Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               

 

                               16.10.2017 г., град  Троян

 

                        В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на шести октомври                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ценка Банчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 440 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.318-330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс (СК),  като производството е трансформирано в хода на делото по чл. 50 от СК.

 

                      Съдът е сезиран с искова молба от  М.Б.К. *** против Т.К.К. ***, с която са предявени кумулативно съединени брачен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК с небрачни искове по чл.53 от СК, чл.56 от СК и чл.59, ал.2 от СК.

                      В срока за отговор на ИМ е постъпил насрещен иск от Т.К.К. против М.Б.К., като с исковата молба са предявени кумулативно съединени брачен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК с небрачен иск по чл.59, ал.2 от СК. Насрещният иск е приет за съвместно разглеждане в настоящето производство.

            Ищцата твърди, че с ответника са съпрузи, сключили граждански брак на 03.09.2011 година. От брака си имали родено едно дете  - К.Т.К., родена на *** година. След като станали съпрузи отношението на ответника към ищцата коренно се променило, като той  отказвал да й помага при отглеждането на детето, започнал да я обижда, псува, в пияно състояние ставал груб и невъздържан.

           Ищцата твърди, че с ответника се преместили да живеят в гр.Севлиево, където от 01.09.2016 година наели квартира и тя започнала работа. Преместването не довело до положителна промяна в техните отношения. На 13 март 2017 година ответникът заявил на ищцата, че не желае да живее повече с нея, събрал си багажа и си тръгнал, като от тогава двамата живеели във фактическа раздяла.

             Ищцата твърди, че бракът й с ответника съществувал само формално, същият се бил изчерпал изцяло и съществуване му е вредно, както за тях двамата, така най-вече   за малолетната им дъщеря.

          Ищцата прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде прекратен брака й с ответника, сключен в град Троян, Ловешка област, на 03.09.2011 година, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на същия, със законните последици; както и да й бъде предоставено упражняването на родителските права върху малолетната им дъщеря К.родена на *** година, като бъде осъден ответника да й заплаща, в качеството й на майка и законен представител на детето, по 170.00 лева месечна издръжка, считано от 01.04.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, като на бащата бъде предоставена възможност за лични контакти с детето  всяка първа и трета събота от месеца от 9ч. сутринта до 17 ч., както и по 20 дни през лятото, което време да не съвпада с редовния й платен годишен отпуск.

След прекратяването на брака ищцата желае да й бъде предоставено ползването на семейното жилище, находящо се в град Севлиево, **********.

След прекратяването на брака ищцата желае да възстанови своето предбрачно фамилно име С.

            При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът е представил писмен отговор,  взел е становище по иска и е предявил насрещен брачен иск и кумулативно съединен с него небрачен иск.

 Ответникът е посочил в отговора си, че счита предявеният иск  изцяло за неоснователен. Оспорва изцяло твърденията в исковата молба. Твърди, че ищцата не притежава необходимите възпитателски качества и социално-
битови условия за правилното отглеждане и възпитание на тяхното дете.

   В предявения насрещен иск ищецът е изложил твърдения, че след като се родило детето, отношението на съпругата му към него и родителите му коренно се променило. Твърди се, че ответницата по НИ постоянно излизала от дома им, ходела на срещи с познати и по цял ден за детето се грижел ищеца по НИ, като неговата майка поемала грижите за осигуряване на храна на детето и поддържане на личната му хигиена.  Ищецът по НИ твърди, че той взел решение да се преместят в гр.Севлиево и през месец септември 2016 год. наел квартира гр.Севлиево. Твърди, че след това скандалите от страна на ответницата към него и в присъствието на детето продължили и се задълбочили. През месец март  ищецът взел решение да напусне семейното жилище, но до момента не бил прекъсвал връзката си с детето, което водел до детската градина и го вземал, полагал грижи то да не чувствата липсата на двама родители.

 Ищецът по НИ счита, че бракът му с ответницата съществува само формално и е дълбоко и непоправима разстроен, изключително и само по вина на ответницата, поради което прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде прекратен брака му с ответницата, сключен в гр.Троян, Ловешка област, на 03.09.2011 година, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на същия  по вина на ответницата; да му бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето К.Т.К., да бъде определен подходящ режим на лични отношения с майката, която да бъде осъдена да заплаща на детето ежемесечна издръжка в размер на 150 лева, считано от датата на подаване на иска да настъпването на законна причина за нейното изменяване или прекратяване. Претендира направените разноски.

           Ответницата по НИ е представила отговор, в който е взела становище за неоснователност на иска. Ответницата оспорва твърденията, изложени в насрещната ИМ, за които излага твърдения, че са неверни.

                        В съдебно заседание ищцата и ответник по НИ, редовно призована, се явява лично и с пълномощника си – адв.Светла Станчева от АК-Ловеч, представя споразумение по чл.51 от СК, поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие с ответника и уреждане на отношенията им със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание ответникът и ищец по НИ, редовно призован, се явява лично и заявява желанието си за развод по взаимно съгласие с ищцата и съгласието си за уреждане на отношенията им  със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК. Ищецът по НИ прави изявление, че оттегля предявения от него насрещен иск и моли производството по него да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид направеното изявление от ищеца по НИ за оттегляне на предявения иск по чл.49, ал.1 от СК, съединен с иск по чл.59 СК, намери, че предвид направеното оттегляне лично от ищеца, като съобрази, че оттеглянето е преди приключване на първото заседание по делото и не е необходимо съгласие на ответницата по НИ, прекрати производството в тази част.

В съдебно заседание страните представят пред съда споразумение по чл.51 във вр. чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството в развод по взаимно съгласие и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в с.з., като заявяват пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и правят искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 06.10.2017г., съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК, премина към  производство по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК към  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

            И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без  да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, в интерес е на малолетното дете на страните,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака – родителските права, местоживеенето и издръжката на малолетното дете, режима на лични отношения на бащата с детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетната К.Т.К., ЕГН **********, да бъдат предоставени на майката М.Б.К., ЕГН **********.

Режим на лични отношения между  бащата Т.К.К. и малолетното дете К.Т.К.- бащата ще има право на лични контакти и да взема детето при себе си всяка седмица от месеца  от 18.00 часа в петъчните дни -до 18.00 часа в съботните дни, включително и да го взема при себе си за по 1 /един/ месец през лятото, който месец да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Детето ще прекарва с бащата по три дни от всяка великденска ваканция, когато стане ученичка.През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число, детето ще прекарва при баща си по три дни от коледните празници-на 23, 24 и 25 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число , детето ще прекарва при баща си по три дни от новогодишните празници- на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17.00 часа.

Двамата родители се споразумяват, че всеки един от тях ще може да присъства на рождените дни на дъщеря си, независимо от това къде се провежда личния празник на детето.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО К.Т.К., ЕГН **********,***.

Бащата Т.К.К., ЕГН **********, се задължава да  заплаща издръжка  на малолетната си дъщеря К.Т.К., ЕГН **********,  чрез нейната майка и законен представител М.Б.К., ЕГН **********,  в размер на 140.00 /сто и четиридесет/  лева месечно  за в бъдеще, считано от 01.10.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

            Семейното жилище, находящо се в гр.Севлиево, *********, е напуснато и от двамата съпрузи.

 Всички движими вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака, са поделени между страните предварително и те декларират, че към момента  не притежават движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Молителите декларират, че по време на брака не са придобивали недвижими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.          

            Молителите нямат претенции един към друг  за издръжка, нямат претенции към личните спестовни влогове на другия съпруг  или към други вземания.            Съпрузите се споразумяват изтеглените по време на брака кредити да бъдат изплащани от този, на чието име е сключен договора за кредит.

Съпрузите нямат регистрирани фирми като ЕТ, не притежават акции, нямат претенции за дялови участия в търговски дружества.

            СЛЕД РАЗВОДА съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име  С.

            Разноските по делото остават за страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от двамата по равно.

 Молителят Т.К.К., ЕГН **********,   следва да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на  100.80 / сто лева и 80ст./ лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката за малолетната К.Т.К..

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която  следва да се възложи в тежест на двамата молители по равно, съгласно споразумението.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 и чл.51 от СК, съдът

                       

                                            Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 03.09.2011г. в гр.Троян, община Троян, област Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0066 от 03.09.2011г. на Община гр.Троян, между Т.К.К., ЕГН ********** и М.Б.К., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.К.К., ЕГН ********** и М.Б.К., ЕГН **********,  споразумение за следното:

ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – малолетната К.Т.К., ЕГН **********, се предоставят на майката М.Б.К., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между бащата Т.К.К. и малолетното дете К.Т.К., като бащата ще има право на лични контакти и да взема детето при себе си всяка седмица от месеца  от 18.00 часа в петъчните дни -до 18.00 часа в съботните дни, включително и да го взема при себе си за по 1 /един/ месец през лятото, който месец да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката. Детето ще прекарва с бащата по три дни от всяка великденска ваканция, когато стане ученичка.През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число, детето ще прекарва при баща си по три дни от коледните празници-на 23, 24 и 25 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число, детето ще прекарва при баща си по три дни от новогодишните празници- на 30 и 31 декември от изтичащата година и на 1 януари следващата година до 17.00 часа.

Всеки един от родителите ще може да присъства на рождените дни на дъщеря им, независимо от това къде се провежда личния празник на детето.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕТЕТО К.Т.К., ЕГН **********,***.

ОСЪЖДА Т.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплаща издръжка на малолетната си дъщеря К.Т.К., ЕГН **********,  чрез нейната майка и законен представител М.Б.К., ЕГН **********,  в размер на 140.00 /сто и четиридесет/  лева месечно  за в бъдеще, считано от 01.10.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

           ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр.Севлиево, обл.**********, е напуснато и от двамата съпрузи.

             ОБЯВЯВА, че всички  движими вещи, придобити от двамата съпрузи по време на брака, са доброволно и предварително поделени между тях и те не притежават движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

             ОБЯВЯВА, че съпрузите не са придобили по време на брака недвижимо имущество.

            ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг  и нямат претенции за други вземания, както и претенции спрямо лични спестовни влогове на другия съпруг. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат изплащани от този, на чието име е сключен договора за кредит.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат регистрирани фирми като ЕТ, не притежават акции, нямат претенции за дялови участия в търговски дружества.                  

            ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име  С.

            ОБЯВЯВА, че направените в производството разноски остават за страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от двамата по равно.

ОСЪЖДА Т.К.К., ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 100.80 / сто лева и 80ст./ лева, представляваща 2 % ДТ върху  тригодишните платежи на издръжката за малолетното дете.

ОСЪЖДА Т.К.К., ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян,   сумата от 20.00 / двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

ОСЪЖДА М.Б.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян,     сумата от 20.00 / двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :