Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                            

 

                        гр. Троян, 23.11.2017 година

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                   първи състав

на двадесет и трети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 463 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Съдът е сезиран с обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.109 от ЗС по молба,  предявена  от Х.Ц.К., чрез пълномощника си Й.Ц. П.; М.И.Д., Ц.М.Д., Х.М.Х., М.Х.М., В.И.Д., Е.Н.Х., Ц.Н.Д., всички чрез пълномощника си адвокат С.С. *** против С.В.Ш., А.И.Ш. и И.М.Г.,***, като И.М. е ответник единствено по иска с правно основание чл.108 от ЗС.

Ищците твърдят, че са наследници по закон на Ц.М.Д.,***, махала „Дрянско", починал на 12.06.1958г. Всички те, както и част от останалите живи наследници към 2010г. – Й.Ц.Ш., чрез пълномощника си С.В.Ш. и П.М.Х., предявили иск по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР, /сега чл.54, ал.2 от същия закон/, за постановяване на решение, с което да се признае за установено, че по силата на наследяване от Ц.М.Д., бивш жител ***, починал на 12.06.1958г. и реституция, са съсобственици съгласно правата им по закон с ответниците, на овощна градина от 5.500 дка, осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, в махала "Д.", при граници Б. Х., път, П.С.графично отразени в изработения проект за изменение по преписка с вх. № 11- 10-94-5432 от 27.04.2009г. на СГКК- гр. Ловеч, която към момента на завеждане на иска съставлява част от поземлен имот № 73198.124.33 по кадастралната карта на гр. Троян, целият с площ от 7075 кв.м., при съседи: имоти с № 73198.124.28; № 73198.124.29; № 73198.124.30; № 73198.124.31; № 73198.124.32; № 73198.122.54; № 73198.124.81; № 73198.124.65; № 73198.310.63 и № 73198.124.26, като включва и поземлен имот № 73198.124.26 по кадастралната карта на гр. Троян, както и да се извърши поправка на съществуващата непълнота в кадастралната карта на гр. Троян, като границите на имота бъдат отразени в нея и в кадастралния регистър имотът се запише на наследници на Ц.М.Д., бивш жител ***, починал на 12.06.1958г., ведно с всички законни последици.

Този иск бил предявен срещу Д.Д.Д., Н. Ц.Д., В.Ц.С.и Н.П.С.като бил уважен с влязъл в сила съдебен акт, постановен по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, I-во гр. отделение. В хода на процеса починали Н. Ц.Д. и Д.Ц.Д.като наследниците на Н. Д. са част от ищците по настоящето дело.

Исковата молба, въз основа на която било образувано гр. дело № 81/2010г. по описа на Троянски районен съд, била подадена и от С.В.Ш., който към онзи момент  бил пълномощник на своята майка и претендирал заедно с останалите ищци правото на собственост по наследяване и реституция върху част от имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян.

По време на съдебен административен процес по адм. дело № 213/2014г. по описа на ЛАС, образувано по жалба на В. и Н.С.против Заповед № 18-6832/19.05.2014г. на Началника на СГКК - Ловеч, от пълномощник на И.М.Г. било представено решение № 10526/25.04.1995г. на Поземлена комисия  гр.Троян, нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 69 том ІІІ, рег. № 4418, издаден по нотариално дело № 418/2011г. по описа на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие  Районен съд  гр.Троян и нотариален акт № 69, рег. № 2414, том II, издаден по нотариално дело № 242/2011г. по описа на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие Районен съд гр.Троян, придружени от скица на поземлен имот № 42080/ 28.11.2011г., която е била издадена в хода на висящия съдебен процес по гр. дело № 81/2010г. по описа на Районен съд гр.Троян. От тези нотариални актове ищците установили, че сделките, отразени в тях, били осъществени в хода на съдебния процес по гр. дело № 81/2010г. по описа на Районен съд гр.Троян. Предмет на тези сделки бил имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр.Троян, който бил продаден от Д.Ц.Д.на 23.06.2011г. на С.В.Ш., а той от своя страна, заедно със съпругата си А.И.Ш., го продали на 02.11.2011г. на майката на последната - И.М.Г..

Ищците твърдят, че видно от окончателното решение по гр. дело № 81/2010г.,  Д.Ц.Д.не е собственик на имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян - голяма част от него попада в имота, предмет на иска по гр. дело № 81/2010г. по описа на Районен съд -Троян. Този имот по кадастралната карта към момента на извършване на сделката е 1000 кв.м. и представлява овощна градина. От него 808 кв. м. попадат в овощната градина, предмет на предявения иск по гр. дело № 81/2010г. По този начин, с горецитирания нотариален акт № 69/23.06.2011г. на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие  Районен съд гр.Троян, Д.Д.е продала овощна градина, от която  808/1000 идеални части не й принадлежат.

Ищците са конкретизирали в допълнителна молба, че ищецът Х.Ц.К. притежава 8/90 идеални части от процесния имот,  наследниците на М. Ц.Д. - М.И.Д., Ц.М.Д., Х.М.Х. и М.Х.М., които също са ищци в този процес, притежават общо 16/90 идеални части от процесния имот, от които М.И.Д. притежава 5,33/90 идеални части, Ц.М.Д. притежава 5.33/90 идеални части, Х.М.Х. притежава 2.66/90 идеални части и М.Х.М. притежава 2.66/90 идеални части. Наследниците на Н. Ц.Д., които също са ищци в този процес, притежават общо 16/90 идеални части от процесния имот, от които В.И.Д. притежава 5.33/90 идеални части, Ц.Н.Д. притежава 5.33/90 идеални части и Е.Н.Х. притежава 5.33/90 идеални части.

Ищците твърдят, че към края на лятото на 2011г. владение върху имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян започнали да упражняват С.Ш. и съпругата му А.Ш.. Те оградили имота и вместо да ползват съществуващ път за достъп до имота откъм североизток, те преминавали през имота, който е предмет на гр. дело № 81/2010г. по описа на Троянски районен съд и в който се намират сгради и дворни места, оградени от ищците Ц.М.Д. и М.И.Д., и от ищците-наследници на Н. М.Д.- В.И.Д., Е.Н.Х. и Ц.Н.Д..

Твърди се, че ответниците преминавали през владеещото се повече от 50 години дворно място от наследниците на М. Ц.Д. с товарни автомобили, както и през останалата част на съсобственото дворно място, предмет на иска по гр. дело № 81/2010г. по описа на Районен съд  Троян, като унищожили тревна площ и насипвали върху нея инертни материали. Това мотивирало Ц.Д. да подаде жалба на 30.08.2011г. до Районна прокуратура-Троян. Друга жалба е била подадена през есента на 2011г. от Ц.М.Д., П.М.Х., М.И.Д., В.И.Д., Е.Н.Х., Д.Ц.Д.и Й.Ц. П. до Началника на РДНСК- Ловеч и до Община Троян. В отговор на тези жалби Община Троян е извършила проверка на 25.10.2011г. и с писмо изх. № Ж- 02-200/02.11.2011г. е информирала С.Ш., че следва да „прекрати насипването и преминаването през имота с тежки автомобили, както и да не уврежда земеделската земя."  Твърди се, че въпреки отправените предупреждения от страна на Община Троян, С.Ш.  продължил да уврежда имущество на Ц.М.Д., като  залял катинара на входната му врата с лепило на 09.02.2016г. Той продължил да препятства достъпа до имота му, като на 11.05.2016г. А.Ш. си позволила да премахне портата на имота на Ц.Д. и да унищожи оградната мрежа, поставена от него. Твърди се, че той  възстановил местоположението на портата и оградната мрежа и на 12.05.2016г. тя отново с други две лица  започнала умишлено да чупи бетонните колове на оградата. За всички тези действия ищецът Ц.М.Д. е сигнализирал до компетентните органи.

Ищците правят искане съдът да постанови решение, с което  да се признае за установено по отношение на С.В.Ш., А.И.Ш. и И.М.Г., че Х.Ц.К., М.И.Д., Ц.М.Д., Х.М.Х., М.Х.М., В.И.Д., Е.Н.Х. и Ц.Н.Д. са собственици общо на 40/90 идеални части от 808/1000 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност „Дрянското", целият с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, при съседи: № 73198.124.25, № 73198.124.33, № 73198.124.28, № 73198.124.62, №73198.124.27, №73198.310.63, които идеални части са част от поземлен имот, представляващ овощна градина от 5412 кв.м., осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала „Д.", при граници по кадастрална карта: на север - ПИ 73198.124.62 на Ц.С.Д., ПИ 73198.124.28 на Н. Ц.Д. и ПИ 73198.124.29 на наследници на М. В.Д., на изток - ПИ 73198.124.31 на наследници на И.С.Б.и ПИ 73198.124.32 на наследници на Ц.М.Д., на юг - останалата част от ПИ 73198.124.86 на Н.П.С.и част от ПИ 73198.124.81 / стар 73198.124.33/ на неустановен собственик, на запад -ПИ 73198.124.65, ПИ 73198.310.63 и ПИ 73198.124.25 на наследници  на М.Д.Д., който имот е означен с цифри 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,219,500,14,15,16, 17,18,19,441,468,896,895,26,20,21,22, 24, 23, на скица към допълнителното заключение на в.л. В. П., която е неразделна част от решението, постановено по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, като бъдат осъдени ответниците да отстъпят собствеността и предадат владението, ведно с всички законни последици.

                Прави се искане и да бъдат осъдени С.В.Ш. и А.И.Ш. да преустановят неоснователните действия - преминаване през съсобствения имот на ищците, представляващ овощна градина от 5412кв.м., осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала „Д.", при граници по кадастрална карта: на север- ПИ 73198.124.62 на Ц.С.Д., ПИ 73198.124.28 на Н. Ц.Д. и ПИ 73198.124.29 на наследници на М. В.Д., на изток - ПИ 73198.124.31 на наследници на И.С.Б.и ПИ 73198.124.32 на наследници на Ц.М.Д., на юг - останалата част от ПИ 73198.124.86 на Н.П.С.и част от ПИ 73198.124.81 / стар 73198.124.33/ на неустановен собственик, на запад -ПИ 73198.124.65ДТЙ 73198.310.63, и ПИ 73198.124.25 на наследници на М.Д.Д., който имот е означен с цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 219, 500, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 441, 468, 896, 895, 26, 20, 21, 22, 24, 23, на скица към допълнителното заключение на в.л. В. П., която е неразделна част от решението постановено по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, и да възстановят предишното му положение, като премахнат насипаните инертни материали и възстановят унищожените тревни площи, ведно с всички законни последици.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответниците  са представили писмен отговор, като са взели становище за недопустимост на иска по чл.108 от ЗС и са ангажирали доказателства.

          Отв.И.М.Г. твърди, че никога не е оспорвала правото на собственост на ищците от процесния имот съобразно наследствените им права и не е давала повод за завеждане на иска за собственост с основание чл. 108 от ЗС. Посочила е, че някои от сънаследниците се снабдили с нотариални актове за части от този общ имот, но влязлото в сила решение по гр.д. № 81/2010г. практически отменило тези нотариални актове, които, издадени  преди решението по гр.д. № 81/2010 г. на ТРС, са без правна стойност. Имот с идентификатор 73198.124.26 е принадлежал на Д.Ц.Д.. Решението по гр.д. № 81/2010 г. на ТРС решило въпроса с част от имота на Д.Д.в полза на всички наследници на общия наследодател Ц.Д.. Останалата част от имота на К.Д., която не е била предмет на гр.д. № 81/2010г. на ТРС, е нейна собственост, но тя не е предмет на настоящото дело. Ответницата твърди, че тя нито ползва част от поземления имот с площ от 5412 кв.м., нито има претенции към този имот.

Ответниците С.Ш. и А.Ш. оспорват предявените искове. Твърдят, че С.Ш. е закупил имот 73198.124.26, тъй като никой друг от ищците не е искал да го купи. При изповядване на продажбата между Д.Д.и С.Ш. е присъствала ищцата М.Д.. Отв.Ш.  ползвал имота на правно основание – като съсобственик. Отв.А.Ш. не е упражнявала или заявявала самостоятелни права върху процесния имот. Тя, като съпруга на отв.С.Ш., който има право да ползва имота, му оказвала съдействие. Посочили са, че за имота има достъп до улица.

Ответниците С.Ш. и А.Ш. оспорват искът по чл.109 от ЗС като неоснователен. В отговора си сочат, че преминаването през съсобствения имот не е противоправно действие, а действие на управление. Ползването на стария съществуващ път също е действие на управление и не пречи на никого да упражнява правото си на собственост.

Ответниците правят искане да бъдат отхвърлени предявените искове като неоснователни и недоказани, като им бъдат присъдени направените разноски по делото.           

В съдебно заседание от ищците, редовно призовани, се явява лично само ищеца Ц.Д., а останалите се представляват от пълномощника си адв.С. ***, която поддържа предявените искове и моли същите да бъдат уважени. В представена по делото писмена защита адв.С. е изложила допълнителни доводи в подкрепа на искането.

Ответниците, редовно призовани, в съдебно заседание се явява лично само С.Ш., а другите двама ответника се представляват от пълномощника си адв.В.А. от ЛАК, който оспорва предявените искове и в представената писмена защита е развил подробни аргументи за неоснователност на претенциите.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 от ГПК във връзка с чл.12 от  ГПК, намира за установено следното:

По делото е представено удостоверение за наследници изх. № 04-600 от 08.02.2016г., издадено от Община Троян, от което се установява, че ищците в настоящето производство са наследници по закон на Ц.М.Д.,***, починал на 12.06.1958г. Наследник по закон е и ответника С.Ш..

   Представено е решение № 347 от 15.12.2010г., постановено по гр.д. № 81 от 2010г. по описа на Троянски районен съд, което е обжалвано и по което  с решение № 5/26.02.2014г. по гр.д. № 4544/2013г. на ВКС е признато за установено по предявения иск по чл.53, ал.2 ЗКИР от  Х.Ц.К., ЕГН **********   Й.Ц. П., ЕГН ********** С.В.Ш., ЕГН **********, И. В.П., ЕГН **********, М.И.Д., ЕГН **********, Ц. М.Д., ЕГН ********** и  П.М.Х., ЕГН ********** , че  към момента на одобрение на кадастралната карта на гр.Троян, мах.“Д.“, със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, всички наследници на Ц.М.Д., починал на 12.06.1958г., са собственици на поземлен имот ОВОЩНА ГРАДИНА от 5 412 кв. метра, осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала Д., при граници по кадастралната карта: наследници на И.С.Б., наследници на Ц.М.Д., Н. Ц.Д., наследници  на М.Д.Д. и неустановен собственик, графично отразени в изработената скица към допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза, неразделна част от решението, обозначени с цифри с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 219, 500, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 441, 468, 896, 895, 26, 20, 21, 22, 24 и 23,  както и че е налице грешка в кадастралната карта на гр. Троян, изразяваща се в незаснемане на този имот като самостоятелен и отразяването му като част от няколко други поземлени имота.

По искане на страните съдът извърши оглед на съсобствения имот, в който е включен и процесния имот, в присъствие на вещото лице инж.В.П., при който  констатира, че съсобственият имот представлява дворно място /затревена площ/,  в което има овощни дървета,   както и три жилищни сгради и селскостопански постройки. Трите жилищни сгради са оградени. Към имота  достъпът е посредством метална двойна порта и метална единична входна врата. От двойната метална порта  навътре в имота има път. По пътя има насипана сипица, която стига до най - старата жилищна сграда. След сипицата няма видимо обособен път.   

                Процесната част от имота се намира в северозападната част на целия имот. Оградена е с телена оградна мрежа с циментови колове и има двойна порта с метална рамка и оградна мрежа. Тази част от имота видимо е обрасла с бурениста растителност. От западната страна на тази част от имота има просека,   която може да се използва за достъп  като път. 

По искане на ищците съдът допусна съдебно-техническа експертиза, заключението по която кредитира като обосновано и професионално изготвено. От него се установява, че с Решение № 347, т. ІV от 15.12.2010 год. по гр.д. № 81/2010г. на РС-Троян, потвърдено с решение, постановено по гр.дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, са установени площта от 5412 кв.м. и границите на сънаследствен на наследниците на Ц.М.Д. имот по гранични точки с № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 219, 500, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 441, 468, 896, 895, 26, 20, 21, 22, 24 и 23. В границите на така описания имот се включват 808 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.26, целият с площ от 1000 кв.м. по кадастралната карта от 2007г.

Въз основа на решението по гр.д. № 81/2010г. на РС-Троян е издадена заповед на Началника на СГКК-Ловеч № 18-6832-19.05.2014г. за изменение на КККР на гр.Троян, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, състояща се в нанасяне на нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.124.82 и с проектна площ от 5412 кв.м., в който поземлен имот се включват 808 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.26. Заповедта не е влязла в сила, така че площта на поземлен имот с идентификатор 124.26 остава непроменена – 1000 кв.м.

                Според вещото лице, пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 124.26 е възможен само през съсобствения имот от 5 412 кв.м. Полският път с идентификатор 466.4, находящ се от север и северозапад на поземления имот на ответниците, няма пряк достъп до техния поземлен имот с идентификатор 124.26, тъй като полският път се прекъсва от чужд частен имот с идентификатор 124.25.

В графичното приложение към заключението по съдебно-техническата
експертиза границите на повдигнатия в червен цвят процесен имот са очертани по гранични точки с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 219, 500, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 441, 468, 896, 895, 26, 20, 21, 22, 24 и 23, така както са описани в Решение № 347 т.ІV от 15.12.2010 год. по гр.д. № 81/2010г. на РС-Троян, потвърдено с решение, постановено по гр.дело № 4544/2013г. по описа на ВКС.

Съсобственият имот е с площ 5412 кв.м., която включва 808 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.26, целият с площ от 1000 кв.м.; 4 248 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.87, целият с площ от 4 595 кв.м. и 356 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.86, целият с площ от 1081 кв.м. Идентификаторите и площите на поземлените имоти са по КККР на гр.Троян. Така описаният съсобствен поземлен имот с площ от 5412 кв.м., включващ и части от съседните поземлени имоти, е предмет на проекто-заповедта на Началника на СГКК-Ловеч № 18-6832-19.05.2014г., с която на основание на влязло в сила Решение № 347 от 15.12.2010 год. по гр.д. № 81/2010г. на РС-Троян е направен неуспешен опит за изменение на КККР на гр.Троян, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, състоящо се в нанасяне на нов поземлен имот с проектен идентификатор 73198.124.82 и с проектна площ от 5412кв.м., включваща 808 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 124.26 целият с площ от 1000 кв.м. по кадастралната карта от 2007г.

                 Вещото лице е посочило, че под буренясалата затревена повърхност, находяща се в съсобствения имот между оградата по точки с номера 14,15 и на североизток от дървената ограда на имота на ответниците при точка с номер 500, има следи от насипване с инертни материали. Тази дейност не е довела до унищожаване на тревната площ, което е установено и при огледа на място. Поземленият имот от 1000 кв.м. с идентификатор 124.26 по кадастралната карта от 2007г. е ограден с дървена ограда и частично с мрежа върху бетонови колове.

          Страните са ангажирали свидетели с оглед доказване на твърденията си, изложени в ИМ и в отговорите на ИМ.

Разпитан е свидетелят К.Ц.Д., ангажиран от ищците, който сочи в показанията си, че знае имотът,  който имат страните в мах. „Д.”, тъй като той там е израстнал, като посочва частният имот, обозначен с № 25 на скицата към СТЕ, която му бе предявена, че е наследствен на него заедно с брат му. Свидетелят твърди, че между отв.Ш. и ищеца Ц.Д. имало конфликти,  породени от насипан от Ш. чакъл по пътя до имота, който заградил, след като го придобил. Свидетелят сочи, че преди много време този път е стигал и до тяхното място,  но дядо му  не разрешавал да се минава оттам и те минавали през дерето. Обяснява, че този път  на скицата е обозначен полски път с № 4.   Свидетелят  твърди, че видял,  че  катинарът на вратата, поставена от Ц.Д., бил изкривен и не можело да се отключи.  

Разпитани са свидетелите В.Х.Б.и С.Б.К., ангажирани от ответниците. Свидетелят Б. заявява, че знае имотите на „Дрянското”, където  С.Ш. имал място, което обработвал, намиращо се  под мястото на Ц.Д..  Там свидетелят ходил да работи по почистването му,  тъй като имало много бурени,  когато Ш.  взел мястото. Заедно засели дръвчета,  сеели картофи,  пъпеши, дини,  домати и краставици. Направили оградата на мястото с циментови колове и салкъмови колци. Вратата свидетелят направил от винкели и мрежа.  Това място от една- две години не се обработвало и било заключено.

                Свидетелят К. също твърди, че познава имотите на „Дрянското”, които са на наследниците на Ц.Д., когото познавал лично. Свидетелят сочи, че семейството му имало къща в близост, която по скицата се намирала  до имот,  обозначен с № 27. Полският път,  обозначен  на скицата, стигал само до тяхната къща.  До 1955 година свидетелят живеел там. К. заявява, че по пътя, минаващ покрай къщата на Ц.Д., хората минавали с камиони и  с каруци.  Всички,  които имали места надолу ползвали този път.  Заявява, че пътят, обозначен на скицата с № 54 към полски път № 4, не го е имало към 1955 година. Единственият път,  който съществувал,  минавал през имота на Ц.Д..   

По реда на чл.176 ГПК ищцата М.И.Д. е дала обяснения във връзка с въпроса, поставен от ответниците, завела ли е К.Д. при нотариус Димитър Кънчевски, за да продаде имот с № 73198.124.26 на С.Ш.. Ищцата Д. обясни, че това е вярно, като отишла заедно с К.Д. и С.Ш. до нотариуса, но чакала извън кантората и не разбрала каква сделка са сключили помежду си. По-късно, след като С. се настанил, разбрала, че К.Д. му е дала имота си.

По делото е дал обяснения и ищеца Ц.Д., като ищцата В.Д. по здравословни причини не е могла да се яви и да даде обяснения. Ищецът Ц.Д. посочва, че е ползвал сънаследствения имот,  останал в наследство от Ц.М.Д.,   като е  разкопал част от тревните площи и е засадил зеленчуци в градинка, която е още от баща му и дядо му. На въпроса „Поставил ли е  входна врата и заключва  ли я, за да ограничава достъпа на сънаследниците до съсобствения имот?“, Ц.Д. заявява, че е оградил мястото  поради това,  че влизат животни,  като заявява, че има постоянен достъп до мястото, тъй като вратата е  постоянно отключена, само голямата врата той заключвал,  защото при всяко посещение  от  другите сънаследници те я оставяли отворена. Ищецът Ц.Д. заявява, че сънаследниците не са предложили на С.Ш. да купи имота на Д.Ц.Д.нито той е показал границите на този имот на отв.Ш..

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

 По допустимостта на предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС:

 Невладеещият собственик винаги има правен интерес от предявяването на  ревандикационния иск. Правният му интерес се изразява в това, че чрез този иск той ще възстанови отнетото му правомощие да владее собствения си имот.

Ответниците претендират недопустимост на предявения ревандикационен иск, предвид влязлото в сила решение по гр.д. № 81/2010г. по описа на Троянски районен съд, като твърдят, че правото на собственост върху същия имот вече е установено с влязло в сила решение по предявен иск с правно основание чл.53, ал.2 от ЗКИР.

Настоящият състав намира, че предвид съотношението между двата иска – специалният положителен установителен иск по чл.53, ал.2 от ЗКИР /първоначална редакция/ и осъдителният иск по чл.108 ЗС, не е налице недопустимост на предявения иск по чл.108 ЗС. Релевантният момент, към който се установява твърдяното право на собственост на ищеца е различно при двата иска – при иска по чл.53, ал.2 от ЗКИР това е миналият момент на одобряване на плана, а при ревандикационният иск – към момента на предявяване на ИМ. Недопустимо е съединяването на двата иска за съвместно разглеждане в общ исков процес, като при проведена успешна исковата защита по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР , след това може да бъде реализирана защитата по чл.108 от ЗС.

 По основателността на предявения иск:

 Искът за собственост по чл. 108 ЗС е иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца. Искът съдържа в себе си две искания за правна защита, отправени до съда: искане да бъде установено, че ищецът притежава правото на собственост върху процесния имот и искане да бъде осъден ответникът да му предаде владението върху имота. За уважаването на този иск, според трайно установената съдебна практика, ищецът следва да се докаже предвидените в закона, при условията на кумулативност три предпоставки, а именно: 1. че е собственик на вещта, предмет на иска; 2. че вещта се намира във владение или държане на ответника и 3. че ответникът владее или държи вещта без основание.

По делото не е спорно, че в съсобствения на ищците и отв.Ш. имот с обща площ 5 412 кв. м., който не е нанесен в кадастралната карта, влизат 808 кв.м. от имот с идентификатор 73198.124.26, целият с площ 1000 кв.м. Ответниците признават изрично, че е налице тази съсобственост, възникнала по силата на наследствено правоприемство, което е установено по силата на решението, постановено от ВКС във връзка с обжалването на решение по гр.д.№ 81 82010г. на ТРС и с оглед на което те заявяват, че сключените от тях сделки  с имот 124.26 нямат правна стойност до площта от 808 кв.м. от имота.

В тежест на ищците е да докажат, че  процесните 808 кв.м. от имот с идентификатор 124.26 се държат от тримата ответника без основание.

Анализът на събраните по делото доказателства води до извода, че от страна на ищците е доказана  първата от посочените предпоставки - придобиване правото на собственост върху процесните 40/ 90 ид.части от 808/1000 идеални части от ПИ с идентификатор 73198.124.26. Съсобствеността между наследниците на Ц.М.Д., починал на 12.06.1958г., е установена със сила на пресъдено нещо, с влязо в сила на 26.02.2014г. съдебно решение.

Съсобственик може да търси защита чрез иска по чл. 108 ЗС и по отношение на друг съсобственик, който владее цялата съсобствена вещ без да има основание за това, тъй като основанието да се владее имота е обусловено от обема на притежаваното право. При съсобственост правото на собственост се съпритежава от отделните съсобственици. Нормата на чл. 31, ал.1 от ЗС гарантира правото на всеки съсобственик да ползва общата вещ и задължението на всеки да не пречи за упражняване на правото на собственост на останалите съсобственици според правата им. Искът по чл. 108 от ЗС гарантира съдебна защита на това право на съсобственика в обема на притежавания от него дял. Макар и в обем на идеална част, правото на собственост на съсобственика включва трите правомощия – да се владее собствената идеална част, да се ползва съвместно с другите съсобственици и да се разпорежда с нея, макар и при известни ограничения предвид правото на изкупуване. Исковете по чл. 32, ал.1, 32, ал.2 и по чл. 34 от ЗС не осигуряват предаване на владението на съсобствената идеална част. С първия иск правото на лично ползване се трансформира в право на обезщетение, с втория се получава единствено правото да се ползва реална част от имота, ако е възможно, а третия иск цели ликвидиране на съсобствеността. Нито един от трите иска не може да замести защита, която дава иска по чл. 108 от ЗС – предаване на владението върху идеална част. Съвладението на целия имот е също форма на упражняване на правото на собственост от съсобствниците.

Спорно е по делото владеели / държали ли са тримата ответници процесните 40/ 90 ид.части от 808/1000 идеални части от ПИ с идентификатор 73198.124.26 и това  владение или държане на ответниците без основание ли е. Настоящият състав намира, че до влизане в сила на решението, постановено по гр.д. № 81/2010г. – 26.02.2014г., ответниците са осъществявали фактическа власт върху процесния имот на правно основание. След тази дата и към момента на предяване на иска, само ответникът С.Ш. е имал основание да владее и то само своята идеална част от съсобствения имот, а по отношение на идеалните части на другите сънаследници той е бил държател. Именно с ограждане на процесния имот и ограничаване на достъпа до него на другите сънаследници, е налице демонстриране на намерение на Ш., макар и да притежава дял, да свои целия  имот.

                В настоящото производство се установи, че процесната част от 808 кв.м. от ПИ с идентификатор 73198.124.26, е ограден допълнително и с поставена порта, която е заключена, което е извършено от отв.С.Ш. непосредствено след като той е придобил този имот чрез закупуването му от Д.Ц.Д.с нотариален акт № 69 , рег.№ 2414, т.ІІ, н.д.№ 242/2011г. от 23.06.2011г. на нотариус Димитър Кънчевски.К.Ц.Д. е законен наследник на съпруга си П. Ц.Д., починал на 02.08.1983г.-син на общия наследодател на страните Ц.М.Д..К.Д. се е легитимирала като собственик при продажбата с Решение № 10526 от 25.04.1995г. на Поземлена комисия гр.Троян.

          Установено е, че след придобиване на имота от Ш. в него са засадени дръвчета, засаждани са плодове и зеленчуци. Ползването му е преустановено от две години и към момента тази част от съсобствения имот е обраснал с бурени, но оградата не е свалена и достъпът не е открит.

Имотът е придобит от отв.С.Ш. в режим на СИО със съпругата му А.И.Ш.. На 02.11.2011г. двамата ответници са продали имота на отв.И.М.Г. с нотариален акт № 69, т.ІІІ, рег.№ 4418, н.д. № 418/2011г. на нотариус Димитър Кънчевски. И двете сделки са изповядани по време на висящото производство по гр.д. № 81/2010г. на ТРС

При тези доказателства съдът приема, че е налице оспорване  от страна на тримата ответници на правото на собственост на ищците върху притежаваните от тях идеални части от имота. Макар в отговорите ни исковата молба и в съдебно заседание, и в хода на устните състезания ответниците, чрез пълномощника си адв..А. да заявяват, че сключените от тях сделки с имот 73198.124.26 са без правна стойност до размера на 808кв.м., предвид наличие на влязло в сила решение, с кето е прието наличие на съсобственост на наследниците на Ц.М.Д., то предвид липсата на достъп на останалите сънаследници до оградения имот, което бе констатирано и по време на огледа, настоящият състав приема, че ответниците без основание владеят или държат процесната част от 808 кв.м. от имота.

С оглед на изложеното предявеният иск по чл.108 ЗС се явява основателен и доказан.

По иска с правно основание чл.109 от ЗС.

Негаторният иск е вещен иск, предоставен на собственика или носителя на ограниченото вещно право, за защита на притежаваните от него вещни права от неоснователни преки или косвени въздействия върху имота му, с които се пречи, ограничава или смущава спокойното ползване на имота по неговото предназначение. Този иск дава вещно-правна защита срещу посегателства, които без да отнемат владението, пречат на собственика да осъществява спокойно и в пълен обем правомощието си да ползва собствения си имот.

Допустим е иск по чл.109 от ЗС от един съсобственик срещу друг съсобственик, който е осъществил в съсобствения имот такива действия, с които се пречи на упражняването на правото на съсобственост.

Ищците, освен правото си на собственост, следва да докажат и че ответниците са осъществили посочените в исковата молба действия   и че тези действия са неоснователни и противоправни- такива, с които се нарушава или пречи на ищците да ползват и владеят собствения си имот по предназначение.

Съдът намира, че в настоящето производство не се доказа извършване на неоснователни действия, извършени от ответниците С.Ш.и А.Ш., изразяващи се в преминаване през съсобствения имот на ищците, представляващ овощна градина от 5412кв.м.,  както и унищожаване на тревни площи чрез насипване с чакъл.

Предвид, че С.Ш. е съсобственик заедно с ищците на сънаследствения имот от 5412 кв.м., то той има право да преминава през съсобствения имот. Видно и от заключението на СТЕ, пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 124.26 е възможен само през съсобствения имот от 5 412 кв.м. Полският път с идентификатор 466.4, находящ се от север и северозапад на поземления имот на ответниците, няма пряк достъп до техния поземлен имот с идентификатор 124.26, тъй като полският път се прекъсва от чужд частен имот с идентификатор 124.25.

           Установено е при огледа, посочено е и в заключението по СТЕ,  че под буренясалата затревена повърхност, находяща се в съсобствения имот между оградата по точки с номера 14,15 и на североизток от дървената ограда на имота на ответниците при точка с номер 500, има следи от насипване с инертни материали, но тази дейност не е довела до унищожаване на тревната площ.

          По делото са доказани единствено неправомерни действия от страна на ответницата А.Ш. по демонтиране на двойната метална входна врата и сваляне на циментови колове на оградна мрежа, извършени на 11.05.2016г. и 12.05.2016г., но резултатът от тези действия, видно от изложеното в ИМ, е възстановен от ищеца Ц.Д.. Същите не са включени в петитума на иска по чл.109 ЗС, който касае единствено преминаването през съсобствения имот и унищожаване на тревните площи. В тази връзка следва да се има предвид, че по делото е установено, че ищеца Ц.Д. е поставил въпросната двойна метална врата, която стои заключена и по този начин препятства достъпът за преминаване на другите съсобственици.

          Предвид горното съдът приема, че предявеният иск по чл.109 ЗС е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Предвид изхода на спора и уважаване на иска по чл.108 ЗС и отхвърляне на иска по чл.109 ЗС, на основание чл.78, ал.1 и ал.3 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените разноски в това производство съгласно представен списък по чл.80 от ГПК, по съразмерност и компенсация, в размер на 170.00лв.    

 

 

 

 

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                               Р     Е     Ш     И    :

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.В.Ш., ЕГН **********, А.И.Ш., ЕГН ********** и И.М.Г., ЕГН **********, че Х.Ц.К., ЕГН **********, М.И.Д., ЕГН **********, Ц.М.Д.,  ЕГН **********, Х.М.Х., ЕГН **********, М.Х.М., ЕГН **********, В.И.Д., ЕГН**********, Е.Н.Х., ЕГН ********** и Ц.Н.Д., ЕГН **********, са собственици общо на 40/90 идеални части от 808/1000 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност „Дрянското", целият с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, при съседи: № 73198.124.25, № 73198.124.33, № 73198.124.28, № 73198.124.62, №73198.124.27, №73198.310.63, които идеални части са част от поземлен имот, представляващ овощна градина от 5412 кв.м., осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала „Д.", при граници по кадастрална карта: на север - ПИ 73198.124.62 на Ц.С.Д., ПИ 73198.124.28 на Н. Ц.Д. и ПИ 73198.124.29 на наследници на М. В.Д., на изток - ПИ 73198.124.31 на наследници на И.С.Б.и ПИ 73198.124.32 на наследници на Ц.М.Д., на юг - останалата част от ПИ 73198.124.86 на Н.П.С.и част от ПИ 73198.124.81 / стар 73198.124.33/ на неустановен собственик, на запад -ПИ 73198.124.65, ПИ 73198.310.63 и ПИ 73198.124.25 на наследници  на М.Д.Д., който имот е означен с цифри 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,219,500,14,15,16, 17,18,19,441,468,896,895,26,20,21,22, 24, 23 на скица към допълнителното заключение на в.л. В. П., която е неразделна част от решението, постановено по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС.

ОСЪЖДА С.В.Ш., ЕГН **********, А.И.Ш., ЕГН ********** и И.М.Г., ЕГН **********, да отстъпят собствеността и предадат владението на 40/90 идеални части от 808/1000 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 73198.124.26 по КККР на гр. Троян, одобрена със заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: местност „Дрянското", целият с площ от 1000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, при съседи: № 73198.124.25, № 73198.124.33, № 73198.124.28, № 73198.124.62, №73198.124.27, №73198.310.63, които идеални части са част от поземлен имот, представляващ овощна градина от 5412 кв.м., осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала „Д.", при граници по кадастрална карта: на север - ПИ 73198.124.62 на Ц.С.Д., ПИ 73198.124.28 на Н. Ц.Д. и ПИ 73198.124.29 на наследници на М. В.Д., на изток - ПИ 73198.124.31 на наследници на И.С.Б.и ПИ 73198.124.32 на наследници на Ц.М.Д., на юг - останалата част от ПИ 73198.124.86 на Н.П.С.и част от ПИ 73198.124.81 / стар 73198.124.33/ на неустановен собственик, на запад -ПИ 73198.124.65, ПИ 73198.310.63 и ПИ 73198.124.25 на наследници  на М.Д.Д., който имот е означен с цифри 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,219,500,14,15,16, 17,18,19,441,468,896,895,26,20,21,22, 24, 23, на скица към допълнителното заключение на в.л. В. П., която е неразделна част от решението, постановено по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, на Х.Ц.К., ЕГН **********, М.И.Д., ЕГН **********, Ц.М.Д.,  ЕГН **********, Х.М.Х., ЕГН **********, М.Х.М., ЕГН **********, В.И.Д., ЕГН**********, Е.Н.Х., ЕГН ********** и Ц.Н.Д., ЕГН **********.

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен предявеният иск по чл.109 ЗС да бъдат осъдени С.В.Ш. и А.И.Ш. да преустановят неоснователните действия - преминаване през съсобствения имот на ищците, представляващ овощна градина от 5412кв.м., осма категория, находяща се в землището на гр. Троян, махала „Д.", при граници по кадастрална карта: на север- ПИ 73198.124.62 на Ц.С.Д., ПИ 73198.124.28 на Н. Ц.Д. и ПИ 73198.124.29 на наследници на М. В.Д., на изток - ПИ 73198.124.31 на наследници на И.С.Б.и ПИ 73198.124.32 на наследници на Ц.М.Д., на юг - останалата част от ПИ 73198.124.86 на Н.П.С.и част от ПИ 73198.124.81 / стар 73198.124.33/ на неустановен собственик, на запад -ПИ 73198.124.65ДТЙ 73198.310.63, и ПИ 73198.124.25 на наследници на М.Д.Д., който имот е означен с цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 219, 500, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 441, 468, 896, 895, 26, 20, 21, 22, 24, 23, на скица към допълнителното заключение на в.л. В. П., която е неразделна част от решението постановено по гр. дело № 4544/2013г. по описа на ВКС, и да възстановят предишното му положение, като премахнат насипаните инертни материали и възстановят унищожените тревни площи, ведно с всички законни последици.

ОСЪЖДА С.В.Ш., ЕГН **********, А.И.Ш., ЕГН ********** и И.М.Г., ЕГН **********, да заплатят на Х.Ц.К., ЕГН **********, М.И.Д., ЕГН **********, Ц.М.Д.,  ЕГН **********, Х.М.Х., ЕГН **********, М.Х.М., ЕГН **********, В.И.Д., ЕГН**********, Е.Н.Х., ЕГН ********** и Ц.Н.Д., ЕГН **********,   сумата 170.00 / сто и седемдесет/ лева, представляващи разноски по съразмерност и компенсация.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: