Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                     № 121

 

                гр. Троян, 21.04.2017 година

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                       първи състав

на двадесет и втори март                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА С.А

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 612 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК-отрицателен установителен иск, по молба от „АКАРИС ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Троян, обл.Ловешка, ул.“Бочо Попов“ № 5, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 202574686, представлявано от управителя Йордан М. Цветков, чрез адв.К.Н. от ЛАК, против „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 159.  

   В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество е собственик на производствена сграда, находяща се в с.Добродан, обл.Ловешка, м.“Доброданското“, представляваща цех за производство на мебели. Същият се захранвал с ел.енергия от общ трафопост, находящ се в площадката на съседен обект и всеки имал достъп до трафопоста, който обслужвал няколко  фирми. Дружеството имало отделно ел. табло, поставено на външната стена на трафопоста, което се заключвало със секретна ключалка,  ключ за което имали само служителите на ответното дружество.

 Твърди се, че на 26.07.2016г., преди обяд, група от двама човека работила по трафопоста. Около 13 часа управителят на ищцовото дружество бил извикан до трафопоста, където имало група от 4 човека от ЧЕЗ, които му казали, че  някакви болтове били разхлабени, вследствие на което електромерът отчитал само част от електроенергията. Управителят на ищцовото дружество заявил, че няма достъп до вътрешността на таблото и откакто е купил цеха, не е правено нищо по таблото. Служителите го информирали, че ще съставят протокол. Управителят на ищцовото дружество напуснал мястото на проверката, за да намери специалист, който да присъства, но след като се върнал около половин час по-късно, проверката била приключила, служителите на ЧЕЗ били заключили таблото и се намирали в колата  си на главния път. Управителят на ищцовото дрлужество поискал протокола от проверката, служителите му отговорили, че след като е отказал да го подпише, ще му го изпратят по пощата. Същият ден управителят на ищцовото дружество направил възражение до ответника. На 08.08.2016г. получил електронна фактура № 0192078181/ 08.08.16г., от която разбрал, че ответникът  е начислил сумата от 2636,83лв. с ДДС за ел.енергия за период от 28.04.2016г. до 26.07.2016г.

 Ищецът твърди, че НЕ ДЪЛЖИ ПОСОЧЕНАТА СУМА, тъй като не е манипулирал измервателния уред и не е възлагал на други лица да правят това. Твърди, че при проверката не са спазени процедурата и изискванията на глава 9 от Правилника за измерване на количествата електрическа енергия, тъй като, съгласно чл.47, ал.5, е следвало да се изземе електромера по надлежния ред, в състоянието, в което е намерен, и да се изпрати на Държавната агенция за метрологичен контрол за проверка точността на измерване. Единствено експертно заключение установява грешка при измерването и по този процент се определя количеството, което следва да се начисли за период от 3 месеца назад. Ответникът е начислил корекция, без да стори това, което е допустимо сами при липса на средство за измерване.

Ищецът оспорва правото на ответника да извърши едностранно промяна на разхода на електроенергия през посочения период от време. Твърди, че клаузите на чл. 17 и 18 от Общите условия на ЧЕЗ са нищожни по силата на чл. 146, ал. 1 от ЗЗП и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, като неравноправни по смисъла на чл. 143, т.6 и т. 18 от ЗЗП - налице е противоречие с принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, с принципа на защита на интересите на потребителите при търговия с ел. енергия и нормата на чл. 82 от ЗЗД, уреждащи границите на отговорност, която предпоставя вина у длъжника.  Твърди, че не е ясно по какъв начин е определена дължимата сума. Ищецът оспорва констатациите в съставения констативен протокол.

           Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде признато за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 175133827, адрес: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ № 159, че „АКАРИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202574686, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Бочо Попов“ № 5, представлявано от управителя Йордан М. Цветков, не дължи сумата от 2636,83лв., представляваща служебно начислена ел. енергия на клиентски номер 210031510297, касаещ имот, находящ се в с.Добродан, обл.Ловешка, м.“Доброданското“ № 17, за период от 28.04.2016г. до 26.07.2016г вкл., за консумирана електроенергия през този период, въз основа на фактура № 0192078181 /08.08.2016г.

              При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът е представил писмен отговор,  като е взел становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск, който оспорва  по основание, оспорва и твърденията, наведени в исковата молба.

              В отговора се твърди, че на 26.07.2015г. служители на отдел „Нетехнически загуби" към „ЧЕЗ Разпределение България" АД  извършили техническа проверка на горепосочения адрес. Потребителят или негов представител бил потърсен на адреса преди извършване на проверката, открит, но същият отказал да подпише съставения в момента на проверката констативен протокол, поради което същият бил съставен в присъствие на двама независими свидетели - представители на федерация на потребителите, които не са служители на дружеството, според изискванията на чл. 47, ал.З от ПИКЕЕ. Преди проверката бил потърсен и контакт с органите на полицията, които изпратили свой представител, който присъствал на проверката и  подписал съставения протокол.

В констативния протокол е отразено, че „при извършване на проверка на електромер с фабр. № 01720991 липсва пломба на щита на таблото. На дисплея на електромера липсва индикация за втора фаза (L2). Пломбата на капака на клемния блок е отваряна. При демонтаж на капака на клемния блок изчезна и индикацията на първа фаза (L1). След оглед на клемния блок на СТИ се установи, че е извършена промяна на схемата за свързване, състояща се в разхлабване на болтчетата на деривационните пластини на фази L 1 и L2 и същите не контактуват с пластините. Консумираната по този начин електрическа енергия (през тези фази) не се измерва от средството за търговско измерване и съответно не се заплаща от потребителя. След възстановяване на схемата на свързване СТИ работи. "

Поради направените констатации, служителите на „ЧЕЗ Разпределение България"  възстановили нормалната схема на свързване на електромера.

 Посочено е, че проверяваният електромер не е запечатван и не е изпращан за метрологична проверка от независима лаборатория в Българския институт по метрология, тъй като се касае за промяна в схемата на свързване по смисъла на чл.47, ал.6 от ПИКЕЕ, а не манипулация вътре в самия електромер, описана в чл.47, ал.5 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013г. на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, в сила от 16.10.2013г., когато са обявени на страницата на ДКЕВР и публикувани  в Д.В. на 12.11.2013г. Въз основа на констативен протокол № 3015423 / 26.07.2016г. и на основание чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ и ПИКЕЕ, била направена корекция на количествата електрическа енергия на клиента, с преизчислена  сметка  за период до 90 дни, съгласно чл.48, ал.1 от Правилата. Извършеното преизчисление е в размер на 20785 кWh, като преизчислената сметка е получена като количество изразходвана, но незаплатена електрическа енергия за денонощие, умножено по броя на дните за периода. Потребителят бил уведомен за извършената проверка и направеното преизчисление с писмо изх. № 1202283497 / 09.08.2016г.

          Ответникът  моли съдът да постанови съдебен акт, с който да бъде отхвърлен предявеният иск като неоснователен. Претендира направените разноски по делото.

В съдебно заседание искът се поддържа от пълномощника на ищцовото дружество  адвокат К.Н. ***, който моли съда да уважи същия и да присъди направените разноски по делото. В представена по делото писмена защита адв.Н. е развил подробно доводи в покрепа на искането си.

Ответното дружество се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт С.Т.. В представена по делото писмена защита той е развил подробни аргументи за неоснователност на претенцията и е направил искане да бъде отхвърлен предявения иск като неоснователен и недоказан.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 от ГПК във връзка с чл.12 от  ГПК, намира за установено следното:

            Не се спори между страните, че  между тях е налице договор за доставка на ел. енергия по открита ПАРТИДА /БИЗНЕС ПАРТНЬОР/ № 12143657, договорна сметка: 210031510297 и аб. № 5202501398 - с адрес на потребление: с. Добродан, обл.Ловешка, м.„Доброданското" № 17, обект - цех за производство на мебели. Не е спорно обстоятелството, че  на 26.07.2015г. служители на отдел „Нетехнически загуби" към „ЧЕЗ Разпределение България" АД извършили техническа проверка на горепосочения адрес и бил съставен КП № 3015423 / 26.07.2016г., в присъствие на двама  свидетели - представители на федерация на потребителите.

 Спорно е обстоятелството протоколът бил ли е съставен в присъствие на полицейския служител от РУМВР гр.Троян – свидетелят В.Ц.М., или същият само е подписал протокола.

 От показанията на св.В.М. се установява, че когато полицейският служител е отишъл на мястото на проверката, служителите от „ЧЕЗ Разпределение“ са му показали и обяснили констатираното от тях-нарушена цялост на пломбата и разкачен кабел, след което той е подписал съставения от тях констативен протокол.

Ищецът е ангажирал гласни доказателства за доказване твърденията, изложени в исковата молба. Разпитана е като свидетел съпругата на управителя на ищцовото дружество - М.Б.Ц. Същата сочи в своите показания, че в деня на проверката от служители на ЧЕЗ, същите са извикали съпругът й да отиде до трафопоста, като тя не разбрала поводът, по който го извикали.Ц. твърди, че в цеха работели само тя и съпругът й, като през 2015г. били съкратени всички работници.

За доказване на твърденията, изложени в отговора на исковата молба, ответното дружество е ангажирало гласни доказателства.  

От показанията на свидетелите В.Л.В., Г.Т.С. и И.Л.В. – първите двама служители на ЧЕЗ Разпределение България, извършили проверката,  а третия свидетел- присъствал при проверката като представител на Федерацията на потребителите, се потвърждават обстоятелствата, отразени в констативен протокол  № 3015423 / 26.07.2016г. От показанията на свидетелите В. и С.  се установява, че преди започване на проверката не са изпробвали уреда колко отчита, тъй като през трета фаза, която е била редовна, не е имало никакъв товар, а това, което е преминавало през първа и втора фаза не се е отчитало въобще.

От писмо изх.№ NTZ 51456/02.08.2016г. се установява, че ответникът е уведомил ищеца за извършената проверка, като го е информирал, че на основание Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, ще бъде извършена корекция в сметката му, за което също ще бъде уведомен. Издадена е фактура № 0192078181/ 08.08.16г. за начислена ел.енергия по констативния протокол на обща стойност 2636.83 лв. От писмо изх. № 1202283497/09.08.2016г. е видно, че е изпратено уведомление до ищеца да внесе посочената във фактурата сума, като е вписано, че при невнасянето й,  „ЧЕЗ Електро България“ АД, ще предяви искане за преустановяване на снабдяването на абоната с ел.енергия.

По делото е прието заключение по допусната съдебно-електротехническа експертиза, което съдът кредитира като обосновано и професионално изготвено. От него се установява, че констатациите, описани на стр.3 от КП, показват, че консумираната ел.енергия по първа фаза L1 и фтора фаза L2 не се отчита от електромера. Причината е, че описаните разхлабени болтчета на деривационните пластиви водят до неотчитане на електроенергията, преминаваща през тези две системи.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал. 1 ГПК. С този иск ищцовото дружество иска да бъде съдебно признато, че не дължи посочената сума от 2636.83лв. във фактурата, издадена от ответното дружество. За ищеца е налице правен интерес от предявяване на иска срещу ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, тъй като се установява, че начислена ел.енергия по констативен протокол за периода от 28.04.2016г. до 26.07.2017г. на обща стойност 2636.83лв. не е платена от ищеца, поради което искът е допустим.  В тежест на ответника е да докаже, че претендираните от него суми в процесната  фактура са дължими, както и основанието за направената корекция на количествата електрическа енергия на клиента, с преизчислена  сметка  за период до 90 дни.

Ищецът „АКАРИС ГРУП“ ЕООД има качеството на потребител на електрическа енергия за небитови нужди по смисъла на §1, т.33а от ДР на Закона за енергетиката, а ответника „ЧЕЗ Електро България” АД представлява енергийно предприятие по смисъла на §1, т.24 от ДР на ЗЕ, като юридическо лице, което осъществява обществено снабдяване с ел.енергия и се намира в договорни отношения с ищеца. ”ЧЕЗ Електро България” АД притежава лиценз за обществено снабдяване  с електрическа енергия № Л-135-11/29.11.2006г. на ДКЕВР, а „ЧЕЗ Разпределение България” АД е лицензирано да разпределя ел.енергия - Лицензия № Л-135-07/13.08.2004г. на ДКЕВР. Според чл.98а, ал.1 от Закона за енергетиката, крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия, а според чл.98а, ал.4 от ЗЕ, публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане. С  решение № ОУ-059/07.11.2007г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е одобрила Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България “ АД /ОУДПЕЕ/, а с решение №  ОУ-056/07.11.2007 г. ДКЕВР е одобрила Общи условия на договорите за използване на електро-разпределителните мрежи на “ЧЕЗ Разпределение България” АД. Съгласно чл.10 и чл.6 от ОУДПЕЕ продавачът е задължен да продава на потребителите ел.енергия по цени и с тарифна структура съгласно действащото законодателство, а в чл.13 се съдържат задълженията на потребителя на ел.енергия, едно от които е да заплаща стойността на използваната ел.енергия в сроковете и по начина, определени в Общите условия. Не се спори в случая, че ответникът е извършвал доставка на електрическа енергия до абоната, както и че до периода, за който е издадена фактурата, ищецът е извършвал ежемесечно плащане на консумираната ел.енергия за обекта, т.е. той е приел Общите условия на ответното дружество.

Спорен е въпросът налице ли са предпоставките, даващи основание на доставчика на ел.енергия да извършва едностранна корекция на потребената електроенергия за релевирания период и в частност има ли изобщо право същият да извършва такива корекции.С измененията на Закона за енергетиката /ЗЕ/ - Д.В. бр.54 /17.07.2012г./ в нормата на чл. 83, т. 6 ЗЕ, тълкувана във вр. чл. 21 и чл. 98 от ЗЕ, е предвидена възможност да бъдат извършвани корекции на сметките на потребителите в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел.енергия, но при спазване на определени правила, чието приемане е от компетенцията на ДКЕВР /чл.83, ал.2 ЗЕ/. Така формулирана, разпоредбата на чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ съдържа законова делегация за приемане на подзаконов нормативен акт, уреждащ спорната възможност за корекционна процедура. Тези правила са съставени от КЕВР съобразно правомощията му да приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в закона -чл.21, т.3 вр. чл.83, ал.1, т.4-6 и ал.2 ЗЕ, и са обнародвани в ДВ, бр.98 от 12.11.2013 год. Това са ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, 

 

 

 

 издадени от председателя на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.; Налице е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електроенергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, т.е при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекции и при наличие на одобрени правила за измерване на количеството електрическа енергия, каквито са именно ПИКЕЕ, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване и реда на тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия. С Решение № 1500 на ВАС на РБ от 6.02.2017г., петчленен състав, /Д.В. бр. 15 от 14.02.2017г./ , което е окончателно,  са отменени всички тестове на правилата, с изключение на чл.48-чл.51 вкл., но към момента на проверката и на извършената корекция по настоящия случай, правилата са действали.

           В чл.48, ал.2 от ПИКЕЕ / валидно и към момента/ е посочено, че когато при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване, корекцията по ал. 1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията по чл. 47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях.

При извършване на корекцията ответното дружество се е позовало на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от ДКЕВР по т.3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г., публикувани в ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., в Раздел ІХ на който са регламентирани случаите и начините на извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи.Правилата са приети на основание законова делегация - чл. 83, ал. 2, изр. 2-ро ЗЕ, поради което съдът приема, че към датата на извършване процесната проверка на СТИ на ищеца, на посочения адрес на доставка на ел. енергия, за ответника съществува регламентирана правна възможност да извърши едностранна корекция на количеството ел. енергия.

За да възникне правото на ответното дружество да коригира сметката на абоната за минал период от време, следва да са налице предпоставките, визирани в чл.48 от Правилата. Тези условия в случая са налице. Приетият като доказателство по делото констативен протокол, изготвен на основание чл.58 във вр. с чл.25 от ОУДИЕМ, представлява частен свидетелстващ документ, оспорен е от ищеца, но от събраните по делото доказателства не се опровергават съдържащите се в него констатации. Същият е автентичен, свидетелите са го изготвили и подписали лично в рамките на възложените им задължения и в съдебно заседание потвърждават изложените в него факти и обстоятелства, включително че е написан в присъствието на орган на полицията, който го е подписал.Ето защо съдът приема неговата доказателствена сила, съгласно чл.180 от ГПК. Според протокола, причината, поради която средството за техническо измерване /СТИ/ не отчита консумираната електрическа енергия, е промяна на схемата за свързване на електромера чрез разхлабване болтчетата на деривационните пластини. От заключението на съдебно-електротехническата експертиза се потвърждава, че при извършване на корекцията на сметка по констативния протокол, са спазени нормите на Правилата за измерване на количеството ел.енергия, приети от ДКЕВР. Експертът е изчислил, че според посочената методика задължението на ищеца е в размера, за който ответника е издал фактура от 08.08.2016г. 

С оглед изложеното, съдът приема, че вземането на ответното търговско дружество е изцяло дължимо, поради което предявения иск за недължимост на претендираната сума се явява изцяло неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищеца следва да бъде осъден да заплати направените от ответника разноски в общ размер на 581.50лв., от които 167.00лв. внесен депозит за вещо лице и 414.50 лв. юрисконсултско възнаграждение на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 /09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 

 

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от  АКАРИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202574686, да бъде признато за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 175133827, адрес: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ № 159, че „АКАРИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202574686, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Бочо Попов“ № 5, представлявано от управителя Йордан М. Цветков, не дължи сумата от 2636,83лв., представляваща служебно начислена ел. енергия на клиентски номер 210031510297, касаещ имот, находящ се в с.Добродан, обл.Ловешка, м.“Доброданското“ № 17, за период от 28.04.2016г. до 26.07.2016г вкл., за консумирана електроенергия през този период, въз основа на фактура № 0192078181 /08.08.2016г., като неоснователен.

ОСЪЖДА АКАРИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202574686, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ул.“Бочо Попов“ № 5, представлявано от управителя Йордан М. Цветков, да заплати на ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 175133827, адрес: 1784 София, бул.“Цариградско шосе“ № 159, сумата 581.50 / петстотин осемдесет и един лева и 50ст./ лева–представляваща разноски в производството.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: