимент.

            АДВ. С.: Моля да бъдат приети като доказателства представените писмени документи от колежката в днешното съдебно заседание .  С оглед изпълнената договорка да постигнем спогодбата, заявявам, че   дял на ответницата ще остане апартамента в гр. София, а другия апартамента,  който е в гр.  Троян да остане в   дял на моя доверител и с оглед разходите,  които моя доверител  е направил,  моля да приемете едно заявление за сторените разходи и съответно да бъдат одобрени по основание и по размер,   които включват двата бр. ИМ,  снабдяването с документи  от София и нанасянето на обекта в кадастралната карта в гр.  София, тъй като не беше нанесен и съответно таксите,  които съм платил на служба геодезия  в гр. София. Документа от Община  Овча купел,  преснимане  на архитектурния  план,   които са в размер на 1881.47 лева.  Моля разноските  да бъдат разпредели по – равно между страните и да ни бъде върнат внесения депозит  за вещо лице, тъй като  не е извършвана СТЕ . Представям документи, от които е видно, че съм извършил претендираните разноски.

 

СЪДЪТ  счита,  че следва да приеме като доказателства по делото ,  представените в днешното съдебно заседание от адв. Х. -  платежно нареждане от 29.11.2017 година за извършен превод  на 5590.00 евро и платежно нареждане от испанска банка  за още 910.00 евро,  с вносител  П.К.,  поради което

 

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото: платежно нареждане от 29.11.2017 година за извършен превод  на 5590.00 евро и платежно нареждане от испанска банка  за още 910.00 евро,  с вносител  П.К..

АДВ.  Х.: На първо място,  считам,  че не следва да присъждате адвокатски хонорар на колегата,  както за първа,  така и за втора фаза на делбата.  Същият би следвало да се поеме от страните така,  както е направен.  В т.2, удостоверение за данъчна оценка,  което е платено,   това ще следва да бъде признат разход за страните. Платени  данъци от името на П.К. не смятам,  че този разход има значение към настоящата спогодба.  Ако ищецът ги претендира   посочил е квитанции,  които следва да бъдат уважите на ГИС гр.  София за платени данъчна оценка,  следва да бъде призната. Квитанция от „Овча купел”,   това е необходима разноска за производството , билет фирма Нешев , т.е.  разходите за пътни и дневни,  моля да не ги кредитирате,  тъй като същите бе следвало да бъдат претендирани в адвокатския хонорар.  Колегата е знаел,  че ще пътува до гр. София и това е разход,  който колегата е следвало да уредил с клиента си. Има разписка вносна бележка такса ИМ по същия начин след като колегата е платил една част от сумата съда ще направи окончателна такса ДТ. Тука пак има билет Нешев,  който моля да не уважавате. Фискален бон услуга ГИС гр.  София по т.5 от заявлението следва да се поеме от страните, двата бр. билети смятам,  че съда не следва да ги присъжда. Квитанция от ет. собственост, този разход не касае делбата и моля да не кредитирате. 

АДВ. С.:  Да бъдат присъдени  извършените разноски по делбата.

АДВ. Х.: Съгласни сме да заплатим половината от действително направените разноски,  за които бяха представени платежни документи , и които са в общ размер на 180.64 лева.

СЪДЪТ счита,  че следва да приеме като доказателства представените платежни документи,  удостоверяващи такса вписване на  две ИМ, документи във връзка с изготвяне на данъчни оценки, актуални скици и нанасяне  на обекта в кадастралната карта на гр. София, поради което

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото: платежни документи,  удостоверяващи такса вписване на  две ИМ, документи във връзка с изготвяне на данъчни оценки, актуални скици и нанасяне  на обекта в кадастралната карта на гр. София.

АДВ. Х.:   С ищеца и неговия упълномощен доверител така също и с моята доверителка и мен обсъдихме и сключихме спогодба в следния смисъл:

 Допуснатите до делба два недвижими имота  изцяло индивидуализирани  с решението Ви по настоящото дело за допускане на делба  страните поделят за напред,  както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.506.309,1.6, находящ се в гр.Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр.Троян, ************* самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 73198.506.309; предназначение на самостоятелния обект - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива - 1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 73198.506.309.1.5, под обекта 73198.506.309.1.3, над обекта 73198.506.309.1.9.,  остава в индивидуална собственост на ищеца  Х.Д.Г., а апартамента , находящ се в гр. София , *****, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор №  68134.4333.307.1.11, находящ се в гр.София******** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18.51 /15.07.2010 г на ИД на АГКК, попадащ в кв.12 по плана на ж.к. "****** находящ се на улица „****** район ******, Столична община; с адрес на имота: гр.София, ******** самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 68134.4333.307. Предназначение на самостоятелния обект -  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ,  за който също са представени индивидуализиращи доказателства да остане в индивидуална собственост на моята доверителка П.Д.К.. Също така страните се договорят за напред,  че няма да имат  претенции един към друг по отношение на вещите допуснати до делба,  като в случая коментираме само недвижимите обекти - апартаменти в гр. Троян и в гр. София.  Ще следва съдът да възложи извършените от ищеца разходи по допускане на делбата  така,  както ги обсъдихме в настоящото съдебно заседание – 180.64 лева,  половината от които да бъдат възложени на моята доверителка. Отделно от това всеки един от страните ще следва да заплати ДТ в определен от съда размер,  който в случая  според постигната спогодба е в  размер на 2%  от данъчната оценка.  В този смисъл е нашата спогодба. Считам,  че същата не противоречи на добрите нрави и моля съда да я одобри така,  както в момента я съобщих. Смятам,  че колегата ще даде съгласие и ще потвърди,  че това наистина е така според уговорката и това е желанието на всяка една от страните. За уравнение на дела ние сме заплатили  сума , която е в размер на 11 500.00 евро,     тъй като имуществото в гр.  София е с по значителна стойност. Съдействахме на страните и по тяхна воля аз представих на съда пл. документи на моята доверителка  на ищеца . В този смисъл Ви моля да допуснете спогодбата и да прекратите делото.

            АДВ. С. : Постигната спогодба е действително така, както я изложи адв. Х.. Моля съда да одобри така постигнатата спогодба.  

 

 

                                                СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

          АДВ. С.: ..................                            АДВ. Х.:...............

  /пълн.  на ищеца   Хр. Г./                   /пълн. на отв. П.К./

 

 

 

            СЪДЪТ като взе предвид така представената  спогодба , намира, че същата не противоречи на закона и добрите нрави , поради което  следва да бъде одобрена  а производството по делото прекратено , поради което

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОДОБРЯВА СПОГОДБА, сключена между  адв. С.С. – пълномощник,  действащ по силата на изрично пълномощно  на ищеца Х.Д.Г. и адв. С.Х.,  действаща по силата на изрично пълномощно на ответницата П.Д.К.,  според която

           ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 73198.506.309,1.6, находящ се в гр.Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11 /20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр.Троян,****** самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 73198.506.309; предназначение на самостоятелния обект - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива - 1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 73198.506.309.1.5, под обекта 73198.506.309.1.3, над обекта 73198.506.309.1.9,  става индивидуална собственост на Х.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***.  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор №  68134.4333.307.1.11, находящ се в гр.София******по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18.51 /15.07.2010 г на ИД на АГКК, попадащ в кв.12 по плана на ж.к. "***** находящ се на ********, Столична община; с адрес на имота: гр.София, ж.к. "*******; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 68134.4333.307. Предназначение на самостоятелния обект -  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, става индивидуална собственост на П.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***.

ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Х.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 90.32 / деветдесет лева и тридесет и две стотинки/ лева, представляващи направени разноски във връзка с делбеното производство. 

ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян сумата 516.36 / петстотин е шестнадесет лева и 36 ст./ лева, представляваща ДТ, изчислена като 2% върху данъчната оценка на дела на К..

ОСЪЖДА Х.Д.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян сумата 205.04 / двеста и пет лева и 04 ст./ лева, представляваща ДТ, изчислена като 2% върху данъчната оценка на дела на Г..

ДА СЕ ВЪРНЕ на ищеца Х.Д.Г., ЕГН **********, сумата от 100.00лв., представляваща внесен депозит за вещо лице по СТЕ, която не е извършена.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Гр. дело № 425 от 2016 година по описа на Троянски районен съд, като спогодено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд частна жалба в  седмодневен срок от днес, за което на страните е съобщено в съдебно заседание.

            Заседанието приключи в  12.04   часа.

            Протоколът се написа в с.з.       

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: