Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                                             

 

                                   гр. Троян, 29.11.2017 година

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тринадесети ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 734 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.51 от Закона за наследството /ЗН/.             

 

Съдът е сезиран с молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София, чрез пълномощника Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр.Плевен, с правно основание чл.51, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/, с искане да бъдат призовани наследниците на Г.М. ***, починал на 18.02.2017 година и на Н.С.К., б.ж. на с.Старо село, обл.Ловеч, починала на 23.01.2017г., за приемане или отказ от наследството на същите, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че  на 17.05.2012г. между „Банка ДСК“, от една страна и Г.М. К. и Н.С.К., от друга страна,  е сключен договор за потребителски кредит в размер на 5000.00лв. Към 25.07.2017г. дължимият остатък по кредита, който не е бил редовно обслужван и е станал предсрочно изискуем, е в размер на 3 702.45лв. Със същите лица „Банка ДСК“ е сключила договор за потребителски кредит на 10.05.2011г. в размер на 4200.00лв. Към 25.07.2017г. дължимият остатък по кредита, който не е бил редовно обслужван и е станал предсрочно изискуем, е в размер на 2 775.71лв.

Постъпила е и допълнителна молба с вх. № 6246 от 05.10.2017 година от Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център  гр.Плевен, с която е представно удостоверение за наследници изх.№ 043 от 0109.2017г. и удостовереине за наследници № 044 от 01.09.2017г., и двете издадени от Кметство с.*****, съответно за лицето Г.М. К. и за лицето Н.С.К.. От тях се установява , че Г.М. К. е наследник по закон на съпругата си Н.С.К., починала на 23.01.2017г. Той е починал на 18.02.2017г. и е оставил    наследници по закон следните лица, които са наследници по закон и на съпругата му Н.С.К.:

1.        С.Г.М., ЕГН ********** - син.

П.К.Д.– дъщеря, която е починала на 09.10.2014г. и е оставила наследници по закон:

           2.1.Е.П.Й., ЕГН ********** – син

           2.2.Г.П.Ц., ЕГН **********-дъщеря.

 

Настоящия състав приема, че е компетентен да разгледа молбата, тъй като съгласно чл.1 от ЗН, наследството, оставено от Г.М. К. и Н.С.К., е открито в района на Районен съд гр.Троян, където е последното местожителство на починалите.

Съдът, като съобрази, че молителят „Банка ДСК” ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  Закона за наследството и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, и с оглед  разпоредбата на чл. 51, ал.1 и ал.2 от Закона за наследството, следва да съобщи на  наследниците по закон, изчерпателно посочени по- горе,   че  следва до датата на съдебно заседание да заявят с нарочна писмена молба или чрез личното им явяване,  приемат ли наследството, оставено им от наследодателите Г.М. К. и Н.С.К. или се отказват от него, като им указа и ги предупреди, че ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството.

Съдът призова всички наследници в открито съдебно заседание, където   запозна явилото се лице С.Г.М. с молбата на  „Банка ДСК” ЕАД гр.София, след което го покани да направи своето изявление приема ли наследството, оставено му от двамата наследодатели или се отказват от него.

          В съдебно заседание за молителя „Банка ДСК“ ЕАД гр.София,  редовно призовани, не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

     Заинтересованата страна С.Г.М., редовно призован, се явява лично и заявява, че приема наследството, оставено от Г.М. К. и Н.С.К..        

           Заинтересованите страни Е.П.Й. и Г.П.Ц., редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание.

            Настоящият състав, като взе предвид изложеното в молбата и след преценка на събраните по делото доказателства счита, че молбата е допустима,  подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от ЗН, чийто правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на  кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит .

   За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство лицето, имащо качеството на наследник, следва да се яви лично и да изрази своята воля. По отношение на заинтересованата страна С.М.Г., който заявява, че приема наследството, на основание чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян приемането на наследството, оставено от наследодателите Г.М. К., починал на 18.02.2017г.  и Н.С.К., починала на 23.01.2017г.

  По отношение на Е.П.Й. и Г.П.Ц.,  които са редовно призовани, но не се явяват в с.з. и до датата на съдебно заседание не са изразили своята воля приемат ли или се отказват от наследството, въпреки че са предупредени от съда, че ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян отказът от наследството, с оглед чл.51, ал.2 от ЗН.

                Мотивиран от горното и на основание чл.537, ал.1 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН, съдът

                                              

                                                                               Р   Е   Ш   И   :

 

                                ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.52 във вр. чл.51, ал.1 и ал.2 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян отказ от наследството, оставено от Н.С.К., б.ж. на с.Старо село, обл.Ловеч, починала на 23.01.2017г.  и Г.М. ***, починал на 18.02.2017г., от страна на наследниците им по закон Е.П.Й., ЕГН ********** и Г.П.Ц., ЕГН **********.

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, приемане на наследството, оставено от Н.С.К., б.ж. на с.*******, обл.Ловеч, починала на 23.01.2017г.  и Г.М. ***, от страна на наследникът им по закон С.Г.М., ЕГН **********.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: