Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                          

 

 

                                 гр. Троян, 18.09.2017 година

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                     първи състав

на четвърти септември                                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Емилия Петрова,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 698 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл.143, ал.2 от Семейния кодекс /СК/   

 

Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.143, ал.2 от СК, предявен от П. С. И. ***, действащ в качеството на баща и законен представител на малолетните си деца  А.П.И., Й.П.И. и Х.П.И.,  против Ц.Г.И. с адрес:с***.

          Ищецът твърди, че с ответницата са сключили граждански брак на 05.05.2007г., по време на който брак са родени децата им А.П.И., ЕГН **********, Й.П.И., ЕГН ********** и Х.П.И., ЕГН **********. Твърди, че неговите доходи не са достатъчни за издръжката на трите деца, поради което ответницата следва да участва по-активно със свои средства в тяхната издръжка с оглед постоянно растящите нужди от средства.

Ищецът прави искане съдът да постанови решение, като ответницата бъде осъдена да му заплаща, в качеството му на баща и законен представител на малолетните А.П.И., ЕГН **********, Й.П.И., ЕГН ********** и Х.П.И., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120.00 лева за всяко едно от децата, считано от 21.07.2017 година за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка неплатена вноска до пълното изплащане на сумата.

  Претендира направените разноски в производството.

            При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, е постъпил отговор от ответницата, в който същата е направила признание на иска. Същата твърди, че няма възможност да дава издръжка в размер по-голям от 120 лева на месец за всяко дете, общо 360 лева месечно. Прави искане да не бъде осъдена да заплати разноските в производството с оглед чл.78, ал.2 от ГПК.

В съдебно заседание ищецът не се явява, представлява се от пълномощника си адв.Венелин Ангелов от ЛАК, който поддържа предявеният иск  и моли същият да бъде уважен, като бъде постановено решение при признание на иска.

  Ответницата Ц.И., редовно призована, не се явява и не  се представлява от процесуален представител в съдебно заседание.

   Съдът, като съобрази, че с отговора на исковата молба ответницата е направила изрично изявление за признание на иска и с оглед представените по делото писмени доказателства, намира, че искът се явява основателен, което не се оспорва от страните. Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда.

 Съдът, след като прецени, че са налице предпоставките на чл.237, ал.1 от ГПК и не са налице пречките по чл.237, ал.3 от ГПК,  прие, че срещу ответницата следва да се постанови решение при признание на иска, с което предявената искова претенция с правно основание чл.143, ал.2  от СК следва да се уважи изцяло.

Ето защо, съдът постановява настоящото решение при признание на иска, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

Следва да бъде постановено и предварително изпълнение на решението на основание чл. 242, ал.1 от ГПК.

Ищецът в исковата молба претендира присъждане на направените разноски. Ответницата в отговора на ИМ прави искане да не бъде осъдена да заплати направените от ищеца разноски с оглед разпоредбата на чл.78, ал.2 от ГПК – предвид направениото признание на иска и с оглед обстоятелството, че същата не е дала повод за завеждане на делото. Съдът констатира, че ищецът не е представил доказателства за реализирани от него разноски в настоящето производство, не е представен списък по чл.80 ГПК, поради което не следва да се произнася по това искане.

 С оглед уважената претенция следва ответницата да бъде осъдена да заплати по сметка на ТРС държавна такса в размер на 4% върху тригодишните платежи на присъдената издръжка по чл. 143, ал. 2 от СК, а именно - 518.40лв., на основание чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК във вр. чл.69, ал.1, т.7 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И    :

 

 

  ОСЪЖДА  Ц.Г.И., ЕГН **********, с адрес: ***, да  заплаща на малолетните си деца А.П.И., ЕГН **********, Й.П.И., ЕГН ********** и Х.П.И., ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител П.С.И., ЕГН **********, с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева за всяко едно от децата, общо 360.00 /триста и шестдесет/ лева, считано от 21.07.2017 година за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка неплатена вноска до пълното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА  Ц.Г.И., ЕГН **********, с адрес: ***, да  заплати в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян държавна такса в размер на 518.40лв., представляваща 4% върху тригодишните платежи на присъдената издръжка.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242, ал.1 от ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата, на която е обявено -18.09.2017г.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: