Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               

 

                         21.03.2017г., град  Троян

 

                    В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на двадесет и първи февруари                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

                При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 68 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по молба с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

        Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК от  Д.И.Ч. и П.П.Ч.,***. Молителите сочат, че са сключили граждански брак на 25.07.2010г., за което е съставен акт  за граждански брак № 35 от 25.07.2010 година. Бракът бил първи и за двама им и от него молителите нямали родени деца. Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.Пенка Константинова от АК-Плевен. И двамата съпрузи заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака по взаимно съгласие и уреждане на отношенията помежду си със споразумение по реда на чл.51 от СК.

       Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак  от 25.07.2010 година, издадено от Община Троян,  област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация и правния интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 25.07.2010 година, за което е съставен акт  за граждански брак № 0035 от 25.07.2010 година на Община Троян.

           Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата съпрузи категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението, с което уреждат отношенията помежду си, както следва:

          Съпрузите нямат деца, родени от брака.

          След развода съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име К..

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения помежду си, както следва:  

Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка  и не си дължат такава.

Семейното жилище, находящо се в гр.********, се предоставя за ползване на П.П.Ч..

 Всички движими вещи, придобити по време на брака, са доброволно и извънсъдебно поделени между съпрузите.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 от СК, не противоречи на закона и добрите нрави,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака -   ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

          Молителите Д.И.Ч. и П.П.Ч.   следва да заплатят в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер по 20.00 лева всеки един от тях, общо 40.00  лева.

 Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                              

                                                          Р Е Ш И:

 

        ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 25.07.2010 година, за което е съставен акт  за граждански брак № 0035 от 25.07.2010 година на Община Троян,  между Д.И.Ч., ЕГН ********** и П.П.Ч., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между  Д.И.Ч., ЕГН ********** и П.П.Ч., ЕГН **********, споразумение за следното:  

 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат деца, родени от брака.

                 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка и не си дължат такава.

 ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр.***** се предоставя за ползване на П.П.Ч..

                 ОБЯВЯВА, че всички движими вещи, придобити по време на брака, са доброволно и извънсъдебно поделени между съпрузите.  

 ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име К..

 ОСЪЖДА Д.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие.      

  ОСЪЖДА П.П.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие.         

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :