Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                 

 

 

          гр. Троян, 26.10.2017 година

 

           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на двадесет и шести септември                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 495 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността /ЗС/ във вр. чл.69 от Закона за наследството /ЗН/ , първата фаза по допускане на делбата.

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.34 от Закона за собствеността във вр. чл.69 от Закона за наследството по молба на  М.П.К. *** срещу И.П. ***.

Ищцата твърди, че с ответницата са съсобственици на следния недвижим имот, придобит по силата на нот. акт № 114, том IV , дело 801/2017 год., вх. рег. № 1302/2017 год. на Служба по вписванията при Районен съд гр.Троян, при равни права, а именно - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.501.21 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно/, находящ се в с.Орешак, общ.Троян, обл.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Орешак, п.к.5630, ул."Червено знаме" № 5, с площ 672 /шестстотин седемдесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 1015 /едно нула едно пет/, при съседи: ПИ № 53707.501.9530 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет три нула/, ПИ № 53707.501.9505 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет нула пет/, ПИ № 53707.501.20 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две нула/ и ПИ № 53707.501.9522 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет две две/, ведно с построените върху този имот сгради: 1.СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.1 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка едно/, със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение - еднофамилна жилищна сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.2 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка две/, със   застроена площ 21 /двадесет и един/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.3 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка три/, със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение -селскостопанска сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.4 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка четири/, със застроена площ 7 /седем/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда.

     Ищцата твърди, че с ответницата не могат доброволно да се разделят, което обуславя правният й интерес от предявяване на иска за делба, като прави искане съдът да постанови решение, с което да допусне делба на посочените имоти при равни права.       

      При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК ответницата, чрез пълномощника й - адв.А.Ч. от ЛАК, е представила писмен отговор и е взела становище за основателност на иска, като е ангажирала доказателства.    С допълнителна молба вх. № 4791 от 21.07.2017г.  по реда на чл.341, ал.2 от ГПК ответницата  е  поискала към делбената маса да бъдат включени и следните имоти, за които твърди, че са съсобствени между страните при равни права, като съсобствеността е възникнала по наследяване.

Ответницата е посочила, че с Решение № 6514/04.05.1999 год. на Общинска служба по земеделие  гр.Троян на П.И.П. /Н./б.ж. на с. Орешак, област Ловеч, починал на 13.07.2008 год., е възстановено правото на собственост върху следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.91.50 /пет три седем нула седем точка девет едно точка пет нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „СОФ", Площ: 10 767 кв.м. /десет хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 091050 /нула девет едно нула пет нула/, Съседи: 53707.118.45, 53707.91.47, 53707.91.48, 53707.91.49, 53707.91.53, 53707.91.66, 53707.91.51.

Ответницата твърди, че към настоящия момент единствени наследници на П.И.П.са страните по гр.д. № 495/2017 год. по описа на Районен съд  гр. Троян.

Ответницата излага, че с Решение № 6511/25.03.1999 год. на Общинска служба по земеделие  гр.Троян на наследниците на К.М./М/ В., б.ж. на с.Орешак, област Ловеч, починал на 24.02.1944 год., е възстановено правото на собственост върху следните недвижими имоти:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.51.129 /пет три седем нула седем точка пет едно точка едно две девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", площ: 2197 кв.м. /две хиляди сто деветдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051129 /нула пет едно едно две девет/, Съседи: 53707.51.130, 53707.51.131, 53707.51.128, 53707.51.106, 53707.51.75.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.51.136 /пет три седем нула седем точка пет едно точка едно три шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", Площ: 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051136 /нула пет едно едно три шест/, Съседи: 53707.110.13, 53707.51.134,53707.51.135,53707.51.192.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.69.41 /пет три седем нула седем точка шест девет точка четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ХАСЪМСКОТО", Площ: 1839 кв.м. /хиляда осемстотин тридесет и девет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 069041 /нула шест девет нула четири едно/, Съседи: 53707.69.42, 53707.69.43, 53707.69.44, 53707.69.45, 53707.69.108, 53707.69.102, 53707.69.39.

Ответницата сочи, че към настоящия момент единствени наследници на К.М.В.са страните по гр.д. № 495/2017 год. по описа на Районен съд гр. Троян, които са заместили покойната си майка Д.К.П..,***, починала на 12.02.2004 год.

Ответницата твърди, че страните по гр.д. № 495/2017 год. по описа на Районен съд гр. Троян не могат да поделят доброволно собствеността, както върху недвижимия имот, описан в предявената по делото искова молба, така и собствеността върху гореописаните недвижими имоти. Прави искане съдът да постанови решение,с  което да допусне делба между страните на всички имоти при равни права – по ½ ид. част за всяка от тях.

                 Ищцата  М.П.К., редовно призована, не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв.Е.Ц. ***, който  прави искане съдът да допусне делба на съсобствените имоти – както на посочените в ИМ, така и в допълнителната молба на ответницата, при равни права- по ½ ид.част.

 Ответницата И.П.М., редовно призована, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от пълномощника са адв. А.Ч. ***, който поддържа искането за допускане до делба на съсобствените с ищцата поземлени имоти и сгради при равни права- по ½ ид.част.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

  Не е спорно по делото, че страните в настоящето производство  са сестри и са наследници по закон на следните лица, които са притежавали недвижимите имоти, предмет на допускане до делба в настоящето производство:

   От удостоверение за наследници изх. № ГС-05-040 от 30.03.2017г., издадено от Кметство с.Орешак, Община Троян, за лицето П.И.Н., б.ж. на с.Орешак, починал на 13.07.2008г., се установява, че същият е оставил ката наследници по закон двете си дъщери М.П.К. и И.П.М..  

  По делото е представен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност и наследство № 2, том ІІ, рег.№ 1782, дело № 162  от 26.05.2017г. , от който се  установява, че  М.П.К. и И.П.М. са признати за собственици с равни права по давностно владение и наследство върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.501.21 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно/, находящ се в с.Орешак, общ.Троян, обл.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот - с.Орешак, п.к.5630, ул."Червено знаме" № 5, с площ 672 /шестстотин седемдесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 1015 /едно нула едно пет/, при съседи: ПИ № 53707.501.9530 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет три нула/, ПИ № 53707.501.9505 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет нула пет/, ПИ № 53707.501.20 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две нула/ и ПИ № 53707.501.9522 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет две две/, ведно с построените в този имот: 1.СГРАДА с идентификатор 53707.501.21. 1 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка едно/, със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение - еднофамилна жилищна сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21. 2 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка две/, със  застроена площ 21 /двадесет и един/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21. 3 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка три/, със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение -селскостопанска сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21. 4 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка четири/, със застроена площ 7 /седем/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда.

Данъчната оценка на посочените имоти е  8873.60 лв., видно от удостоверение № Д0000960/18.04.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

Представено е Решение № 6514/04.05.1999 год. на Общинска служба по земеделие  гр. Троян, от което се установява, че на П.И.П., б.ж. на с.Орешак, област Ловеч, е възстановено правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 091050 по КВС, представляващ ливада с площ 10.770 дка в местността „СОФ“ в землището на с.Орешак. Представена е и скица на поземления имот № 15-328756/11.07.2017г., от която е видно, че имотът е с идентификатор 53707.91.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК,  адрес на поземления имот: местност „СОФ", Площ: 10767 кв.м. /десет хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Номер по предходен план: 091050 ; Съседи: 53707.118.45, 53707.91.47, 53707. Данъчната оценка на имота е 135.66 лв., видно от представеното удостоверение изх.№ Д00002170/21.07.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

Представено е и Решение № 6511/25.03.1999 год. на Общинска служба по земеделие  гр.Троян, от което се установява, че на наследниците на К.М.В.б.ж. на с.Орешак, област Ловеч, е възстановено правото на собственост върху следните недвижими имоти, находящи се в землището на с.Орешак: Ливада от 2.197 дка в местн.“Транковото“, имот № 051129 по КВС; ливада от 1.000 дка в местн.“Транковото“ , имот № 051136 по КВС и ливада от 1.839 дка в местн.“Хасъмското“ , имот № 069041 по КВС. Представени са и скици на посочените три имота, от които се установява, че първият имот е с идентификатор 53707.51.129  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК,  Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", площ: 2197 кв.м. ; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051129 ; Съседи: 53707.51.130, 53707.51.131, 53707.51.128, 53707.51.106, 53707.51.75. Данъчната оценка на имота е 35.37 лв., видно от представеното удостоверение изх. № Д00002171/21.07.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

Вторият имот е с идентификатор 53707.51.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", Площ: 1000 кв.м. ; Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051136, Съседи: 53707.110.13, 53707.51.134,53707.51.135,53707.51.192. Данъчната оценка на имота е 16.10 лв., видно от представеното удостоверение изх.№ Д00002172/21.07.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

Третият имот е с идентификатор 53707.69.41  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „ХАСЪМСКОТО", Площ: 1839 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 069041 ; Съседи: 53707.69.42, 53707.69.43, 53707.69.44, 53707.69.45, 53707.69.108, 53707.69.102, 53707.69.39. Данъчната оценка на имота е 29.61 лв., видно от представеното удостоверение изх.№ Д00002173/21.07.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

Представено е удостоверение за наследници на лицето К.М.В., б.ж. на с.Орешак, починал на 24.02.1944г., от което се установява, че към момента страните по делото са единствени наследници на починалото лице, като К.В.е техен дядо по майчина линия.

Отв.И.М. е представила декларация по делото, с която е декларирала, че П.И.Н. и П.И.П.са имена на едно и също лице-нейния баща. Представила е и декларация, че К.М.В.и К.М.В.са имена на едно и също лице-нейния дядо.

Не се спори между страните и се установява от представените писмени доказателства, че страните са съсобственици на процесните имоти при равни права.

По отношение на поземления имот с идентификатор 53707.501.21 и построените върху него сгради, същите са придобити от М.П.К. и И.П.М. по давностно владение и наследство, при равни права, видно от нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност и наследство № 2, том ІІ, рег.№ 1782, дело № 162  от 26.05.2017г. на нотариус Маргарита Гладкова с рег.№ 477 на НК, с район на действие съдебен район гр.Троян.

Поземлен имот с идентификатор 53707.91.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК,  адрес на поземления имот: местност „СОФ", Площ: 10767 кв.м, придобит по реституция от техния баща и наследодател П.И.Н., б.ж. на с.Орешак, починал на 13.07.2008г., е съсобствен на страните по силата на наследственото правоприемство при равни права- по ½ ид.част.

Поземлен имот с идентификатор 53707.51.129 , находящ се в местността „ТРАНКОВОТО" с площ 2197 кв.м.,  ПИ с идентификатор 53707.51.136 , находящ се в местността „ТРАНКОВОТО" с площ 1000 кв.м.  и ПИ с идентификатор 53707.69.41, находящ се в местността „ХАСЪМСКОТО" с площ 1839 кв.м., и трите имота придобити по реституция от наследниците на К.М.В., б.ж. на с.Орешак, починал на 24.02.1944г., техен дядо, е съсобствен на страните по силата на наследственото правоприемство при равни права- по ½ ид.част.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Съобразно чл.34, ал.1 ЗС всеки съсобственик може, въпреки противна уговорка, да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Правото на делба, уредено в тази норма, възниква в полза на лице, което е съсобственик на определена вещ, като чрез упражняването му се предизвиква промяна в правната сфера на останалите съсобственици – състоянието, при което две или повече лица съпритежават правото на собственост, се прекратява, независимо от волята на другите участници в общността по чл.30, ал.1 ЗС. Следователно предпоставка за възникване на правото на делба е наличието на съсобственост върху вещ. Ето защо, лицето, което претендира делба, следва да се легитимира като съпритежател на правото на собственост. Със завеждането на иск за делба, правото по чл.34 ЗС се упражнява спрямо всички съсобственици, като всички те следва да участвуват в производството, защото в противен случай делбата ще бъде нищожна / арг. от чл.75, ал.2 ЗН вр. с чл.34, ал.2 от ЗС/. По тази причина ищецът в производство по делба следва да докаже, че правото на собственост принадлежи на две или повече лица, като докаже осъществяването юридически факт, по силата на който е придобил своята идеална част.

Съдът, след като прие за установени съсобствениците на имотите, които попадат в делбената маса и частта на всеки съделител от нея, счита, че между страните в процеса е налице съсобственост и следва да допусне до делба процесните имоти при така установените квоти.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.344, ал.1 от ГПК, Троянски районен съд, първи състав,

 

                        Р     Е             Ш            И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.П.К., ЕГН **********, с адрес: *** и И.П.М., ЕГН **********, с адрес: ***,   на следните техни съсобствени недвижими имоти, както следва:

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.501.21 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно/, находящ се в с.Орешак, общ.Троян, обл.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Орешак, п.к.5630 , ул."Червено знаме" № 5, с площ 672 /шестстотин седемдесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 1015 /едно нула едно пет/, при съседи: ПИ № 53707.501.9530 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет три нула/, ПИ № 53707.501.9505 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет нула пет/, ПИ № 53707.501.20 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две нула/ и ПИ № 53707.501.9522 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка девет пет две две/, ведно с построените върху този имот сгради, както следва: 1.СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.1 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка едно/, със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение - еднофамилна жилищна сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.2 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка две/, със  застроена площ 21 /двадесет и един/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.3 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка три/, със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ квадратни метра, на два етажа, с предназначение -селскостопанска сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 53707.501.21.4 /пет три седем нула седем точка пет нула едно точка две едно точка четири/, със застроена площ 7 /седем/ квадратни метра, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда;   ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него, за М.П.К., ЕГН ********** и  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот и от всички сгради, попадащи върху него за И.П.М., ЕГН **********.

 Данъчната оценка на посочените имоти е  8873.60 лв.

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.91.50 /пет три седем нула седем точка девет едно точка пет нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „СОФ", Площ: 10767 кв.м. /десет хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 091050 /нула девет едно нула пет нула/, Съседи: 53707.118.45, 53707.91.47, 53707.91.48, 53707.91.49, 53707.91.53, 53707.91.66, 53707.91.51; ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за М.П.К., ЕГН ********** и  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за И.П.М., ЕГН **********.

       Данъчната оценка на имота е 135.66 лв.

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.51.129 /пет три седем нула седем точка пет едно точка едно две девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", площ: 2197 кв.м. /две хиляди сто деветдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051129 /нула пет едно едно две девет/, Съседи: 53707.51.130, 53707.51.131, 53707.51.128, 53707.51.106, 53707.51.75.; ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за М.П.К., ЕГН ********** и  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за И.П.М., ЕГН **********.

Данъчната оценка на имота е 35.37 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.51.136 /пет три седем нула седем точка пет едно точка едно три шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ТРАНКОВОТО", Площ: 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 051136 /нула пет едно едно три шест/, Съседи: 53707.110.13, 53707.51.134,53707.51.135,53707.51.192;    ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за М.П.К., ЕГН ********** и  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за И.П.М., ЕГН **********.

Данъчната оценка на имота е 16.10 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.69.41 /пет три седем нула седем точка шест девет точка четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност „ХАСЪМСКОТО", Площ: 1839 кв.м. /хиляда осемстотин тридесет и девет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 069041 /нула шест девет нула четири едно/, Съседи: 53707.69.42, 53707.69.43, 53707.69.44, 53707.69.45, 53707.69.108, 53707.69.102, 53707.69.39;    ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ:  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за М.П.К., ЕГН ********** и  1/2 (една втора) идеална часта от поземления имот за И.П.М., ЕГН **********.

Данъчната оценка на имота е 29.61 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: