Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                

 

                гр. Троян, 13.10.2017 год.

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и шести септември                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 529 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

  Производство  по чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР от С.З.И. ***,  предявена против Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова.

В молбата се твърди, че С.З.И.  е роден на ***г. в семейството на К.А.У.и З.С.И.. В същото семейство се родил и по-големия брат С.З.С.. И. твърди, че семейството му е от турско-албански произход и през годините неколкократно са били променяни имената от турски на български и обратното. Сочи, че желанието му е да бъде с еднаква фамилия с тази на родния му брат. Твърди, че и съпругата и синът им, които към момента са с фамилно име „Б.желаят да носят фамилното име „С.“

           Направено е искане съдът да   постанови решение,с което бъде признато   за установено смяната   на фамилното   име   на  С.З.И. на  „С.“. 

            При проведената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, заинтересованата страна Община Троян, чрез пълномощника  юрисконсулт Ирена Ралчева-Стоянова, е представила писмен отговор, в който е взела становище за допустимост, но неоснователност на иска. В отговора се сочи, че в случая не са налице предпоставките, визирани в чл.19, ал.1 от ЗГР, а именно, че важни обстоятелства налагат промяна на фамилното име на молителя. Процесуалният представител не счита фактът, че братът С.З.С., който е с друго фамилно име, е основание за промяна на фамилно име. Посочено е, че видно от съдържанието на мотивите на молителя са налице такива от лично естество, които са свързани с емоционални преживявания.

           Районна прокуратура гр.Троян не е представила отговор и не е взела становище по иска.

Молителят С.З.И., редовно призован, не се явява в съдебно заседание, а се представлява от пълномощника си адв.С.С. ***, който поддържа молбата и уточнява петитума й, а именно - да бъде признато за установено по отношение на Община Троян, че С.З.И.    е с фамилно име  С.” и това  да се отрази  в акта за раждане на С.З.И. и в регистъра на населението. Аргументите, които адв.С. излага в подкрепа на искането за уважаване на молбата са, че молителят желае да бъде с еднакво фамилно име с по-малкия си брат, с оглед разпоредбата на чл.14, ал.3 от ЗГР и предвид смяната на имената на лицата от турския етнос през годините.

За заинтересованите страни, редовно призовани, не се явават представители в съдебно заседание и не се представляват от процесуални представители.

           От приложените към делото и приети писмени доказателства, както и от показанията на допуснатата  свидетелка  К.А.С., преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установява следното:

            Молителят С.З.И. е роден на ***г***, от родители –майка К.А.У.и баща З.С.И., видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0255 от 13.06.1973г. При раждането молителят е записан с имената С.З.И..

            От представеното по делото копие от лична карта № *********** от 17.05.2011г., издадена от МВР гр.Ловеч, е видно, че молителят  е записан с имената С.З.И.. По делото не са представени писмени доказателства молителят да е бил записан в някой официален документ с фамилно име „С.“.

Представено е копие на личната карта на С.З.С.-по-големият брат на молителя, роден на ***г.

         От показанията на разпитаната по делото свидетелка К.А.С.-майка на молителя, се установява, че  при раждането на С. той е бил записан с фамилно име „И.“, като в болницата й казали, че не може да бъде записан с фамилно име „С.“, като по-големият й син. Когато през 1981г. имената на хората от турския етнос били сменени с български, всички в семейството на свидетелката били записани с фамилно име „Б.вкл. и С., който бил записан със собствено име „С.При последваща промяна и възстановяване на турските имена, С. бил записан с предишното си  фамилно име „И.“. Св.С.а посочва, че синът й С. никога не е бил записван с фамилно име „С.“, а само брат му е записан с това фамилно име. Желанието на С. било двамата братя да са с една и съща фамилия- С.и.

             Предявеният от молителя иск е за промяна на фамилното име в актове за гражданско състояние - акт за раждане,   който намира правното си основание в чл.19,  ал.1 от ЗГР  и се развива в производството по чл.530 и сл. от ГПК. Предвид обстоятелството, че  физическото лице се идентифицира, обозначава, отграничава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което се легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него,  то и възможностите за промяна са строго определени от закона и се допускат само при определени обстоятелства. Името е призвано да обезпечи и определени обществени функции, в т.ч. и да индивидуализира личността при участието й в социалния живот. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Законодателят определя името като съставно, състоящо се от три части - собствено, бащино и фамилно, като всяка от тези части се използва при различни условия на социално общуване.  Правото на иск, като субективно право  и като средство за правна защита, се предоставя на правния субект, който  реално и ефективно може да постигне удовлетворяване, осъществяване  и задоволяване на индивидуалните права, които действително притежава  и които са  признати от правна норма. Няма спор, че  молителят е носител на субективното право на иск за промяна на собственото си име по съдебен ред. 

        Съгласно чл.14, ал.1 от ЗГР, фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В чл.14, ал.3 от ЗГР е регламентирано, че децата от едни и същи родители се вписват с едно и също фамилно име. В случая молителят е по-малкият от двамата братя. По-големият брат С.З.С. е  роден на ***г.

           Безспорно установено е по делото, че бащиното и фамилното име на бащата на молителя са съответно „С.” и „И.”, и по правилото на чл.14, ал.1 ЗГР са образуващи за фамилното име на молителя със съответната наставка, или за него фамилното име „С.“ е напълно в съгласие с едната от двете законови алтернативи.

           Съгласно чл.19, ал.1 ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              Законът не дефинира кои точно обстоятелства се определят като важни, за да е налице тази предпоставка за промяна на името. Значимостта на обстоятелствата следва да се преценява в контекста на всеки отделен случай.           

             В Решение № 205/17.07.2012г. на ВКС по гр.д. № 654/2011г., ІV г.о., постановено по реда на чл.290 ГПК, е прието, че фамилното име на лицето определя принадлежността му към семейството - към фамилия с определен произход, значение, история, възраст, определя принадлежността му към рода, към корените на родословието му. Прието е още, че членовете на едно семейство обичайно носят еднакво фамилно име, сочещо родствената им  връзка в обществото и че разликата във фамилните имена на членовете на семейството им създава неизбежни затруднения както в социален план, така и при индивидуализацията им и обозначаването на родовата им принадлежност, поради което се явява важно обстоятелство по смисъла на чл.19 ЗГР, даващо основание за промяна на фамилното име.

          Като взе предвид разпоредбата на чл.14, ал.3 от ЗГР, в която е предвидено, че децата от едни и същи родители се вписват с едно и също фамилно име  и въз основа така установените факти по делото, съдът приема, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, които налагат да се допусне исканата промяна на фамилното име на С.З.И. в актовете за гражданско състояние, като същият бъде записан с фамилно име „С.“.

Мотивиран от изложеното, съдът

                                          Р  Е  Ш  И:

 

             ДОПУСКА промяна в акт за раждане № 0255 от 13.06.1973 година на Община Троян, обл.Ловеч, във фамилното  име на лицето С.З.И., ЕГН **********, роден на *** ***,    като за фамилно име на  посоченото лице   бъде вписано името С..

  ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова,   че С.З.И., ЕГН **********, роден на *** ***,   е с фамилно име С. и това следва да се отрази  в акта за раждане на С.З.И., ЕГН **********, и в регистъра на населението.

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

           Препис от настоящото решение, след влизането му в сила,  да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване на допуснатите промени в актовете за гражданско състояние и в регистъра на населението.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: