Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                          № 125

 

                          гр. Троян, 24.04.2017 година

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                 първи състав

на двадесет и четвърти март                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 597 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с три обективно кумулативно съединени иска с правно основание чл. 55, ал.1, пр.1 от ЗЗД от  „Велде България“ АД с ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, обл.Ловешка, кв.Велчевски, представлявано от изпълнителния директор Цветомир Стойков Цочев, чрез пълномощника адв.Е.Д. от Софийска АК, против „В и К Стенето“ ЕООД с ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, обл.Ловешка, ул.“Христо Ботев“ № 213, представлявано от управителя Тонимир Стойчев Гечев.  

В исковата молба се твърди, че между "В и К Стенето" ЕООД и "Велде България" АД  е сключен и действа договор от 01.08.2005 год. за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води,който е безсрочен, сключен в изпълнение на изискванията на специална секторна правна уредба - Наредба № 7 от 14.11.2000 год. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването, действаща и понастоящем.

В чл.4, ал.З и ал.41 от Наредба № 7 е предвидено, че производствените отпадъчни води се заустват само въз основа на писмен договор, който се сключва между лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция, и абоната, като договорът се изготвя и предлага на абоната от лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция, както е станало и между страните. 

Твърди се, че съгласно чл.1 от договора, страните се споразумели "В и К Стенето" ЕООД да извършва приемането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води на "Велде България" АД посредством градската канализационна система и Пречиствателна станция за отпадни води гр.Троян. В чл.23 от договора е предвидено, че "Велде България" АД заплаща на "В и К Стенето" ЕООД за пречистването на отпадъчните му води цена за куб.м., определена в зависимост от степента на замърсеност, при четири такива степени, както следва: при първа степен - 0,30 лева/м3 без ДДС; при втора степен - 0,45 лева/м3 без ДДС; при трета степен - 0,60 лева/м3 без ДДС и при четвърта степен — 0,75 лева/м3 без ДДС.

Твърди се, че замърсеността на отпадъчните води на "Велде България" АД, съответно степента на замърсеност, се определят едностранно от "В и К Стенето" ЕООД съгласно чл.17 и чл.18 от договора. При неправилно издаване на сметки, съгласно чл.27, ал.1 от договора, "Велде България" АД може да възрази писмено в седемдневен срок от получаване на платежния документ. Възражението се разглежда от "В и К Стенето" ЕООД в десетдневен срок от получаването му. Съгласно чл.27, ал.2 от договора, подаването на възражение не освобождава "Велде България" АД от задължението му да заплати пълната сума по платежния документ.

Ищецът твърди, че  "В и К Стенето" ЕООД   без основание във фактура № 0000038888 от 30.08.2013г. е фактурирал на "Велде България" АД предоставените му В и К услуги при единични цени, значително по-високи от тези, посочена в договора, което е довело да значително завишение на общата цена. По показател "Кан. вода от пр. водопровод" за периода 31.07.2013г. - 30.08.2013г., е фактурирало 38 468,000 м3 вода при първа степен на замърсеност по единична цена от 0,70 лева без ДДС на м3, или общо сумата от 26 927,60 лева без ДДС. Твърди се, че съгласно договора и при правилно определената първа степен на замърсеност, количеството вода в размер на 38 468,000 м3 по показател "Кан. вода от пр. водопровод" от фактура № 0000038888 от 30.08.2013 год., е трябвало да бъде фактурирано по единична цена от 0,30 лева на м3 без ДДС, което  се равнява на общата сума от 11540,40 лева без ДДС, т.е. твърдяната неоснователно начислената от "В и К Стенето" ЕООД сума за количеството от 38 468,000 м3 по фактура № 0000038888 от 30.08.2013 год., е в общ размер на 15 387,20 лева без ДДС.

Твърди се, че "Велде България" АД е заплатило на "В и К Стенето" ЕООД пълната сума по фактура № 0000038888 от 30.08.2013г., включително и начислената сума в общ размер на 15 387,20 лева без ДДС. Във връзка с начисление на посочената сума по фактура № 0000038888 от 30.08.2013г., на основание чл.27, ал.1 от договора, "Велде България" АД е уведомило "В и К Стенето" ЕООД с писмо изх.№ 263 от 03.09.2013 год., вх.№ 563 от 03.09.2013г.  при "В и К Стенето" ЕООД и е поискало да бъде отстранено несъответствието в начислената цена и да му бъде възстановена сумата, представляваща неоснователно начислената в повече цена за предоставената услуга.

Твърди се, че по фактура № 0000040482 от 29.11.2013г. ответникът е фактурирал на "Велде България" АД предоставените му В и К услуги при единични цени значително по-високи от тези, посочена в договора, което  отново довело да значително завишение на общата цена. В посочената фактура   "В и К Стенето" ЕООД, по показател "Кан. вода от пр. водопровод" за периода 21.10.2013г. - 26.11.2013г., е фактурирало 32 087,000 мЗ вода при трета степен на замърсеност по единична цена от 1,05 лева без ДДС на мЗ, или общо сумата от 33 691,35 лева без ДДС. Твърди се, че съгласно договора и при правилно определената трета степен на замърсеност, количеството вода в размер на 32 087,000 мЗ по показател "Кан. вода от пр. водопровод" от фактура № 0000040480 от 29.11.2013 год., е следвало да бъде фактурирано по единична цена от 0,60 лева на мЗ без ДДС, което се равнява на сума от 19252,20 лева без ДДС, като твърдяната неоснователно начислената от "В и К Стенето" ЕООД сума за количеството от 32 087,000 мЗ по фактура № 0000040482 от 29.11.2013г., е в общ размер на 14 439,15 лева без ДДС. Твърди се, че "Велде България" АД е заплатило на "В и К Стенето" ЕООД пълната сума по фактура № 0000040480 от 29.11.2013 год., включително и  начислената сума в общ размер на 14 439,15 лева без ДДС. На основание чл.27, ал.1 от договора, "Велде България" АД е уведомило "В и К Стенето" ЕООД с писмо изх.№ 359 от 03.12.2013 год., вх.№ 742 от 04.12.2013 год. при "В и К Стенето" ЕООД  и е поискало да бъде отстранено несъответствието в начислената цена и да му бъде възстановена сумата, представляваща неоснователно начислената в повече цена за предоставената услуга.

Твърди се, че във фактура № 0000039880 от 31.10.2013г. "В и К Стенето" ЕООД по показател "Кан. вода от пр. "водопровод" за периода 30.09.2013 год. — 21.10.2013 год., е фактурирало   25 306,000 м3 вода при втора степен на замърсеност по единична цена от 0,87 лева без ДДС на м3, или общо сумата от 22 016,22 лева без ДДС. Съгласно договора и при правилно определената втора степен на замърсеност, количеството вода в размер на 25 306,000 м3 по показател "Кан. вода от пр. водопровод" от фактура № 0000039880 от 31.10.2013 год., е трябвало да бъде фактурирано по единична цена от 0,45 лева на м3 без ДДС, което се равнява на общата сума от 11 387,70 лева без ДДС, т.е. претендираната неоснователно начислена от "В и К Стенето" ЕООД сума за количеството от 25 306,000 м3 по фактура № 0000039880 от 31.10.2013 год., е в общ размер на 10 628,52 лева без ДДС.

Освен това ответното дружество във фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., по показател "Кан. вода-временна партида" за периода 24.10.2013г. — 31.10.2013г., е фактурирало 2 394,000 м3 вода при втора степен на замърсеност по единична цена от 0,87 лева без ДДС на м3, или общо сумата от 2 082,78 лева без ДДС. Твърди се, че съгласно договора и при правилно определената втора степен на замърсеност, количеството вода в размер на 2394,000 м3 по показател "Кан. Вода-временна партида" от фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., е трябвало да бъде фактурирано по единична цена от 0,45 лева на м3 без ДДС, което се равнява на общата сума от 1 077,30 лева без ДДС, т.е. твърдяната неоснователно начислена от "В и К Стенето" ЕООД сума за количеството от 2 394,000 м3 по фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., е в общ размер на 1 005,48 лева без ДДС. По този начин общо неоснователно начислените суми по фактура № 0000039880 от 31.10.2013год. са в размер на 11 634.00 лева без ДДС. Твърди се, че "Велде България" АД е заплатило на "ВиК Стенето" ЕООД пълната сума по фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., включително и твърдяната неоснователно начислена сума в общ размер на 11 634.00 лева без ДДС. Във връзка с посочената начислена сума от 11 634 лева без ДДС по фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., на основание чл.27, ал.1 от договора, "Велде България" АД  уведомило "В и К Стенето" ЕООД с писмо изх.№ 316 от 01.11.2013 год., вх.№ 663 от 03.09.2013 год. при "В и К Стенето" ЕООД и поискало да бъде отстранено несъответствието в начислената цена и да му бъде възстановена сумата, представляваща неоснователно начислената в повече цена за предоставената услуга.

Ищецът твърди, че въпреки изпратените покани, неоснователно начислените суми по фактури № 0000038888 от 30.08.2013 год. в общ размер на 15 387.20 без ДДС,   по фактура № 0000040480 от 29.11.2013 год. в общ размер на 14 439,15 без ДДС и сумата от 11 634.00лв. по фактура № 000039880/31.10.2013г., не са възстановени от "В и К Стенето" ЕООД на "Велде България" АД.

Ищецът прави искане съдът да постанови  решение, с което да бъде осъден ответника "В и К  Стенето" ЕООД, ЕИК 820146942, да заплати на "Велде България" АД, ЕИК 820194517:

Неоснователно получената в повече парична сума по фактура № 0000038888 от 30.08.2013 год. в размер от 15 387,20 без ДДС, както и законната лихва за забава върху същата сума от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното заплащане на всички дължими суми;

Неоснователно получената в повече парична сума по фактура № 0000040480 от 29.11.2013 год. в размер от 14 439.15лв. без ДДС, както и законната лихва за забава върху същата сума от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното заплащане на всички дължими суми.

Неоснователно получената в повече парична сума по фактура № 0000039880 от 31.10.2013 год. в размер от 11 634.00лв. без ДДС, както и законната лихва за забава върху същата сума от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното заплащане на всички дължими суми.

Претендират се направените по делото съдебно-деловодни разноски.

При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът, чрез пълномощника си адв.К.Н.-Д. от ЛАК, е представил писмен отговор, в който е взел становище за неоснователност  на предявените искове, които оспорва по основание и размер, като  неоснователни и недоказани.  Ответникът оспорва заявените в исковата молба обстоятелства. Твърди, че в процесния период 30.08.2013г. - 29.11.2013г. Договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005г. не е имал действие между страните, защото е прекратен, считано от 06.08.2013г. Освен това, с влязло в сила Решение № 151 от 20.10.2015г. на Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, постановено по т.д. № 1572 по описа за 2014г., постановено по реда на чл.290 ГПК, Върховният касационен съд се е произнесъл как следва да се тълкуват систематично и в съответствие с действащата нормативна уредба клаузите на посочения договор, като и в срока на действие на договора е отрекъл приложението на цените от 2005г., в което се състои основанието на исковата претенция. Твърди, че количествата в процесните фактури, както и степените на замърсеност, са отразени правилно, съответно правилно са изчислени и фактурирани дължимите суми.

      Ответникът е посочил, че договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005г. не действа между страните, считано от 06.08.2013г. Твърди, че с предизвестие изх.№ И-183/05.06.2013г., получено от ищеца на същата дата - вх.№ 29/05.06.2013г., същият е уведомен, че договорът ще бъде прекратен след изтичане на срока на предизвестието, който е 30 - дневен, съгласно чл.31 от договора. Със същия документ ищецът е поканен за пореден път да сключи нов договор. Твърди се, че опити за договаряне, чрез покани до ищеца, са правени многократно, с оглед несъответствието на съществуващия договор с действащата нормативна уредба, както и несъответствие с технически нормативи и показатели по пречистването на промишлени води, свързани с въвеждане на нови съоръжения. Всички опити за сключване на актуален спрямо нормативната уредба договор  били неуспешни.

С разпореждане на И.Д. Кмет на Община Троян № 01-705/04.07.2013г., на „В и К Стенето“ ЕООД е разпоредено да удължи срока на предизвестието с един месец-до 05.08.2013г. Това разпореждане е изпълнено с уведомление изх.№ И-226/05.07.2013г. На 23.07.2013г. между страните е проведена среща при Кмета на Община Троян, след което Кметът  приканил страните да се договорят. След изтичане на срока на предизвестието и съответно прекратяване на индивидуалния договор, ищецът е уведомен, че считано от 06.08.2013г. спрямо него ще се прилагат Общите условия за предоставяне на В и К услуги от оператора - Писмо изх.№ И-280/08.08.2013г., вх.№ 44/08.08.2013г. при ищеца.

Въпреки описаните действия, „Велде България" АД не прекратили заустването на промишлени отпадъчни води, а ответното дружество не могло да прекрати пречистването принудително, без с това свое действие да причини екологична катастрофа във водите на река Осъм и прилежащите до тях територии.

Твърди се, че за липсата на валиден договор, за замърсяването, причинявано от ищеца и наложителното пречистване на заустените промишлени отпадъчни води, е уведомявана Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр.Плевен и РИОСВ гр.Плевен, но действия по контрол не били предприети, поради което „Велде България" АД продължавало самоволно и противоправно да зауства промишлени отпадъчни води във В и К мрежата и да принуждава „В и К Стенето" ЕООД да извършва за него услуга, за която не желае да заплаща определените от КЕВР цени, по които се пречиства за всички останали промишлени замърсители.

Ответникът твърди, че исковите претенции са неоснователни, защото в процесния период 30.08.2013г. - 29.11.2013г. договорът за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005г. не е имал действие между страните, съответно клаузите му са ирелевантни към спора. Приложимите към периода цени на В и К услуги са тези, определени с Решение № Ц-12 от 26.02.2013г., в сила от 01.03.2013г., публикувани във в."Троянски глас" и в."Сега". Ищецът е уведомен, че от 06.08.2013г. спрямо него ще бъдат прилагани Общи условия на В и К оператора и е имал възможност да възрази срещу това и да поиска сключване на индивидуален договор. Действалите към процесния период Общи условия са определените с Решение № ОУ-038/09.06.2006г. на КЕВР, публикувани във в."Троянски глас" и на интернет страницата на „В и К Стенето" ЕООД. Съгласно чл.6, т.2 от ОУ, потребителите са длъжни да заплащат използваните В и К услуги.

Ответникът, в условията на поредност и алтернативност, е заявил следните възражения:

Предявените искове са неоснователни поради обстоятелството, че от 06.08.2013г. В и К операторът е принуден да приема неправомерно заустените от  ищеца промишлени отпадъчни води и се налага да ги пречиства, за да не се допусне тотална и необратима щета в екосистемата на река Осъм и да не се нарушава екологичното законодателство. Твърди се, че ищецът има възможност да се снабди с лиценз и сам да си пречиства промишлените отпадъчни води в наличната в предприятието пречиствателна станция, или да сключи договор с В и К оператора, който да е съобразен със ЗРВКУ и подзаконовите актове, свързани с него. Ищецът отказва да сключи законосъобразен договор и продължава да зауства замърсени промишлени води във В и К мрежата. В и К операторът пречиства заустените от ищеца води без договор, за да предотврати настъпването на огромни екологични щети, като извършва пречистването на всички заустени води с необходимото качество. Твърди, че на основание чл.61, ал.1 от ЗЗД, ищецът дължи обезщетение за извършване на работата, както и необходимите и полезни разноски. Елементите на задължението на доминуса към гестора по същество съвпадат с ценообразуващите елементи, които КЕВР прилага, съобразно ЗРВКУ - необходими разходи и възнаграждение. Прилагането на Общите условия или на правилата за водене на чужда работа без пълномощие фактически довеждат до един и същ резултат -прилагане на определените от КЕВР цени.

В срока на действие на Договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005г. е влязо в сила Решение № 151 от 20.10.2015г. на Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, постановено по т.д.№ 1572 по описа за 2014г., постановено по реда на чл.290 ГПК, с което ВКС се е произнесъл, че промяната на цените по Договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води от 01.08.2005г. от страна на „В и К Стенето" ЕООД, за да ги съобрази с цените, определени от КЕВР, е законосъобразно упражняване на правото на В и К оператора по чл.24 от договора, поради което не е налице неоснователно обогатяване. В условията на поредност и алтернативност, в случай, че не бъдат уважени предходните възражения, ответникът е релевирал и възражение, че искът е неоснователен поради правилното прилагане на чл.24 от договора от страна на ответното дружество.

         Ответникът моли да бъдат отхвърлени предявените първоначално съединени искове като неоснователни и недоказани, като му бъдат присъдени направените разноски по делото.

В съдебно заседание исковете се поддържат от пълномощника на ищцовото дружество - адвокат Е.Д. от САК, който моли съда да уважи същите и да присъди направените разноски по делото. В представена по делото писмена защита адв.Д. е развил подробно доводи в покрепа на искането си.

Ответното дружество се представлява в съдебно заседание от пълномощника си-адв.К.Н.-Д. ***. В представена по делото писмена защита тя е развила подробни аргументи за неоснователност на претенциите и е направила искане да бъдат отхвърлени предявените искове, като неоснователни и недоказани.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 от ГПК във връзка с чл.12 от  ГПК, намира за установено следното:           

По делото е представен и приет договор за приемане, отвеждане и пречистване на промишлени отпадъчни води  от 01.08.2005г. /л.12-16/, от който  е видно, че страните по делото  са постигнали съгласие относно това, че „Лесопласт” АД, понастоящем „Велде България” АД, възлага на „В и К Стенето” ЕООД, което от своя страна приема, да извършва приемане, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на ищцовото дружество. В чл. 2 е прието, че посочените дейности ще се извършват съгласно условията на договора и на чл.135, т.11 ЗВ, ЗООС, ЗЗД, Наредба № 4, Наредба № 7 и Наредба № 6. От чл.23 на договора се установява, че страните са се съгласили възложителят да заплаща за пречистване на кубически метър отпадни води по цени в зависимост от замърсяването, което попада в една от четирите степени, съобразно различни показатели, описани в Приложение № 2 към договора.  Посочено е, че към 01.08.2005г. цените без ДДС за пречистване на отпадъчни води за юридически лица са следните: за І степен – 0.30 лева, за ІІ степен – 0.45 лева, за ІІІ степен – 0.60 лева, за ІV степен – 0.75 лева.

В чл.24 страните са се съгласили, че изпълнителят си запазва правото за промяна на цените по чл.23 в посока увеличение или намаление съобразно инфлацията и настъпили други промени, които влияят върху разходите за пречистване на водите, съгласувано с Община Троян. Чл.26 от договора съдържа уговорка, че възложителят се задължава да заплати начислените суми за пречистване на отпадъчните води, който от своя страна, според чл.27, може да подаде възражение срещу неправилно издаване на сметки до изпълнителя. Процесният договор е сключен за неопределено време, съгласно чл.31, като с 30-дневно писмено предизвестие може да се поиска прекратяването му. Според чл.32 двете страни могат да изменят, допълват или отменят съществуващи клаузи по взаимно съгласие след писмено отправено искане.

От приложения Анекс с дата 01.08.2005г. към договора от същата дата се установява, че страните са се споразумели по чл.23 от Договора, цените без ДДС за пречистване на отпадъчните води да бъдат променени, както следва: за І степен – 0.30 лева, за ІІ степен – 0.35 лева, за ІІІ – 0.40 лева, за ІV степен – 0.45 лева. Договорено е, че Анексът влиза в сила от 01.08.2005 година и да има срок на действие до 31.01.2006 година.

На 14.07.2006г. е сключен Анекс към договора от 01.08.2005г., по силата на който  страните са постигнали съгласие по чл.23 от Договора, нивата на показателите ХПК  да се променят както  следва: първа степен- до 500мг/л., втора степен- до 2000мг/л и трета степен над 2000мг/л., който анекс е със срок на действие до 31.12.2006г.  На 25.09.2007 год. страните са подписали Споразумителен протокол към договора.

От представеното от ответника Решение № Ц-12 от 26.02.2013г. на ДКЕВР се установява, че за пречистване на отпадни води са приети следните цени: първа степен на замърсяване – 0.70 лв./куб. метър без ДДС; втора степен на замърсяване – 0.87 лв./куб. метър без ДДС и трета степен на замърсяване– 1.05 лв./куб. метър без ДДС. С публикация във в-к „Троянски глас”  бр.10 от 13.03. – 19.03.2013 год.,  „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян е уведомило абонатите си, че считано от 01.03.2013 год. цените за пречистване на отпадните води са според решение Ц-12/26.02.2013год. на ДКЕВР.

По делото е допусната  съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение съдът кредитира изцяло като обосновано и професионално изготвено. От него се установява,  че процесните 3 фактури са осчетоводени и в двете дружества – в ищцовото, като задължения във връзка с ползване на услуги, а в ответното - като вземания от „Велде България” АД. Ищцовото дружество е заплатило в полза на ответното стойността на  трите фактури. Фактурираните услуги са изчислени на база утвърдените с Решение № Ц-12 от 26.02.2013г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационни услуги за „В и К стенето“ гр.Троян.

Вещото лице е направило съпоставка между фактурираните стойности за пречистване на отпадни води по трите процесни фактури и направени изчисления за същата дейност и същите количества на база договора от 01.08.2005г., при което е установило, че разликата по фактура № 0000038888 от 30.08.2013г. е в  размер на 15387,20 лева, по фактура № 0000040482 от 29.11.2013г.- в размер на 14 439,15 лева и по фактура № 0000039880 от 31.10.2013г. – в  размер на 11 634.00 лева.

Представени са Общите условия на „В и К Стенето” ЕООД, одобрени с Решение № ОУ-038 от 09.06.2006г. от ДКЕВР, по които ответното дружество предоставя услуги на потребителите. В чл.29, ал.1 е предвидено, че В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от ДКЕВР пределни цени.  В ал.2 от същия член на Общите условия е записано, че В и К операторите публикуват утвърдените от ДКЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните.

От фактура № 0000038888 от 30.08.2013г., издадена от „В и К Стенето” ЕООД на „Велде България“ АД се установява, че издателят е начислил на ответното дружество по показател "Кан. вода от пр. водопровод" за периода 31.07.2013г. - 30.08.2013г., 38 468,000 м3 вода при първа степен на замърсеност по единична цена от 0,70 лева без ДДС на м3, или общо сумата от 26 927,60 лева без ДДС.

От писмо с изх.№ 263/03.09.2013г. се установява, че „Велде България” АД е направило възражение по посочената фактура относно цената за пречистване на води, което изявление е достигнало до адресата  „В и К Стенето” ЕООД на 03.09.2013г., видно от входящия № 563 от 03.09.2013г.

От  фактура № 0000039880 от 31.10.2013г., издадена от „В и К Стенето” ЕООД на „Велде България“ АД се установява, че издателят е начислил на ответното дружество по показател "Кан. вода от пр. "водопровод" за периода 30.09.2013 год. - 21.10.2013 год., 25 306,000 м3 вода при втора степен на замърсеност по единична цена от 0,87 лева без ДДС на м3, или общо сумата от 22 016,22 лева без ДДС.

От писмо с изх.№ 316/01.11.2013г. се установява, че „Велде България” АД е направило възражение по посочената фактура относно цената за пречистване на води, което изявление е достигнало до адресата  „В и К Стенето” ЕООД на 01.11.2013г., видно от входящия № 663 от 01.11.2013г.

От  фактура № 0000040482 от 29.11.2013г., издадена от „В и К Стенето” ЕООД на „Велде България“ АД се установява, че издателят е начислил на ответното дружество по показател "Кан. вода от пр. водопровод" за периода 21.10.2013г. - 26.11.2013г.,  32 087,000 мЗ вода при трета степен на замърсеност по единична цена от 1,05 лева без ДДС на мЗ, или общо сумата от 33 691,35 лева без ДДС .

От писмо с изх.№ 359/03.12.2013г. се установява, че „Велде България” АД е направило възражение по посочената фактура относно цената за пречистване на води, което изявление е достигнало до адресата „В и К Стенето” ЕООД на 04.12.2013г., видно от входящия № 742 от 04.12.2013г.

 При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

   „Велде България” АД е предявило 3 обективно съединени иска за осъждане на „В и К Стенето” ЕООД да му заплати суми по три фактури, представляващи платени в повече суми, както следва: по фактура № 0000038888 от 30.08.2013 год.- платено в повече, без основание, в размер на 15387,20 лева, по фактура № 0000040482 от 29.11.2013г.- в размер на 14 439,15 лева и по фактура № 0000039880 от 31.10.2013г. – в  размер на 11 634.00 лева / сумите са без ДДС/. Искането се основава на твърденията на „Велде България” АД, че ответното дружество е получило без основание посочените суми, фактурирайки извършените от него услуги по пречистване на отпадъчни води по цени, които са по-високи от договорените между страните. Предявена е и акцесорна претенция за заплащане на законната лихва върху главницата по всеки един от предявените искове от датата на предявяване на иска до окончателно изплащане на сумата.

           Основателността на исковете по чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД предпоставя наличието на следните предпоставки: предаване от ответното дружество на ищцовото дружество и съответно получаване от „В и К Стенето” ЕООД на сумите по трите процесни фактури при начална липса на основание.  

          Между страните по делото не се спори, че ответникът е извършил услуга „пречистване на отпадни води” и ищецът е заплатил тази услуга съобразно фактурирана стойност в представените 3 фактури. Спорни са обстоятелствата действа ли между ищеца и ответника договорът от 01.08.2005г. и дали „В и К Стенето” ЕООД е имало право да променя цените, по които предоставя услугата по пречистване на отпадъчните води на „Велде България” АД.

          Според чл.32 от договора двете страни могат да изменят, допълват или отменят съществуващи клаузи по взаимно съгласие след писмено отправено искане. В чл.24 от договора страните са се споразумели, че изпълнителят си запазва правото едностранно да променя цените по чл.22 и чл.23 в посока увеличение или намаление при настъпили промени в ценообразуването в резултат на инфлация или други факти, но само след съгласуване с Община Троян. В случая от ответника не са представени доказателства, които да установяват осъществена съгласувателна процедура.

На 01.08.2005г. с подписването на договора страните са породили облигационно правоотношение помежду си по реда на чл.258 и сл. от ЗЗД. Това правоотношение е валидно и към процесните периоди, тъй като в договора е записано, че същият е безсрочен. Ответникът чрез своя процесуален представител навежда твърдения, че договорът е прекратен, считано от 06.08.2013г. Действително  по делото е представено предизвестие изх.№ И-183/05.06.2013г., изпратено от ответното дружество, получено от ищеца на същата дата - вх.№ 29/05.06.2013г., с което същият е уведомен, че договорът ще бъде прекратен след изтичане на срока на предизвестието, който е 30 - дневен, съгласно чл.31 от договора. Със същия документ ищецът е поканен   да сключи нов договор.

Ищецът от своя страна също е ангажирал доказателства във връзка с възражението на ответника, че договорът от 01.08.2005г. не действа към процесните периоди. Представено е писмо от ищеца изх.№ 161/10.06.2013г. до ответника / вх.№ 332/10.06.2013г., с което е заявен отказ да се приеме направеното предложение за прекратяване на договора. Приети са и писмо до Кмета на Община Троян с изх.№ 162/10.06.2013г. и писмо изх.№ 163/10.06.2013г. до Общински съвет гр.Троян, с които ищеца е уводомил кмета и общинския съвет за отказа за прекратяване на договора между страните и искане за вземане на мерки спрямо ответното дружество в тази връзка. Представено е и прието и становище изх.№ В-12-00-287 от 22.08.2013г. на ДКЕВР, в което е посочено, че регулаторния орган не може да се намесва в търговските взаимоотношения между страните, в т.ч. по отношение сключване, изменение или прекратяване на договори между тях.

Договорът от 01.08.2005г. е индивидуален договор и не може да бъде разглеждан като договор при общи условия, тъй като  Общите условия, на които се позовава ответника, са одобрени от ДКЕВР след сключването на процесния договор  /Решение № ОУ-038 от 09.06.2006 год. на ДКЕВР/. От съдържанието на приложения по делото договор се установява, че страните са договорили конкретни права и задължения и съответно санкции  при неизпълнение, но никъде не е упоменато, че отношенията между тях ще се уреждат от общите условия. Договорът не е изменен в частта му, касаеща размера на цените на услугите, по начина, по който страните са се съгласили това да става, а именно- чрез подписване на двустранни споразумения и след съгласуване от Община Троян на основание чл.24 и чл. 32 от Договора. Договореният и приет и от двете страни начин за изменение на договора и за съгласуване на изменението от страна на Община Троян, в качеството й на лице по чл.299, ал.1 от Търговския закон,  се потвърждава от представените и приети като доказателства по делото: Анекс от 01.08.2005 год.; Анекс от 14.07.2006 год.; и Споразумителен протокол от 25.09.2007 год. към Договора, които са подписани и от “Велде България” АД, и от В и К Стенето” ЕООД и съответно са съгласувани от Община Троян, чрез кмета на Общината.

В чл.24 във връзка с чл.32 от Договора страните са договорили възможност за изменение на единичната цена на пречистваната вода, а в случая ответникът е увеличил едностранно единичната цена,  позовавайки се само и единствено на решение № Ц-12 от 26.02.2013г. на ДКЕВР. Съдът намира, че с оглед сключения търговски договор, ответникът не е имал основание и право да прилага директно по отношение на “Велде България” АД утвърдените от ДКЕВР цени за В и К услуги, тъй като тези цени не са фиксирани, а пределни, което се потвърждава и от приложимата нормативната уредба. Решенията на ДКЕВР нямат пряко действие и не могат да бъдат приложени към действащи договори за В и К услуги, тъй като те имат действие само между В и К оператора и ДКЕВР, съответно ДКЕВР няма компетентност спрямо търговските отношения между ответника и неговите клиенти, включително и по отношение на тези с ищеца, както е отразено и в прието становище от ДКЕВР изх.№ В-12-00-287 от 22.08.2013г.

     Съгласно чл.1 от ЗРВКУ този закон урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на В и К услуги, извършвани от В и К оператори. Според чл.5 от ЗРВКУ, регулирането на В и К услугите се осъществява от ДКЕВР, която се създава по реда на ЗЕ, а структурата и правомощията на комисията се определят с този закон и със ЗЕ. КЕВР е независим специализиран регулаторен орган, а взетите от него решения са административни актове, чийто адресат е съответния В и К оператор, а не крайния потребител.  Комисията за енергийно и водно регулиране,  в качеството си на компетентен да регулира предоставянето на В и К услугите орган, съответно и цените на В и К услугите, съобразно разпоредбите на чл.7 и чл.13 от ЗРВКУ, към момента на сключване на договора, а и към процесния период, е един и същ. Съгласно разпоредбите на ЗРВКУ и  Наредба № 4, услугите по предоставянето и ползването на В и К услуги се предоставят въз основа на договор (чл.12, ал.2, т.4 от Наредба №4) със съдържанието, посочено в чл.14, ал.2 от Наредба № 4, т.е специалната нормативна уредба изрично въвежда и принципа на индивидуалното договорно начало при предоставянето и ползването на В и К услуги, което, като се вземат предвид и разпоредбите на чл.4, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7, прави задължително прилагането на индивидуалното договорно начало в отношенията между ищеца и ответника по повод приемането и пречистването на промишлените отпадни води на ищеца.

                По отношение твърденията на ответника, че ищецът е уведомен, че от 06.08.2013г. спрямо него ще бъдат прилагани Общи условия на В и К оператора и е имал възможност да възрази срещу това и да поиска сключване на индивидуален договор, съдът намира, че действалите към процесния период Общи условия, определени с Решение № ОУ-038/09.06.2006г. на КЕВР, са неприложими за взаимоотношенията между страните по делото, тъй като са одобрени след сключването на процесния договор. От липсата на други действащи към 01.08.2005г. общи условия следва, че сключеният между страните по делото договор е индивидуален, т.е. сключен при конкретни условия. В този смисъл е и разпоредбата на чл.8, ал.6 от Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системи, действала към момента на подписване на договора, която дава възможност по преценка на оператора потребителите по чл.3, ал.2, т.2, какъвто е ищецът, да се присъединят към В и К системи при условия, различни от общите условия, въз основа на договор за предоставяне на В и К услуги..

Договорът между страните, на основание чл. 20а, ал.1 от ЗЗД, има силата на закон и в съответствие с нормата на чл. 20а, ал. 2 ЗЗД, същият може да бъде изменен, отменен или прекратен само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.

По делото не се доказа отправеното предложение от ответника до ищеца за прекратяване на договора да е прието от ищеца. Доказа се, че ищеца е депозирал категоричен отказ да приеме това предложение. Не е налице и законово основание за прекратяване на договора.

           Поради изложените съображения настоящият състав приема, че страните са обвързани от договора за предоставяне на В и К услуги от 01.08.2005г. и съдържанието на основните им задължения е уговорено със същия. Изпълнителят „ВиК Стенето” ЕООД е изпълнил основното си задължение за периодите 31.07.2013-30.08.2013г.; 30.09.2013г.-21.10.2013г. и 21.10.2013г.-26.11.2013г. пълно и точно – да отведе и пречисти отпадъчните води. Насрещното задължение на възложителя „Велде България” АД, възникнало след пречистването на водите, на основание чл.266 ЗЗД и чл.43, ал.2, т.1 от Наредбата, е да заплати възнаграждение за това. Размерът на възнаграждението се определя като пречистеното количество се умножи по единичната цена за кубичен метър за съответната степен на замърсеност. Между страните не се спори, че пречистването на отпадните води е от степента на замърсеност, за която са издадени процесните фактури. Изпълнителят е съставил фактури,  по които сумите са платени от „Велде България” АД и получени от „ВиК-Стенето” ЕООД, което е безспорно между страните. Също така се установява и от заключението на вещото лице,   че разликата, платена от ищеца в повече, е сумата, която е изчислена по цените, съгласно Решение № Ц-1226.02.2013г. на ДКЕВР и явяваща се разлика с цените, съгласно договора между страните от 01.08.2005г. Същите суми са недължими платени, респективно получени без основание. С оглед на което „В и К Стенето” ЕООД е получило без основание сумите по трите процесни фактури / без ДДС/ и следва да върне полученото на платилия „Велде България” АД, заедно със законната лихва от датата на предявяване на иска.

По отношение алтернативното възражение на ответника, че е действал като гестор, съдът намира, че в случая не е осъществен фактическия състав на чл.61, ал.1 от ЗЗД и възражението е неоснователно.

          При този изход на процеса и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 3 058.40 /три хиляди петдесет и осем лева и 40 ст./ лева, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските. Претендират се адвокатски възнаграждения по 1200.00лв., платени по гр.д.№ 597 и по гр.д.№ 598, и двете по описа на ТРС за 2016г. Съдът намира, че с оглед обединяването на двете дела в едно производство, то следва да се присъди адвокатско възнаграждение само по гр.д.№ 597/2016г.

 

 

 

 

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                     Р     Е     Ш     И    :

 

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД,  ЕИК 820146942 със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.„Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя Тонимир Гечев, да заплати на „Велде България” АД, ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, кв.„Велчевско", представлявано от Изпълнителния директор Цветомир Цочев, на основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, получената без основание сума по фактура № 0000038888 от 30.08.2013 год. в размер на 15 387,20 без ДДС,  ведно със законната лихва, считано от 08.08.2016г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД,  ЕИК 820146942 със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.„Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя Тонимир Гечев, да заплати на „Велде България” АД, ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, кв.„Велчевско", представлявано от Изпълнителния директор Цветомир Цочев, на основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, получената без основание сума по фактура № 0000040482 от 29.11.2013 год. в размер на 14 439.15лв. без ДДС, ведно със законната лихва, считано от 08.08.2016г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД,  ЕИК 820146942 със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.„Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя Тонимир Гечев, да заплати на „Велде България” АД, ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, кв.„Велчевско", представлявано от Изпълнителния директор Цветомир Цочев, на основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, получената без основание сума по фактура № 0000039880 от 31.10.2013 год. в размер на 11 634.00лв. без ДДС, ведно със законната лихва, считано от 08.08.2016г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА „В и К Стенето" ЕООД,  ЕИК 820146942 със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.„Христо Ботев" № 213, представлявано от управителя Тонимир Гечев, да заплати на „Велде България” АД, ЕИК 820194517, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, кв.„Велчевско", представлявано от Изпълнителния директор Цветомир Цочев, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, сумата 3 058.40 /три хиляди петдесет и осем лева и 40 ст./ лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: