Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 

 

 

                           гр. Троян, 16.11.2017 година

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд                                    първи състав

на осемнадесети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 495 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                       Производството е  с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, предявен от М.В. *** против В.А.Я. с адрес: *** .

Ищцата твърди, че ответникът В.А.Я. е неин внук, като на 14.01.2014 година тя и съпругът й В.М. И.починал на 04.02.2016г., прехвърлили на  ответника Я., срещу задължение за гледане и издръжка, следният недвижим имот: СГРАДА с идентификатор 73198.508.128.1 по КККР на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.IV.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр.Троян, ул."******; Сградата е построена по силата на договор от 14.11.1978 година за отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 73198.508.128; Застроена площ на сградата: 65 кв.м; Брой етажи: 2; Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма.

Ищцата твърди, че преди прехвърляне на процесния имот със съпругът й водели обикновен начин на живот, като били посещавани и обграждани с внимание от внука си, като след прехвърляне на имота, техният внук /приобретател по сделката/ категорично отказал да ги подпомага по какъвто и да било начин, престанал да се интересува от тях, дори престанал да ги посещава. Известно време след прехвърляне на имота на ответника, съпругът на ищцата се разболял и били необходими средства за лекуването му, но внукът им не се отзовал, въпреки че те имали остра нужда от средства. Ищцата твърди, че поради това приживе на съпруга й двамата  имали сериозно намерение да предприемат необходимите действия по разваляне на сключения договор за издръжка и гледане, но заболяването на съпруга й В.М.И.се оказало фатално и на 04.02.2016 година той починал.

Ищцата твърди, че след смъртта на съпруга си тя останала съвсем сама, болна, с ниска пенсия, която по никакъв начин не й достигала за закупуване на необходимите й лекарства, храна, облекло, дърва за отопление и други. Твърди, че поканила внука си В. /ответника/ да започне да изпълнява поетите задължения, но той категорично отказал дори да разговаря с нея. 

Ищцата прави искане, в лично качество и в качеството на наследник на покойния си съпруг до размера на наследствените й права,  съдът да постанови решение, с което да бъде развален сключеният между страните договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран с нот.акт № 7, том 1, рег.№159, дело № 4 от 14.01.2014 година на нотариус Маргарита Гладкова рег. № 477 на НК с р-н на действие района на Троянския районен съд, който имот представлява СГРАДА с идентификатор 73198.508.128.1 по КККР на град Троян, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр.Троян, п.к.5600, ул."*****; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.508.128; Застроена площ: 65 кв.метра; Брой етажи: 2; Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:няма; до размер на цялата нейна идеална част от имота, която ищцата е прехвърлила, а именно 1/2  идеална част, както и до размера на личната й наследствена част, полагаща й се в качеството й на наследник на покойния й съпруг-допълнително още 1/8 идеална част, в размер на общо 5/8  идеални части от имота по нотариалния акт.

             При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът е представил писмен отговор, в който е взел становище за  недопустимост и неоснователност на иска. Ответникът твърди, че в нотариалния акт изрично е вписано,  че прехвърлянето на собствеността е както за бъдещи грижи,   така и за грижите,   които са полагани до момента на сключване на договора. Твърди, че при наличие на посочената клауза договорът не подлежи на разваляне. Посочил е, че при прехвърляне на вещ срещу грижа и издръжка, както за минало време, така и за в бъдеще, договорът е единен. Специфичното при него е, че грижите и издръжка до датата на сключването му са вече престирани и те са приети от прехвърлителя такива, каквито са дадени - тогава последният не може да търси по отношение на тях насрещно изпълнение, съответно обезщетение по чл. 79 ЗЗД поради неизпълнение, нито да разваля договора по чл. 87, ал.З ЗЗД.

Относно останалата част от договора, ответникът твърди, че той и семейството му полагали необходимите грижи за баба му М. и дядо му В. /докато бил жив/,   свързани с осигуряване на храна, отопление,  поддържане на къщата и лечение на двамата. Твърди, че след като дядо му починал,  под влияние на други хора ищцата  променила отношението си към ответника.  Той се преместил  да живее при родителите си в с.Дълбок дол,  но твърди, че ежедневно ходел до баба си, която започнала често да отсъства от къщата,  за по няколко дни да пребивава при другата си дъщеря,  като му заявила,  че няма нищо против него, но „иска да си вземе нейния дял от къщата". Ответникът е изложил, че ако ищцата е съгласна да приеме той да продължава да полага грижи за нея,  бил готов незабавно да се върне да живее в къщата на ул.“******* Направил е искане, ако ищцата откаже да приеме грижите му, съдът да трансформира задължението му в парично и определи паричен еквивалент на грижите,  който той да изплаща ежемесечно.

В съдебно заседание ищецата М.В. И. се явява лично и с пълномощника си адв.С. Станчева от ЛАК, която поддържа иска и моли същия да бъде уважен. Претендира направените по делото разноски съгласно списък по чл.80 от ГПК. Представено е копие от личната карта на ищцата М.В. И. и е направено искане да бъде извършена корекция във фамилното име на същата, предвид използвано до момента фамилно име „М.“.

Ответникът В.А.Я., редовно призован по реда на чл.41, ал.2 ГПК,  не се явява и не се представлява  в съдебно заседание.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл.12 ГПК, намира за установено следното:

 От представен по делото нотариален акт № 7, том І, рег.№ 159, дело 4/2014г. от 14.01.2014г. се установява, че   ищцата М.В. И. и съпругът й В.М.И.са прехвърлили на внука си - ответникът В.А.Я., притежаваният от тях в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот - СГРАДА с идентификатор 73198.508.128.1 по КККР на град Троян, находяща се в гр.Троян, ул.******; Сградата е построена по силата на договор от 14.11.1978 година за отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 73198.508.128; Застроена площ на сградата: 65 кв.м; Брой етажи: 2; Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна;   срещу задължение за издръжка и гледане. В нотариалния акт  е уточнено, че прехвърлянето на имота е за грижите, които В.А.Я. е полагал по гледането и издръжката на прехвърлителите до момента и срещу задължението на преобретателя, лично или чрез трети лица, да ги гледа и издържа до края на живота им, като им осигури нормален и спокоен живот, какъвто са водили до момента. Учредено е пожизнено право на ползване на ищцата и нейния съпруг върху прехвърлената сграда .

От приложената на л. 6 скица на сграда № 15-235588/16.05.2016г. е видно, че имотът, предмет на спора, отговаря на описанието, дадено в исковата молба.

От удостоверение за наследници изх. № 04-1562/11.05.2016г. на Община Троян се установява, че съпругът на ищцата – В.М. И.е починал на 04.02.2016г. и е ставил свои наследници по закон съпругата си М.В. И. и трите си дъщери.

Ищцата е ангажирала и гласни доказателства с оглед доказване на твърденията, изложени в исковата молба, че ответникът след прехвърляне на имота не е полагал грижи  и не е предоставял средства за издръжка за нея и съпругът й, докато той е бил жив. Свидетелите И.Х.И., А.А.А.и Ф.М.А.са съседи на ищцата. Свидетелката Г.Б.И.е сестра на ищцата. Четиримата свидетели заявяват в показанията си, че познават страните по делото и им е известно, че бабата и дядото /М. И. и съпругът й В.И./ са прехвърлили на внука си В. къщата, в която са живеели, срещу задължение за издръжка и гледане. И четиримата свидетели сочат, че ответникът не е полагал грижи приживе на дядо си, не полага грижи и не издържа и баба си – ищцата, която не успява с доходите си от пенсия да се издържа. Допълнително, свидетелите сочат, че ищцата изплаща кредит, останал от покойния й съпруг, поради което на месец й остават само около 40-50 лв. След смъртта на дядо си, свидетелите сочат, че внукът В. се изнесъл от къщата и заживял при родителите си в с.Дълбок дол. По-късно се установил в Германия. Свидетелите са категорични, че М. И. изнемогва, втора зима не е могла да си закупи дърва за огрев, но внукът й В.А.Я. не полагал никакви грижи за нея и не й пращал средства за издръжка.

Съдът кредитира показанията на свидетелите, тъй като същите са последователни  и непротиворечиви помежду си. Показанията на свидетелкатаИ.преценява с оглед другите данни по делото, предвид възможна заинтересованост, съгласно чл.172 от ГПК, но не констатира противоречия с тях.

            При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:

Предявеният иск е допустим и следва да бъде разгледан.

           Съгласно чл.87, ал.3 от ЗЗД, договорът за прехвърляне на недвижим имот /вкл. срещу задължение за издръжка и гледане/, който се сключва в нотариална форма, може да бъде развален само по съдебен ред. Предмет на настоящето дело е именно развалянето на такъв договор, като процесуалната легитимация на страните произтича от участието им в него.

С оглед на материалната и териториална подсъдност, съдебният спор е подсъден на Районен съд  гр.Троян.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА :

Социалното предназначение на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка е да се осигурят адекватни грижи за прехвърлителя срещу придобиване правото на собственост от страна на приобретателя, като в производството по иск за разваляне на договора, в тежест на задълженото лице е да установи, при условията на пълно и главно доказване, надлежното, добросъвестно и непрекъснато изпълнение на поетите задължения.

Задължението на прехвърлителя се изпълнява още със сключването на договора, с оглед на транслативния му ефект. Задължението на приобретателя следва да се изпълнява от момента на сключване на договора до смъртта на прехвърлителя, т.е. касае се до задължение с продължително изпълнение. Изпълнението трябва да е ежедневно, непосредствено и непрекъснато, а не епизодично. Мястото на изпълнение на задължението на приобретателя е местожителството на кредитора по време на пораждане на задължението. Ако той напусне мястото на изпълнение не по вина на длъжника, той се поставя в забава, освобождаваща длъжника от последиците на собствената му забава, но която не го освобождава от задължението. Задължението за издръжка е носимо (чл. 68, б. „а” ЗЗД), а не търсимо, и то следва да се изпълнява там, където прехвърлителят се е установил да живее постоянно или преимуществено. Освен това, тъй като по договора задължението за издръжка и гледане не е обусловено от наличието на нужда от тях, евентуалната липса на такава е без значение за изпълнението му (Решение № 1041/29.10.2008 г., по гр.д. № 4405/2007г. на ВКС, на II г.о.).

Когато страните не са уговорили конкретното съдържание на дължимите грижи и издръжка, те са се съгласили да се осигурява цялата необходима на прехвърлителя издръжка и да бъдат полагани всички необходими за него грижи, на базата на действителните му конкретни нужди във всеки един момент (Решение № 1138/18.11.2008г., по гр.д. № 4373/2007г. на ВКС, на I г.о.; Решение № 57/20.02.2009г., по гр.д. № 6541/2007г., на II г.о.; Решение № 863/22.12.2010 г., по гр.д. № 1534/2009г., на IV г.о.; Решение № 82/05.04.2011г., по гр.д. № 1313/2009г., на IV г.о.,), като се отчитат промените в състоянието на същия. Издръжката, ако не е уговорено нещо различно, се дължи винаги в пълния й обем и независимо дали продавачът по алеаторния договор има собствени средства за издръжка - дължимата издръжка не се подчинява на правилата за издръжка, уредени в Семейния кодекс, тъй като се касае за договорно задължение, неизпълнението на което може да доведе до разваляне на договора. Стандартът, който приобретателят следва да осигури на прехвърлителя в изпълнение на задълженията си за издръжка, също зависи от уговорения в договора обем на престацията на длъжника. Ако нищо не е уговорено, то издръжката включва изцяло храна, режийни разноски, дрехи и други според нуждата на прехвърлителя, и полагане на грижи за здравето, хигиената и домакинството на прехвърлителя според неговата нужда и възможностите му да се справя сам (Решение № 82/05.04.2011 г., по гр.д. № 1313/2009 г., на IV г.о.).

При така изяснената фактическа обстановка съдът намира, че предявеният иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД е основателен. Установи се от представения нотариален акт № 7, том І, рег. № 159, дело 4/2014г. от 14.01.2014г., че на 14.01.2014г.   ищцата М.В. И. и съпругът й В.М.И.са прехвърлили на внука си - ответникът В.А.Я., притежаваният от тях в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот - СГРАДА с идентификатор 73198.508.128.1 по КККР на град Троян, находяща се в гр.Троян, ул*********,  срещу задължение за гледане и издръжка до края на живота на прехвърлителите. Не се оспорва по делото валидността на сключения договор, оформен в изискуемата от закона форма - нотариален акт.

    С изпълнение на задължението на прехвърлителя да прехвърли чрез НА собствеността върху имота, за ответникът е възникнало задължението за престиране на договорените грижи и издръжка. По делото се доказа, че ответникът не е полагал никакви грижи от момента на прехвърляне на имота до предявяване на иска, както по отношение на дядо си В.И., така и след неговата смърт по отношение на ищцата М. И. и не е изпращал парични средства за тяхна издръжка. По делото не са ангажирани доказателства, от които да се установява, че ответникът е изпълнявал задълженията си чрез трето лице. Касае се за виновно неизпълнение на договор, по който се дължи перманентна престация, непрекъснати и ежедневни грижи, каквито следват от естеството на поетото задължение. Кредиторите са възрастни хора, единият от тях е починал на 04.02.2016г., а се доказа от гласните доказателства, че е боледувал и е имал необходимост от издръжка и гледане, които не са били престирани от ответника.

      Съдът намира, че по делото не се доказаха твърденията на ответника, изложени в отговора на исковата молба.  По отношение на искането му за трансформиране на задължението за гледане в парично, то същото може да се направи единствено в случай, че длъжникът по алеаторния договор е изправна страна – т.е. че кредиторът неоправдано не е приел предложените му грижи (Решение № 818/07.01.2011 г., по гр.д. № 1371/2009 г., на IV г.о./. В настоящето производство не са ангажирани никакви доказателства, установяващи предлагани грижи от ответника, които да са били отказани от ищцата.

С оглед изложеното, съдът намира иска за основателен и доказан, и като такъв следва да бъде уважен, като договорът бъде развален за притежавания   от ищцата дял, който е  5/8 ид.части от процесния имот.

 При този изход на делото на ищцата следва да се присъдят направените по делото разноски, съгласно приложения списък по чл.80 от ГПК в общ размер на 896.68 лева, от които 88.68лв. - платена държавна такса, 10.00лв.-такса вписване на ИМ и 800.00лв. за платено адвокатско възнаграждение, които на основание чл.78, ал.1 ГПК бъдат заплатени от ответника. Съгласно  ТР № 6/06.11.2013г. по т.д. № 6/2012г., съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В случая в догова за правна помощ е вписана сумата за заплатено възнаграждене -800.00лв. и начина на плащане – в брой , като в този случай отразеното в договора за правна помощ има характер на разписка.

                Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И    :

 

РАЗВАЛЯ по реда на чл.87, ал.3 от ЗЗД договор от 14.01.2014г., обективиран в нотариален акт № 7, том 1, рег. № 159, дело № 4 от 14.01.2014 година на нотариус Маргарита Гладкова рег. № 477 на НК с р-н на действие района на Троянския районен съд, по силата на който В.М. И.ЕГН ********** и М.В. И., ЕГН **********, са прехвърлили срещу задължение за издръжка и гледане на В.А.Я., ЕГН **********, собствеността върху следния свой собствен недвижим имот, придобит по време на сключения между тях граждански брак, находящ се в гр.Троян, обл.Ловешка, а именно: СГРАДА с идентификатор 73198.508.128.1 по КККР на град Троян, находяща се в гр.Троян, ул."Амбарица" № 36а; Сградата е построена по силата на договор от 14.11.1978 година за отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 73198.508.128; Застроена площ на сградата: 65 кв.м; Брой етажи: 2; Предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна;    поради виновно неизпълнение на задължението, поето от В.А.Я.  за издръжка и гледане на В.М.И.и М.В. И. до края на живота им, до размер на 5/8 / пет осми/ идеални части от имота.

ОСЪЖДА В.А.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на М.В. И., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата 896.68  /осемстотин деветдесет и шест лева и 68ст./ лева,  представляващи разноски в производството, съгласно списък по чл.80 ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата на връчването му.

 

                                                                    

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: