РЕШЕНИЕ

 

                                                   

 

                          гр. Троян,  01.11.2017 година

 

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                     първи състав

на осемнадесети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията Симеонова

гражданско дело № 668 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.310, ал.1, т.2 от ГПК по иск с правно основание чл.233, ал.1 от ЗЗД

 

Съдът е сезиран  с иск с правно основание чл.233, ал.1 от ЗЗД от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София" ЕАД, ЕИК 175386257, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Околовръстен път" № 260, представлявано заедно от Е.А.П.и Й.М.С., чрез пълномощника юриск. Д.Д., против  „ЕЛПИДА-ГИ" ЕООД,  ЕИК 200413976, със седалище и адрес на управление: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 17, представлявано от управителя М.З.Т..

Ищецът твърди, че е собственик на следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 52218.530.280 по ККР на град Априлци, с площ на имота 605 кв.м., с трайно предназначение - Урбанизирана, и с начин на тайно ползване - за търговски обект, комплекс, стар идентификатор 257, ведно с построените в имота сгради, както следва: СГРАДА с идентификатор 52218.530.280.1 със застроена площ от 155 кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда за търговия, с масивна конструкция с частични стоманобетонни елементи и СГАДА с идентификатор 52218.530.280.2 със застроена площ от 49 кв.м. на един етаж, с предназначение: хангар, депо, гараж, с масивна конструкция с частични стоманобетонни елементи, който имот представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ парцел XIII - 257с площ от 560 кв.м., при граници: улица от две страни, парцел I - 256 и парцел II - 244 в кв. 25, находящ се в гр. Априлци, кв. Център, област Ловеч, по плана на кв. „Центъра", одобрен със Заповед № 912/22.10.1981 г., рег. план одобрен със Заповед № 218/26.09.1999г., заедно с построените в имота едноетажна масивна СГРАДА, включваща сутерен /преустроен в бар/ с площ от 185.35 кв.м. и първи етаж, преустроен в кафе - клуб с площ от 225,35 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 48 кв.м. и право на строеж за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда за бистро".

Твърди, че имотите са придобити на публична продан по реда на ГПК чрез постановление за възлагане от 02.07.2012г. на Ловешки окръжен съд по т.д. № 147/2011г. в производство по несъстоятелност на длъжника ЕТ „Юнион Комерс -Т.Т." /в несъстоятелност/ по см. на чл.717з от ТЗ и надлежно вписано в Агенция по вписванията  гр.Троян с вх. рег. № 158/21.08.2012 г.

Твърди се, че за въпросните имоти ищцовото дружество е сключило на 15.03.2013г. договор за наем с ответника „ЕЛПИДА - ГИ" ЕООД с ЕИК 200413976 със срок на действие 2 /две/ години, съгласно чл.3.1 от договора. Дружеството наемодател е предоставило фактическото владение на имотите на наемателя „ЕЛПИДА - ГИ" ЕООД. Поради неплащане на договорената наемна цена, на основание чл.6.1, буква „с" от договора, „ИМО Пропърти“ е уведомило ответника чрез  нотариална покана с рег.№ 4422 от 06.11.2013 г. на Нотариус № 525 - Димитър Кънчевски, че за неизпълнение на договорните отношения кани наемателя доброволно да изпълни задълженията си в 10 /десет/ дневен срок от получаване на поканата, като при неизпълнение в посочения срок, договорът ще се счита за прекратен на третия ден от изтичане на срока, като в случай на прекратяване на договора, в срок от 10 /десет/ дни от прекратяването, наемателят следва да освободи наетия имот.

Нотариалната покана е била връчена на ответника на 07.11.2013г., /срещу разписка, лично на лицето Ю.Г.Д.- управител на дружеството - наемател./ Тъй като и до момента на предявяване на иска ответникът не е освободил в полза на „ИМО“ посочените имоти, ищецът предявява настоящия иск с оглед връщане държането на имотите от ответника в полза на ИМО, вследствие настъпило прекратяване на договора за наем.

Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде осъден ответника „ЕЛПИДА -ГИ" ЕООД,  ЕИК 200413976у да опразни наетите имоти и да върне на наемодателя ИМО държането върху същите.  Претендира направените разноски в производството.

  При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК е постъпил отговор от ответника,  който признава обстоятелството, че между страните е сключен договор за наем за описаните в исковата молба недвижими имоти. Ответникът твърди, че след получаване на нотариална покана от ищеца и след разговор с Ю.Г.Д., който в периода 2011г. - 2014г. е бил едноличен собственик на капитала и управляващ дружеството „ЕЛПИДА-ГИ" ЕООД, се установило, че в периода на получаване на поканата и месеците ноември-декември 2013г. не е имало представител на ищеца, който да приеме помещенията. Твърди се, че са били правени опити от страна на „ЕЛПИДА -ГИ" ЕООД да се свържат с представител на „Имо Пропърти Инвестмънтс" ЕАД с оглед определяне на дата и точно изпълнение на поисканото в нотариалната покана /да се предаде имота на място и да се състави приемо-предавателен протокол/, но тези опити останали безрезултатни. Сочи, че изпълнението на задължението за връщане  на нает имот е „търсимо" задължение, т.е абсолютно необходимо е и съответно поведение от страна на кредитора. Той е длъжен за изпрати представител, който да приеме  имота. Ответникът твърди, че никой от страна на наемодателя не се е появил за приемане на наетите помещения, никой не се е свързал дори по телефон за уреждане на горните въпроси, поради което ответника счита, че по смисъла на чл. 95-98 ЗЗД е налице забава на кредитора, тъй като наемателят се е оказал в пълна невъзможност да предаде наетите помещения, тъй като не е имало на кого. Наемодателят по необясними причини не е оказал необходимото съдействие. Нещо повече - в нотариалната покана има посочено и място на изпълнение на задължение за предаване на имота - „на място", гр. Априлци.

На 23.06.2017г. била изпратена втора по ред нотариална покана до „ЕЛПИДА ГИ" ЕООД, ЕИК 200413976, като се твърди, че не е видно на кого е извършено връчването и дали лицето, което евентуално е подписало поканата, е могло и е имало представителна власт да я получи. Не е разлепвано и съобщение по реда на ГПК. Управляващият ответното дружество твърди, че не е получавал документ с подобно съдържание. Ищецът не е изпращал пълномощник, който да приеме  наетите помещения, нито е правил някакъв опит за връзка с представляващия дружеството - наемател.

Ответникът твърди, че никой от ответното дружество не е създавал пречки за предаване и приемане на наетия имот и винаги били в готовност да предадат имота обратно на наемодателя доброволно, при положение, че наемодателят изпълни договорните си и законови задължения, които се състоят в това да изпрати упълномощено лице на място за съставяне на приемо-предавателен протокол, в който да бъде отразено състоянието на имота и точната дата на предаването.

Прави искане да бъде отхвърлен като неоснователен предявеният иск.

В съдебно заседание за ищцовото дружество, редовно призовани, не се явяват законните представители и същото не се представлява от процесуален представител. Ищецът не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Ответното дружество, редовно призовани, не се явява законния представител, представлява се в съдебно заседание от пълномощника – адв.М.И. от Разградска АК, която прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца на основание чл.238, ал.2 от ГПК.

Съдът съобрази, че първото съдебно заседание, в което е даден ход на делото, е проведено на 26.09.2017г., след като в първото насрочено с.з. за 15.09.2017г. не е даден ход на делото, предвид молби от процесуалните представители на двете страни.  В първото с.з. / 26.09.2017г./ законните представители на ищцовото дружество или негов пълномощник не се явяват, като за заседанието същите се явяват редовно призовани с оглед разпоредбата на чл.142, ал.3 във вр. чл.56, ал.2 от ГПК от насроченото на 15.09.2017г. с.з., в което макар и да не е даден ход, съдът е отложил заседанието без да разпорежда ново призоваване, тъй като по силата на чл.56, ал. 2 от ГПК, при отлагане на делото, страните не се призоват за следващото с.з. когато датата му е обявена в заседанието. 

На следващо място съдът съобрази, че законните представители на ищцовото дружество или негов пълномощник не са взели становище по отговора на исковата молба и не са поискали делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие. Предвид което  намери, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.2 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца,

От  приложената на л.39 призовка до ищцовото дружество е видно, че   в съобщението изрично са посочени последиците от неявяването в съдебно заседание, както и последиците по чл.238 от ГПК.

 С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл.238, ал.2 от ГПК, ответникът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като процесуалния му представител –  адв.И., е направила такова искане   в съдебното заседание, проведено на  18.10.2017г.

                Съдът счита,  че предявеният иск е вероятно неоснователен с оглед на направените възражения в отговора на исковата молба и подкрепящите ги доказателства, поради което намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение срещу ищеца, като предявеният  иск  бъде отхвърлен.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.3 от ГПК, ищцовото дружество следва да бъде осъдено да заплати на ответното дружество сумата от 500.00 лв., представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение, съгласно представен списък по чл.80 ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 и чл.239 от ГПК, съдът

                                                    Р     Е     Ш     И    :

    ОТХВЪРЛЯ  предявеният иск по чл.233, ал.1 от ЗЗД от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София" ЕАД, ЕИК 175386257, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.„Околовръстен път" № 260, представлявано заедно от Е.А.П.и Й.М.С., чрез пълномощника юриск. Д.Д., против  „ЕЛПИДА-ГИ" ЕООД, ЕИК   200413976, със седалище и адрес на управление: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 17, представлявано от управителя М.З.Т., като неоснователен.

     ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 от ГПКИМО Пропърти Инвестмънтс София" ЕАД, ЕИК 175386257, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Околовръстен път" № 260, представлявано заедно от Е.А.П.и Й.М.С.,  ДА  ЗАПЛАТИ    на  „ЕЛПИДА-ГИ" ЕООД, ЕИК 200413976, със седалище и адрес на управление: гр.Априлци, обл.Ловешка, ул.“Цанко Дюстабанов“ № 17, представлявано от управителя М.З.Т., сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски за платено адвокатско възнаграждение, съгласно представен списък по чл.80 ГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                                                    

                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: