Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               № 126

 

                              гр. Троян, 24.04.2017 година

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                            първи състав

на двадесет и четвърти март                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОА. СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 6 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

В Троянски районен съд е образувано гр.дело № 6 по описа за 2017г.,  след като с решение № 218 от 30.09.2016г. на Ловешки окръжен съд по в.гр.д. № 464/2015г., е обезсилено решение  № 231/27.07.2015г., постановено по гр.д. № 525/2010г. по описа на Районен съд гр.Троян. Окръжният съд е приел, че постановеното от първоинстанционния съд съдебно решение е недопустимо и го е обезсилил в частта, в която съдът е прекратил производството по делото по предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС,  а делото е върнато на друг състав от първоинстанционния съд за произнасяне по съществото на спора от етапа на устните състезания и за постановяване на решение в рамките на приетата правна квалификация – иск по чл.108 от ЗС.

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.108 от Закона за собствеността /ЗС/, по който ищци са А.М.М., ЕГН ********** ***, С.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, А.Ю.Ю., ЕГН ********** *** , Г.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, К. А. Б., ЕГН ********** ***, Н.А.Д., ЕГН ********** *** и Р.А.Д. – А., ЕГН ********** ***. Искът е предявен срещу М.А.Х.,  ЕГН ********** ***.

Ищците твърдят, че са наследници по закон на А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г. и от нея те са придобили по наследство собствеността върху следните недвижими имоти, находящи се в с.Борима, обл.Ловешка:

  Поземлен имот с идентификатор 05445.112.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“, с площ 45 853 кв.м., с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 05445.112.3, 05445.112.22, 05445.112.16, 05445.112.26., възстановен на А.Ч.П. с решение № 5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян;

Поземлен имот е идентификатор 05445.112.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК, с адрес“ местност „Кладни дол“, с площ 16 8041 кв.м., с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 05445.114.102, 05445.114.103, 05445.114.104, 05445.114.105, 05445.114.106, 05445.112.10, 05445.92.70, 05445.112.8, възстановен на А.Ч.П. с решение № 5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян;

Поземлен имот с идентификатор 05445.49.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-21 /24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Ялията“, площ 5120 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.51, 05445.48.40,  възстановен на  А.Ч.П. с Решение № 12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян;

Поземлен имот с идентификатор 05445.49.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Ялията“, с площ 11 944 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, 05445.49.34, 05445.49.33, 05445.49.32, 05445.49.51,  възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян;

Поземлен имот с идентификатор 05445.64.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“ с площ 8000 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.65.22, 05445.64.3, 05445.111.13, 05445.64.1, възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян;

 Поземлен имот с идентификатор 05445.71.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“ с площ 17 660 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.114.88, 05445.71.2, 05445.111.21, 05445.111.13., възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян.

            Ищците твърдят, че с решение № 34 от 16.02.2009г., постановено по гр.д. № 75/2005г. по описа на Троянски районен съд, е допусната делба между страните по настоящото производство, като излагат, че докато е било висящо делото за делба, на 15.02.2010г. ответникът М.Х. се снабдил с нотариални актове за собственост на имотите, предмет на съдебната делба. В тази връзка оспорват  автентичността на представеното пред нотариуса  саморъчно завещание, като твърдят, че завещанието е нищожно при хипотезите на чл.42 от Закона за наследството /ЗН/, алтернативно се позовават и на унищожаемост на същото, при условията на чл.43 от ЗН.

            Твърдят, че със снабдяването си с нотариални актове  за собственост върху описаните недвижими имоти, ответникът оспорва собствеността на ищците върху тях, поради което за ищците е нА.це правен интерес от предявяване на собственически иск.  Процесуалната си легитимация удостоверяват с представено удостоверение за наследници № 20 от 04.06.2008г. на Община София, р-н Възраждане.

Ищците правят искане съдът да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника М.А.Х., че ищците А. А. Ю., А.М.М., А. /А. Ю. Д. и А. Б. Т., са собственици на останА.те в наследство от наследодателката им А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., недвижими имоти, намиращи се в с.Борима, Ловешка област, подробно описани по-долу, като бъде осъден ответника М.А.Х. да им предаде владението върху тези недвижими имоти, а именно:  Поземлен имот с идентификатор 05445.112.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“, с площ 45 853 кв.м., с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 05445.112.3, 05445.112.22, 05445.112.16, 05445.112.26., възстановен на А.Ч.П. с решение № 5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот е идентификатор 05445.112.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК, с адрес“ местност „Кладни дол“, с площ 16 8041 кв.м., с трайно предназначение на територията-горска, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 05445.114.102, 05445.114.103, 05445.114.104, 05445.114.105, 05445.114.106, 05445.112.10, 05445.92.70, 05445.112.8, възстановен на А.Ч.П. с решение № 5521 от 10.10.2002г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-21 /24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Ялията“, площ 5120 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.51, 05445.48.40,  възстановен на  А.Ч.П. с Решение № 12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.49.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Ялията“, с площ 11 944 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-нива, при съседи: 05445.49.35, 05445.49.34, 05445.49.33, 05445.49.32, 05445.49.51,  възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 11.03.1996г. на ОСЗГ-Троян; Поземлен имот с идентификатор 05445.64.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“ с площ 8000 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.65.22, 05445.64.3, 05445.111.13, 05445.64.1, възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян;  Поземлен имот с идентификатор 05445.71.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21/24.03.2009г. на Изп.директор на АГКК с адрес: местност „Кладни дол“ с площ 17 660 кв.м., с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване-ливада, при съседи: 05445.114.88, 05445.71.2, 05445.111.21, 05445.111.13., възстановен на А.Ч.П. с решение № 12854 от 05.08.2005г. на ОСЗГ-Троян.

            В проведената процедура по реда на чл.131 от ГПК ответника, чрез пъплонощника си адв.К.Н.-Д. ***, е представил писмен отговор, в който е изразил становище за недопустимост, а по същество и за неоснователност на предявения иск. Ответникът оспорва истинността и съдържанието на  представеното от ищците удостоверение  за наследници № 20 от 04.06.2008г. на Община София, р-н Възраждане.

В съдебното заседание, проведено след връщане на делото от Окръжен съд гр.Ловеч на етапа на устните състезания, ищците, редовно призовани, не се явяват и не се представляват от процесуалните си представители.  

Ответникът се явява лично в съдебно заседание и с адвокат К.Н.-Д. от ЛАК, която оспорва предявения иск и в представената писмена защита е развила подробни аргументи за неоснователност на претенцията.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 от ГПК във връзка с чл.12 от  ГПК, намира за установено следното:

По делото е представено удостоверение за наследници № 20/04.06.2008г. на Столична община, р-н Възраждане, от което се установява, че след смъртта си А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г. /том І, стр.34 и т.ІІ, стр.406 от гр.д.№ 525/2010 г. на РС-Троян/, е оставила за свои законни наследници следните лица:

1.А.А. А.М.а - леля, починала 1955г. и оставила наследници по закон следните лица: 1.1. А. А. А.М.- син, починал 1959г. и оставил за свои наследници: А. А. Ю.- дъщеря, А. А.ев А.М. - син, починал 2003г., той няма посочени наследници. 1.2. Е.М.А.- дъщеря, починала през 1970г. и оставила за свои наследници: А.М.М.- дъщеря, Ф.Б.А..-дъщеря, починала през 1982г. и оставила за свои наследници: Б.Б.А.- син, починал 2000г. и оставил за свои наследници: Е.Б.Б.- дъщеря; Е.Б.А. - дъщеря, починала 1962г. и няма посочени наследници, Е.А.М. - дъщеря, починала 1996г. и няма посочени наследници.

2. А.А.Т. - леля, починала 1961г. и оставила наследници по закон следните лица: 1.Ш. СА.М.а  Ф. - дъщеря, починала 1951г., оставила за свои наследници: А. Б. Т. - син, починал 1997 г. и оставил свои наследници: В.А.Х.-дъщеря, А. Б. Т.- син, Ф.Б.М.- дъщеря.

 3. Н. А.Д.- леля, починала 1972г. и оставила свои наследници: 1Ю. А. Д.- син, починал 1994 г. и оставил за свои наследници: А.. Ю. Д.-син и М. Ю.Д.- дъщеря.

 От така посочените наследници, съгласно цитираното по-горе удостоверение за наследници от 2008г. на А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., ищци по настоящото дело са А.М.М. ***, А. А. Ю. от с.Борима, Ловешка област, А. /А. Ю. Д., от с.Добродан, Ловешка област и А. ***.

            В хода на производството по делото е починала ищцата А. А. Ю., б.ж. на с.Борима, Ловешка област, починала на 02.04.2012г., видно от приложеното по делото удостоверение на наследници и видно от протоколно определение от 19.03.2015г., на основание чл.227 от ГПК, РС-Троян е конституирал като страни в процеса нейните законни наследници: С.Ю.Ю., А.Ю.Ю. и Г.Ю.Ю..  

           В хода на процеса са починА. ищците А. /А. Ю. Д., б.ж. на с.Добродан, Ловешка област, починал на 11.04.2013 г. и А. Б. Т., б.ж. на с.Борима, Ловешка област, починал на 08.12.2014г. и с определение от закрито заседание на 22.04.2015 г. на основание чл.227 от ГПК, /т.ІІ, стр.375/ са конституирани като страни по делото техните наследници, както следва: на първия – Н.А.Д. - съпруга и Р.А.Д.-А. - дъщеря, а на втория – К. А. Б. - дъщеря и М.А.Т. - дъщеря.

            По молба вх.№ 2954/12.05.2015 г. на РС-Троян, депозирана от  М.А.Т., в качеството си на наследник на ищеца А. Б. Т., първоинстанционния съд се е произнесъл с протоколно определение от 28.05.2015г., с което на основание чл.233 от ГПК, поради отказ от иска, производството по делото по отношение на нея е прекратено.

            От приложеното по делото удостоверение за наследници № 20/04.08.2008г. на Столична община, р-н Възраждане, се установява, че след смъртта си А.Ч.П. не е оставила живи съпруг, деца и родители, а нейни наследници са останА., съгласно чл.8, ал.4 от ЗН, първите й братовчеди по майчина линия /деца на нейните лели/. Няма в цитираното удостоверение за наследници посочени такива по бащина линия.  Съгласно чл.46, ал.2 от СК /отм./, действал към датата на откриване на наследството, останало от А.Ч.П.  – 31.07.2000г., родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник без едното да произхожда от другото, който текст отговаря на чл.74, ал.2 от СК, в сила от 01.10.2009г. Съгласно чл.47, ал.2 от СК /отм./, респ.чл.75, ал.2 от СК, между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.

В хода на процеса многократно съдът е давал указания на ищците, чрез техния процесуален представител адв.Д. да представят актуално удостоверение за наследниците на общия наследодател А.Ч.П. в.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., но такова не е представено.  

Ответникът е оспорил съдържанието на представеното от ищците удостоверение за наследници, като е изложил твърдения, че същото е непълно, тъй като голяма част от роднините на А.Ч. по съребрена линия не фигурират в него. Поискал е и е получил съдебни удостоверения, с които да се установят лицата, които се намират в определена степен на родство с наследодателката.

Представено е удостоверение за родствени връзки № 37/04.02.2011г., издадено от Кметство с.Терзийско, обл.Ловешка/ л.221/, от което се установява, че лицата А.М.М., С.М.А. и Ф.М.А. са брат и сестри. От Акт за раждане № 63/14.10.1925г., издаден от Кметство с.Терзийско за лицето С.М.А. се установява, че негови родители са М. А. и Е. А.а. Представен е и Акт за раждане № 44/25.07.1928г., издаден от Кметство с.Терзийско за   лицето А.М.М., посочена с фамилно име А.а. Установява се, че нейни родители са А. А. и Е. А.а. От Акт за раждане № 9/03.02.1923г., издаден от Кметство с.Терзийско за лицето Ф.М.А. се установява, че нейни родители са М. А. и Е. М..

В подкрепа на твърденията си, че представеното от ищците удостоверение   за наследници е непълно и невярно, тъй като голяма част от роднините на А.Ч. не са посочени, ответникът е представил и удостоверение за наследници № АО-068/23.02.2011г., издадено от Кметство с.Торос, общ.Луковит, обл.Ловешка, на лицето Е. А. А.а се установява, че нейни наследници са дъщерите й А.М.М. и Фатма М. АдеМ.а.

От удостоверение за родствени връзки № 33/024.02.2011г., издадено от Кметство с.Терзийско, обл.Ловешка /л.231/, се установява, че между лицата Ю. А. Д., З. А.Д. и Н. А.Д. е нА.це родствена връзка по съребрена линия от първа степен, т.е. те са брат и сестри. Ответникът твърди, че с посоченото удостоверение се доказва, че лицето Н. А.Д. е имала повече от едно дете, за разлика от отразеното в позиции 03., 03.01. , 03.01.02 и 03.01.03. на представеното от ищците удостоверение за наследници № 20/04.06.2008г. на Софийска община, че е имала само син на име Ю.. От Акт за раждане № 48/10.04.1923г., издаден от Кметство с.Терзийско за лицето Н. А.Д. се установява, че нейни родители са А. А.М. и Н. А..

От ответника е представен  Акт за раждане № 71/03.12.1915г., издаден от Кметство с.Терзийско за лицето З. А.Д., от който се установява , че нейни родители са А. А.М. и Н. А.. Приложен е акт за раждане № 45/27.05.1920г., издаден от Кметство с.Терзийско за лицето Ю. А. Д., от който се установява, че негови родители са А.А. и Н. А.. Видно от извлечение от регистъра на домакинствата на Кметство с.Терзийско /л.235/ за семейството на А. А.М. Д. и Н. А. А.М.а се установява, че същите са родителите на Ю., З. и Н. Д.и. С извлечение от регистъра на домакинствата на Кметство с.Терзийско за семейството на О.О.П. и Н.О. Помакова (с моминско име Н. А.Д./, се установява, че двамата са имА. дъщеря А.О.П.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

 По допустимостта на предявения иск:

 Невладеещият собственик винаги има правен интерес от предявяването на  ревандикационния иск. Правният му интерес се изразява в това, че чрез този иск той ще възстанови отнетото му правомощие да владее собствения си имот.

 

 По основателността на предявения иск:

  Искът за собственост по чл. 108 ЗС е иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца. Искът съдържа в себе си две искания за правна защита, отправени до съда: искане да бъде установено, че ищецът притежава правото на собственост върху процесния имот и искане да бъде осъден ответникът да му предаде владението върху имота. За уважаването на този иск, според трайно установената съдебна практика, ищецът следва да се докаже предвидените в закона, при условията на кумулативност предпоставки, а именно: 1. че е собственик на вещта, предмет на иска; 2. че вещта се намира във владение или държане на ответника и 3. че ответникът владее или държи вещта без основание.

  По делото е спорно обстоятелството придобили ли са ищците правото на собственост върху имотите по наследство от А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г.

АнА.зът на събраните по делото доказателства води до извода, че от страна на ищците не е доказана  първата от посочените предпоставки - придобиване правото на собственост върху процесните имоти по  силата на наследственото правоприемство. В тежест на ищците е да докажат, че са собственици/ съсобственици/ на процесните недвижими имоти и че те се държат от ответника без основание.

Настоящият състав намира, че ответникът е доказал релевираното от него оспорване на съдържанието на представеното от ищците удостоверение за наследници № 20/04.06.2008г. на Софийска община, район „Възраждане", като с ангажираните от него писмени доказателства-удостоверения за родствени връзки и актове за раждане, се установява, че същото е непълно и с оглед на това- невярно. С удостоверението за родствени връзки № 37/04.02.2011г., издадено от Кметство с.Терзийско, обл.Ловешка, от което се установява, че между лицата А.М.М., С.М.А. и Ф.М.А. е нА.це родствена връзка по съребрена линия от първа степен (братя и сестри), ответникът доказва, че лицето Е.М.А. е имала повече от едно дете и отразеното в позиции 01.03. и 01.03.01. на представеното от ищците удостоверение за наследници №20/04.06.2008г. на Софийска община, район „Възраждане" е непълно, тъй като не са отразени С. А. и А.а.

  От удостоверение за родствени връзки № 33/024.02.2011г., издадено от Кметство с.Терзийско, обл.Ловешка, се установява, че между лицата Ю. А. Д., З. А.Д. и Н. А.Д. е нА.це родствена връзка по съребрена линия от първа степен (братя и сестри). По този начин ответникът  доказва твърдението си, че лицето Н. А.Д. е имала повече от едно дете и отразеното в позиции 03., 03.01. , 03.01.02 и 03.01.03. на представеното от ищците удостоверение за наследници № 20/04.06.2008г. на Софийска община, е непълно и в този смисъл невярно. Установено е от представеното удостоверение за родствени връзки и актове за раждане, че Н. А.Д. е имала повече от едно дете-посоченият Ю. А. Д., като децата й З. А.Д. и   Н. А. Д.и не са посочени в удостовернието за наследници.

По този начин, в условията на пълно и главно доказване е установено, че лицата Н. А.Д. и З. А.Д. се намират в най-близка степен на родство по съребрена линия с А.Ч.П.-първи братовчедки, поради което и на основание чл.8, ал.4 от ЗН се явяват единствени наследници по закон на същата, като изключват роднините по съребрена линия от по-далечна степен.  

Съгласно чл.1 от ЗН наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия, поради което кръгът от наследници на П.. е формиран на датата на настъпване на нейната смърт -31.07.2000г. При липсата на роднини по права линия на родство, съпруг, живи братя и сестри, и техни низходящи, следва да наследят роднините по съребрена линия от най-близка степен на родство, които са живи към момента на откриване на наследството - Н. А.Д. и З. А.Д.. Правото на наследяване на Н. А.Д. и З. А.Д. е възникнало на 31.07.2000г. и дори при последваща смърт, то не отпада в полза на роднини от по-далечна степен на родство по съребрена линия на П...

Предвид разпоредбата на чл.8, ал.4, изр.2 от ЗН, не се допуска наследяване по право на заместване за съребрените роднини от трета до шеста степен включително, поради което първите братовчедки на А. П..-роднините й по съребрена линия от 4 степен, се явяват нейни наследници по закон и като такива те са придобили качеството  на собственици на процесните имоти.

            В настоящото производство, от представеното от ищците удостоверение № 20 от 04.06.2008г. на Столична община, р-н Възраждане, с което те се легитимират като наследници по закон на А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., е видно, че лицата, които попадат в кръга от наследници съобразно разпоредбата на чл.8, ал.4 от ЗН, в редакцията й към момента на смъртта на наследодателката А.Ч. - 31.07.2000г.- З. А.Д. и Н. А.Д., не са посочени в цитираното удостоверение и не фигурират като ищци в настоящото производство.

При тези доказателства съдът приема, че ищците в настоящото производство не  са наследници по закон на А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., от което следва, че същите не са придобили по силата на наследственото правоприемство процесните имоти. С оглед на което предявеният иск по чл.108 от ЗС следва да се отхвърли като неоснователен.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника направените разноски в това производство съгласно представен списък по чл.80 от ГПК в размер на 1670.00лв.    

 

 

 

 

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                          Р     Е     Ш     И    :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл.108 от ЗС, като неоснователен, като признава за установено по отношение на ответника М.А.Х., че ищците А.М.М., ЕГН ********** ***, С.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, А.Ю.Ю., ЕГН ********** *** , Г.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, К. А. Б., ЕГН ********** ***, Н.А.Д., ЕГН ********** *** и Р.А.Д. – А., ЕГН ********** ***, не са собственици на останалите в наследство от А.Ч.П. б.ж. на гр.София, починала на 31.07.2000г., недвижими имоти, намиращи се в с.Борима, Ловешка област, както и за осъждане на ответника М.А.Х. да им предаде владението върху тези недвижими имоти.

ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН ********** ***, С.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, А.Ю.Ю., ЕГН ********** *** , Г.Ю.Ю., ЕГН ********** ***, К. А. Б., ЕГН ********** ***, Н.А.Д., ЕГН ********** *** и Р.А.Д. – А., ЕГН ********** ***,  да заплатят солидарно на М.А.Х., ЕГН **********, сторените по делото разноски в размер на 1670.00 /хиляда шестотин и седемдесет/ лева, съобразно приложения по делото списък на разноските.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: