Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                        

 

 

                     гр. Троян, 08.11.2017 година

 

                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                    първи състав

на тринадесети октомври                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. С.

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 663 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск с правно основание  чл.19, ал.3 от ЗЗД

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание  чл.19, ал.3 от ЗЗД, предявен от Л.С.П. ***, чрез пълномощника си  адв.В.А. ***, против И.П.П. ***.

Ищцата твърди, че на 04.05.2017г. сключила предварителен договор с ответницата - нейна дъщеря, за продажба на следния свой собствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.502.394 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и две, точка, триста деветдесет и четири/ в гр. Троян, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение - няма издадена заповед за изменение; Адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул. „*******; Площ: 430 /четиристотин и тридесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1992; Съседи: имот № 73198.502.389; имот № 73198.502.390; имот № 73198.502.392; имот № 73198.502.393;  имот №  73198.502.470  и  имот №  73198.502.395, заедно с построената върху поземления имот сграда с № 73198.502.394.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и две, точка, триста деветдесет и четири, точка, едно/; застроена площ 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра; брой етажи 1 /един/; Предназначение: жилищна сграда, еднофамилна.

Имотът бил продаден за сумата 20 000 /двадесет хиляди/ лева, която била платена напълно и в брой при подписването на договора, което действие било извършено в САЩ, където ответницата живее и работи. В договора било предвидено, че сделката следвало да бъде оформена пред нотариус с нотариален акт в едномесечен срок от сключването му - до 04.06.2017г. Този срок изтекъл, но ответницата не могла да се яви пред нотариус да се оформят документите по продажбата на имота. 

Ищцата прави искане съдът да постанови решение, с което бъде обявен за окончателен сключеният между страните предварителен договор за прехвърляне собствеността върху описания недвижим имот.

            При проведената процедура по реда на чл.131, ал.1 от ГПК  ответницата, чрез пълномощника си адв.КременаНайденова-Д. ***, е представила писмен отговор, в който е направено признание на иска и искане съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 ГПК.

В съдебно заседание ищцата Л.С.П., редовно призована, не се явява, представлява се от пълномощника си адв.В.А. от ЛАК, който поддържа предявеният иск  и моли същият да бъде уважен, като бъде постановено решение при признание на иска.

  Ответницата И. П. П., редовно призована, не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв.К.Н.-Д., която прави искане съдът да постанови решение, с което да уважи предявения иск.

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.3 ЗЗД, всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателен договор. За да бъде основателна предявената претенция по настоящото дело, ищецът следва да представи валидно сключен предварителен договор, да докаже, че е изпълнил всички, поети от него задължения, както и че продавачът е собственик на имота, предмет на предварителния договор. Също така, за да бъде уважен конститутивния иск по чл.19, ал.3 ЗЗД, предварителният договор следва да съдържа всички уговорки относно съществените условия на окончателния договор, тъй като с решението си съдът е длъжен да възпроизведе клаузите на обещания договор така, както страните са ги уговорили в него, без да се коригира тяхната воля.

    Предвид събраните по делото доказателства съдът намира,че е налице валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - спазена е изискуемата от закона писмена форма, постигнато е съгласие по всички съществени елементи на окончателния договор - индивидуализиран предмет, продажна цена, както и заплащане на същата от купувача, поради което следва сключеният между страните предварителен договор да бъде обявен за окончателен.

   Съдът, като съобрази, че в отговора на исковата молба ответницата, чрез пълномощника си адв.К.Н.-Д., действаща по силата на изрично пълномощно, е направила изявление за признание на иска и с оглед представените по делото писмени доказателства, намира, че искът се явява основателен, което не се оспорва от страните. Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда.

 Съдът, след като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК,  прие, че срещу ответницата следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД следва да се уважи изцяло.

    Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

Данъчната оценка на имота е 26 025.90 лв., видно от удостоверение за данъчна оценка изх. № Д0001876/03.07.2017г. на отдел „Местни приходи“ при Община Троян.

На основание чл. 364, ал.1 от ГПК във вр. чл. 44, ал.1 и чл. 47, ал.2 от ЗМДТ, ищцата /като приобретател по см. на чл. 45, ал.1 от ЗМДТ/, следва да бъде осъдена да заплати в полза на Община Троян местен данък за придобиване на имотите – 2 % върху данъчната им оценка  в размер на  520.52 лв., както и да заплати по сметка на Троянски районен съд  държавна такса  по прехвърлянето на имотите, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК във вр. чл. 85, ал.2 и ал.3 и чл.96, ал.3 от ЗННД, във вр. т. ІІ-8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, която е в размер  на 288.71 лв., за които суми следва служебно да бъде разпоредено вписването на възбрана върху имотите.

Следващите  се такси се определят върху стойността на имота към момента на прехвърлянето му, съгласно чл. 96, ал. 3 от ЗННД върху по-голямата сума измежду пазарната стойност на имота и оценката по § 2. Уговорената продажна цена е 20 000 лв., но данъчната оценка на имота е 26 025.90 лв., като върху тази стойност следва да бъдат определени дължимите такси за прехвърляне на собствеността.

От страна на ищцата не се претендират разноски, поради което такива не се присъждат.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

                                                                         Р     Е     Ш     И    :

  ОБЯВЯВА за окончателен на основание чл.19, ал.3 от ЗЗД предварителен договор за продажба на недвижим имот, сключен на 04.05.2017г.  между Л.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, с лична карта № ********, издадена на 03.08.2009г. от МВР-София, като продавач и И.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***, с лична карта № ******* издадена на 03.08.2009г. от МВР-София, като купувач, по силата на който продавачът продава на купувача следния свой собствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.502.394 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и две, точка, триста деветдесет и четири/ в гр. Троян, община Троян, област Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение - няма издадена заповед за изменение; Адрес на поземления имот: гр. Троян, п.к. 5600, ул.********; Площ: 430 /четиристотин и тридесет/ квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1992; Съседи: имот № 73198.502.389; имот № 73198.502.390; имот № 73198.502.392; имот № 73198.502.393;  имот №  73198.502.470  и  имот №  73198.502.395, заедно с построената върху поземления имот сграда с № 73198.502.394.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет и осем, точка, петстотин и две, точка, триста деветдесет и четири, точка, едно/; застроена площ 66 /шестдесет и шест/ квадратни метра; брой етажи - 1 /един/; Предназначение: жилищна сграда, еднофамилна. Имотът се продава за сумата 20 000 /двадесет хиляди/ лева, която е платена напълно и в брой при подписване на предварителния договор. Купувачът е съгласен да му бъде прехвърлена собствеността върху имота в състоянието, в което се намира в момента на подписване на предварителния договор.

ОСЪЖДА Л.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати сумата  520.52 /петстотин и двадесет лева и 52ст./ лева  -  местен данък  по сметка на Община Троян на основание чл. 44 във вр. чл. 47,ал.2 от ЗМДТ, както и сумата 288.71 /двеста осемдесет и осем лева и 71 ст./ лева - държавна такса по прехвърлянето на имота по сметка на Троянски районен съд, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК във вр. чл. 85, ал. 2 и 3 от ЗННД, във вр. т. ІІ-8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД , за които суми служебно ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху горепосочените имоти, на основание чл. 364, ал.1 от ГПК.

УКАЗВА на ищцата, че в шестмесечен срок следва  да извърши отбелязване на решението, на основание чл. 115, ал.2 от ЗС, след влизането му в законна сила.

Препис от решението да се издаде на ищцата САМО СЛЕД представяне на доказателства за заплатени местен данък и държавна такса, на основание чл. 364, ал.2 от ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата на връчването му.

 

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: