Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                    № 34  

 

                  гр. Троян, 09.02.2017 година

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на девети януари                                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 725 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  с правно основание чл.422, ал.1 във вр. чл.415, ал.1 от ГПК   

 

Предявен е иск с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК от Застрахователно АД „Виктория“ АД, вписано в ТР с ЕИК 119037309, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Искър“ № 69-71, представлявано от Д.Х.Д. и Ж.М.Д.- заедно или поотделно,  с която е предявен иск с посочено правно основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК във вр. чл.274, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ против Д.П.Д. ***. Претендира се установяване съществуването на вземане, за заплащане на което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян.

В хода на производството Застрахователно АД „Виктория“ АД, вписано в ТР с ЕИК 119037309, е преобразувано чрез вливане в „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ № 68, представлявано заедно от Д.Х.Д. и Ж.М.Д..

   Ищецът твърди, че на  08.06.2010г. в гр. Троян, на кръстовището на ул.„Васил Левски" и мост „Елма", е реализирано  пътно-транспортно произшествие между л.а. „Мерцедес Ц320"  с рег. № ****** АР,  собственост на „Дикс Глобал" ЕООД, управляван от Д.П.Д. и л.а. „Фолксваген Голф" с рег. № ****** собственост на В.Д.Т., управляван от  същия. Вследствие на удара при процесното ПТП, л.а. „Фолксваген Голф" се отклонява в ляво и се удря в предпазния парапет на кръстовището. В резултат на ПТП са нанесени материални вреди на общинско имущество на Община Троян, а именно - предпазен парапет, находящ се  на кръстовището на ул. „Васил Левски" и мост „Елма" в гр. Троян.

Твърди се, че виновен за настъпилото ПТП, респективно за вредите от него, в т.ч. и тези по предпазния парапет, е отв. Д.П.Д.. По време на ПТП Д.Д. е управлявал  МПС с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма.

Твърди се, че е съставен протокол за ПТП с № 1268718 от 09.06.2010г., в който са отразени констатациите на компетентния орган относно настъпилото ПТП и виновното поведение на Д.П.Д.. От схемата в протокола за ПТП се установява механизма на ПТП, както и траекторията  на движение на л.а. „Фолксваген Голф" с рег. № ******, както и факта, че същият е спрял на тротоара, увреждайки парапета върху същия. Вината на водача на л.а. „Мерцедес Ц320 " с рег. № ***** - Д.П.Д., е установена с влязло в сила наказателно постановление № 493 от 18.06.2013г.

На основание сключената в Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ" задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, полица N 155070145850, покриваща отговорността на водача на л.а. „Мерцедес Ц320" с рег. N ******, за уврежданията по предпазния парапет, в дружеството е предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и е образувана ликвидационна преписка № 1010 110 111 10 00022. За възстановяване на уврежданията по общинското имущество е определено застрахователно обезщетение по експертна оценка в размер на 460.00 лева. Определеното застрахователно обезщетение е изплатено на Община Троян - собственик на увреденото имущество (предпазен парапет), с преводно нареждане на 28.06.2010г. Във връзка с ликвидацията на преписката, от дружеството са реализирани обичайни разноски в размер на 3.00 лева.

Твърди се, че с изплащане на застрахователното обезщетение по ликвидационна преписка N 1010 110 111 10 00022 ЗАД „ВИКТОРИЯ" придобива право да получи сумата в размер на 463.00 лева, представляваща изплатеното  застрахователно обезщетение в размер на 460.00 лева и обичайните разноски за определяне на застрахователното обезщетение в размер на 3.00 лева, на основание чл.274, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането от застрахования водач Д.П.Д., тъй като при реализиране на ПТП, последният е управлявал автомобила след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма.

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение,  Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ" е поискало издаване на заповед за изпълнение на паричното вземане в размер на 463.00 лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумата, както и реализираните в заповедното производство разноски в общ размер на 125.00 лева. Във връзка с подаденото заявление е образувано ч.гр.д. № 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян. Длъжникът е оспорил задължението, предвид което Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" е предявил настоящия иск за установяване на съществуване на вземането.

Прави се искане съдът да постанови решение, с което  да установи съществуването на вземането на Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ" срещу Д.П.Д. за сумата от 463.00 лева, представляваща изплатеното от дружеството застрахователно обезщетение с включени обичайни разноски, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на сумата.

  Претендират се направените в настоящото производство разноски, както и разноските в заповедното производство.

              При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът  е представил писмен отговор и  е взел становище за неоснователност на иска, ангажирал е доказателства. Ответникът не оспорва обстоятелствата, описани в исковата молба, като признава, че действително на посочената дата е реализирал пътно-транспортно произшествие с управлявания от него автомобил след употреба на алкохол, в резултат на което е увредил общинско имущество. Ответникът твърди, че имуществото, което е повредил, е ремонтирал и възстановил със собствени средства, поради което Община Троян неправомерно е получила застрахователното обезщетение, тъй като не е извършила какъвто и да било ремонт и не е изразходвала никакви средства, независимо, че  Кмета на Общината е заявил желание да получи застрахователно обезщетение. Изложил е становище, че получавайки застрахователното обезщетение без основание, Община Троян се е обогатила неоснователно.

В съдебно заседание за  ищеца „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД не се явява законен представител и не се представляват от процесуален представител. Постъпила е молба - становище, депозирана чрез юрисконсулт М.С., с която се поддържа иска и е направено искане същият да бъде уважен, като се присъдят направените   разноски. С отделна молба е направено искане за конституиране на Община Троян като подпомагаща страна.

 В първото съдебно заседание и на основание чл.219, ал.1 от ГПК  Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, е конституирана като трето лице-помагач на страната на ищеца.

За третото лице-помагач Община Троян в съдебно заседание не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.  

Ответникът Д.П.Д. се явява лично в съдебно заседание и с адв.Е.Ц. ***, който оспорва иска и прави искане същият да бъде отхвърлен, като на ответника бъдат присъдени направените разноски по приложен списък по чл.80 от ГПК.  

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

Не се спори между страните за обстоятелствата относно възникване на ПТП по време, място и механизъм, осъществено от ответника Д.П.Д. с управлявания от него лек автомобил  „Мерцедес Ц320 " с рег. № ***** след употреба на алкохол, причинно-следствената връзка между ПТП и причинените вреди, както и стойността на последните.

Спори се по делото кой и с какви средства е възстановил причинените от произшествието имуществени щети.

За доказване твърденията, изложени в отговора на ИМ, че ответникът със собствени средства е възстановил причинените щети по имущество, собственост на Община Троян, същият е ангажирал гласни и писмени доказателства. От писмо изх.№ 3-02-848 от 19.02.2014г. на И.Д. Кмет на Община Троян, се установява, че  на ответника е отговорено по направено от същия запитване вх.№  3-02-848/19.07.2013г., че в Община Троян няма данни за извършван ремонт след 08.06.2010г. на предпазен парапет, общинска собственост, на кръстовището на ул.“Васил Левски“ и моста за „ЕЛМА“ АД , вследствие на причинено от Д. ПТП, отразено в протокол за ПТП № 1268718/09.06.2010г.

Разпитаните свидетели Д.Т.П. и М.М.Б. са посочили в своите показания, че преди 5-6 години  помогнали на ответника да поправят парапет, повреден от Д. в резултат на ПТП. Поставили здрава метална плоскост и бетонирали носещите колони. За оказаната на Д. помощ не  получили възнаграждение, а го направили като услуга.

От протокол за ПТП  с  бл.№ 1268718 от 09.06.2010г., се установява, че в резултат на ПТП са причинени следните материални щети: „ счупени 3 метални стълбчета и 3 бр. оградни елементи на тротоара“. В протокола е отбелязано, че лек автомобил „Мерцедес  С 320 ЦДИ“ с рег.№ *****, има сключена застраховка „ГО“ в застрахователно дружество „Виктория“, с полица № 155070145850, с валидност от 16.10.2009г. до 15.10.2010г. От ищеца е представена и самата полица с посочения номер. Видно от нея собственик на лекия автомобил „Мерцедес  С 320 ЦДИ“ с рег.№ *******, е „ДИКС ГЛОБЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 110503549, със седалище и адрес на управление : гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 184. От справка в търговския регистър се установява, че посоченото дружество към 09.06.2010г. е с управител ответника Д.П.Д..

По делото е приета справка рег.№ 11503/21.06.2014г. от Началника на РУМВР гр.Троян, в която е удостоверено, че  НП № 493/18.06.2010г., с което на Д.П.Д. е наложено наказание за причиненото от него ПТП на 09.06.2010г., е влязло в законна сила на 14.07.2010г. С него му е наложено наказание глоба в размер на 300.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП-управление на МПС с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда до 1.2 на хиляда.

Пред застрахователя по застраховка „ГО“  ЗАД „Виктория“ е представено  уведомление за щета  от Кмета на Община Троян от 18.06.2010г., прието като доказателство по делото, в което е посочено, че е увреден решетъчен парапет с ширина 2 м. Представена е и количествено-стойностна сметка от 18.06.2010г., с оглед на която е определена стойността за доставка и монтаж на тръбнорешетъчен парапет с шир 2м., общо 463.20 лв. с ДДС.

По делото е приет ликвидационен акт по преписка № 1010-110-111-10-00022 от 22.06.2010г. по застраховка „ГО“ с полица № 155070145850, с валидност от 16.10.2009г. до 15.10.2010г., с  който е определено застрахователно обезщетение в размер на 460.00лв. Видно от представеното платежно нареждане, посочената сума от 460.00лв. е изплатена от ЗАД „Виктория“ на Община Троян.

От приложеното   ч.гр.д.№ 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян се установява, че на 24.01.2014г. е подадено заявление по чл.410 от ГПК от ЗАД „Виктория“ АД  срещу Д.П.Д., по което е издадена заповед за изпълнение за сумата от 463.00лв. – главница на стойността на изплатеното застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва, считано от 24.01.2014г. до окончателно изплащане на вземането,  както и разноските по заповедното производство в общ размер 125.00лв.

 В законоустановения срок длъжникът Д.П.Д. е подал възражение вх.№ 652 от 31.01.2014г. срещу заповедта, в което е посочил, че не дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение.

При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна, намира следното:

Искът по чл. 422 ГПК е положителен установителен иск на кредитора за установяване на вземането му срещу длъжника, за което вземане е издадена съответната заповед за изпълнение. Правният интерес в посочената хипотеза е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и ако същата не е налице, предявеният установителен иск е недопустим. По принцип, за да съществува интерес от установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендирано от ищеца право или да се претендира отричано от него право. В хипотезата на иск за съществуване на вземането на основание чл. 422 ГПК, специалните положителни предпоставки за допустимост на този установителен иск са: 1/ издадена заповед за изпълнение; 2/ подадено в двуседмичен срок от връчването на заповедта от длъжника възражение по чл. 414 ГПК; 3/ спазване на срока за предявяване на установителния иск за съществуване на вземането по чл. 415, ал. 1 ГПК. Подаденото възражение срещу заповедта за изпълнение представлява пречка за влизането й в сила, ако с него се възразява срещу вземането или вземането не се признава. 

Искът по чл.422 от ГПК е специален и той има ограничен предмет - само до съществуването на изискуем дълг към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска. В случая правния интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че длъжникът е подал възражение по реда на чл.414, ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч. гр.дело № 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен  в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК и е допустим.

 Съществуването на процесното притезателно материално право и респективно основателността на предявения иск са обусловени от наличието на следните, подлежащи на установяване, при условията на пълно доказване, елементи от фактическия  състав на регресното право на застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” да иска от деликвента, причинил имуществени щети, да установи, че управлението на МПС  е след употреба на алкохол, с концентрация над допустимата от закона.   Застрахователят следва да е платил обезщетението на увредения, за да има право на регресен иск срещу деликвента и претенцията му е до размера на платеното от застрахователя обезщетение  – чл.274, ал.1, т.1, пр.1 от Кодекса за застраховането /КЗ / отм. ДВ бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./. Следва да са налице и всички кумулативни предпоставки от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД, пораждащи основание за отговорност на прекия причинител за обезщетяване на причинените вреди.

В настоящето производство се доказа, че ответникът Д.П.Д. на 09.06.2010г., около 23.20 часа, в гр.Троян, на кръстовище на ул.“Васил Левски“ и моста към „ЕЛМА“ АД, е  управлявал лек автомобил „Мерцедес  С 320 ЦДИ“ с рег.№*****, собственост на „ДИКС ГЛОБЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 110503549, с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда, за което е санкциониран по административен ред с влязло в сила наказателно постановление. Доказано е, че застрахователно дружество „Виктория“ АД, чийто правоприемник е „Дженерали застраховане“ АД , е изплатило на Община Троян сумата от 460лв., представляваща стойността на причинените щети по парапет, общинска собственост.

Деликвентът-ответника Д. признава изцяло обстоятелствата относно осъществения деликт.

 Предвид изложеното, регресното право на ищцовото дружество следва да бъде уважено. Настоящият състав намира, че независимо, че ответникът е възстановил със собствени средства щетите, които е причинил в резултат на ПТП по парапета-общинско имущество, то тази претенция за неоснователно обогатяване на Община Троян не е предявена в настоящето производство и тези обстоятелства са несъотносими към предмета на настоящия спор.

С оглед на горното, предявеният   иск, с който се иска да се признае за установено, че вземането на ищеца, за което  е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян, съществува, следва да се уважи като основателен и доказан  до размера на изплатеното обезщетение от 460.00 лв.  По отношение на претенцията за заплащане на сумата от 3 лева - обичайни разноски, съдът намира, че същата следва да се отхвърли, като неоснователна и недоказана, доколкото нормата на чл.274 от КЗ регламентира правото на регрес единствено по отношение на изплатеното застрахователно обезщетение, но не и на други разноски. Върху главницата следва да се присъди и законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на вземането.

С оглед изхода от спора ответникът Д.П.Д. следва да бъде осъден да заплати направените от ищцовото дружество разноски,  по аргумент на чл. 78, ал. 1 от ГПК, съразмерно с уважената част на иска, в общ размер на 248.34лв., от които 124.17лв. разноски в исковото производство / 25.00лв. ДТ и 100.00лв. юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл.78, ал.8 от ГПК / изм.ДВ  бр.8/2017г., в сила от 27.01.2017г. във вр. чл.37 от Закона за правната помощ, във вр. чл.26 от Наредба за заплащането на правната помощ/ и 124.17лв. разноски в заповедното производство /25.00лв. ДТ и 100.00лв. юрисконсултско възнаграждение/.

 Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

                                                                       Р     Е     Ш     И    :

ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ на Д.П.Д., ЕГН ********** ***,   че ДЪЛЖИ на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ № 68, представлявано заедно от Д.Х.Д. и Ж.М.Д., сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща главница по изплатено обезщетение по застраховка „ГО“ от застрахователно дружество „Виктория“ АД по полица № 155070145850, с валидност от 16.10.2009г. до 15.10.2010г., на Община Троян за причинени имуществени вреди в резултат на пътно-транспортно произшествие, причинено от Д.П.Д. на 09.06.2010г., около 23.20 часа, в гр.Троян, на кръстовище на ул.“Васил Левски“ и моста към „ЕЛМА“ АД, при управлявление на лек автомобил „Мерцедес  С 320 ЦДИ“ с рег.№ *****, собственост на „ДИКС ГЛОБЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 110503549, с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда,   ведно със законната лихва, считано от 24.01.2014г. до окончателно изплащане на сумата,  за които суми е издадена Заповед   за изпълнение на парично задължение № 44 от 27.01.2014г. по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 67/2014г. по описа на Районен съд гр.Троян, като за разликата до 463.00лв. отхвърля иска, като неоснователен и недоказан

 ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ № 68, представлявано заедно от Д.Х.Д. и Ж.М.Д., сумата от 124.17  /сто двадесет и четири лв. и 17 ст. / лева, представляваща разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 67/2014г. по описа на Троянски районен съд, съразмерно с уважената част на иска.

ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН ********** ***, да заплати „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ № 68, представлявано заедно от Д.Х.Д. и Ж.М.Д., сумата от сумата от 124.17  /сто двадесет и четири лв. и 17 ст. / лева,  представляващи   разноски в настоящето исково производство, съразмерно с уважената част на иска.

   Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: