Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                                

 

                       гр. Троян, 28.04.2017 година

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тридесети март                                                             две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 749 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е   по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.51 от Закона за наследството /ЗН/.             

 

Съдът е сезиран с молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София, Финансов център гр.Ловеч,  чрез пълномощника В.Т. - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр.Плевен, с правно основание чл.51, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/, с искане да бъдат призовани наследниците на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че на 16.02.2011г. между „Банка ДСК“ ЕАД и М.Л.Ш. е сключен договор за потребителски кредит в размер на 1500.00лв. Към 17.10.2016г. дължимият остатък по кредита, който не е бил редовно обслужван и е станал предсрочно изискуем, е в размер на 281.02лв.

Постъпила е и допълнителна молба с вх. № 7910 от 22.12.2016 година от В.Т. - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център  гр.Плевен, с която е представно удостоверение за наследници изх.№ ГС-05-178/19.12.2016г., издадено от Кметсво с.Черни Осъм, обл.Ловешка, на лицето М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година. Видно от същото, М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, е починала на 15.09.2011 година, за което е съставен  Акт за смърт № 0009/15.09.2011г., съставен в с.Черни Осъм и е  оставила наследници по закон следните лица:

1.        С.Л.М., ЕГН********** - сестра.

2.        Л.Л.С., ЕГН********** - сестра.

3.        Т.Л. Ю., ЕГН ********** - сестра.

4.        В.Л.М., ЕГН ********** - сестра.

5.        В.Л.А., ЕГН ********** - сестра.

6.        Радка Л. Пекова, ЕГН **********-сестра. Същата е починала на 14.02.2015г. и е оставила следните наследници по закон:

6.1.Т.Б.М., ЕГН **********-дъщеря.

6.2.И.Б.М., ЕГН ********** - дъщеря.

6.3.Н.Б.П., ЕГН ********** - син;

6.4.Л.Б.Ц., ЕГН **********-дъщеря;

6.5. М.Б.М., ЕГН ********** - син.

Настоящия състав приема, че е компетентен да разгледа молбата, тъй като съгласно чл.1 от ЗН, наследството, оставено от на М.Л.Ш., е открито в района на Районен съд гр.Троян, където е последното местожителство на починалата.

Съдът, като съобрази, че молителят „Банка ДСК” ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  Закона за наследството и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, и с оглед  разпоредбата на чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Закона за наследството, с определение № 593 от 27.12.2016г.  е изпратил съобщение на наследниците по закон С.Л.М., ЕГН **********, Л.Л.С., ЕГН**********, Т.Л. Ю., ЕГН **********, В.Л.М., ЕГН **********, В.Л.А., ЕГН **********, Т.Б.М., ЕГН **********, И.Б.М., ЕГН ********** , Н.Б.П., ЕГН **********, Л.Б.Ц., ЕГН ********** и  М.Б.М., ЕГН **********, че следва до датата на съдебно заседание да заявят с нарочна писмена молба или чрез личното им явяване в с.з.,  приемат ли наследството, оставено им от наследодателя  М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, или се отказват от него, като, ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството.

Съдът, като съобрази, че следва да проведе надлежна процедура и да призове наследниците в открито съдебно заседание, където същите да бъдат запознати с молбата на  „Банка ДСК” ЕАД гр.София, след което да направят своето изявление приемат ли наследството, оставено им от наследодателя М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, или се отказват от наследството, насрочи ч.гр.дело № 749/2016г. по описа на Районен съд гр.Троян в открито съдебно заседание.

          В съдебно заседание за молителя Банка ДСК ЕАД гр.София,  редовно призовани, не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

          Заинтересованите страни С.Л.М., Л.Л.С.,  В.Л.М., В.Л.А., Т.Б.М., И.Б.М., Л.Б.Ц. и  М.Б.М., редовно призовани, не се явават в съдебно заседание и не се представляват.

           Заинтересованите страни Т.Л. Ю., В.Л.М., В.Л.А.,  Н.Б.П. и Л.Б.Ц. - призовани по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явяват в съдебно заседание и не се представляват. В изпратените призовки на посочените лица е отразено, че по данни на близки и съседи, същите се намират в чужбина.

            Настоящият състав, като взе предвид изложеното в молбата и след преценка на събраните по делото доказателства счита, че молбата е допустима,  подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от ЗН, чийто правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на  кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит .

           За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство обаче лицето, имащо качеството на наследник, следва да се яви лично, а приложението на чл. 51, ал. 2 ЗН предполага известен адрес на наследника, редовно уведомяване с ясно дадени указния и определен срок. В случая са предприети всички законови възможности за призоваването на наследниците на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година. Част от тях, които са редовно призовани -С.Л.М., Л.Л.С.,  В.Л.М., В.Л.А., Т.Б.М., И.Б.М., Л.Б.Ц. и  М.Б.М., не са заявили в предоставения им от съда срок дали приемат или се отказват от наследството. Съдът им е дал указания, че ако не сторят това в указания срок, ще изгубят правото си да приемат наследството.

             Останалите заинтересованите страни- Т.Л. Ю., В.Л.М., В.Л.А.,  Н.Б.П. и Л.Б.Ц., са търсени на техните постоянни и настоящи адреси, като е установено, че същите са в чужбина и на установените адреси са залепени уведомления при спазването на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК. На страните е дадена възможност да получат книжата и съобщенията, адресирани до тях. Въпреки всички описани действия, нито едно от посочените лица не е намерено на известните адреси по делото.

С оглед изложеното се налага извод, че част от наследниците на  М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, обективно не могат да бъдат призовани за осъществяване на процедурата по чл. 51 от ЗН. Ето защо няма как да бъде осигурено личното явяване на тези лица за посочената процедура. Същевременно нито един от наследниците на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, които са редовно призовани, в определения от съда срок не са отговорили, поради което те губят правото да приемат наследството, съгласно нормата на чл. 51, ал. 2 ЗН.

            Настоящето производството е охранително и е свързано с упражняването на лични права от страна на всеки един от наследниците. По отношение на това производство не могат да намерят приложение разпоредбите на чл. 47, ал. 7 и ал. 8 ГПК, и не може да се приеме, че чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК съответното лице е редовно призовано, съответно книжата са му връчени редовно, без да се налага назначаването на особен представител. Същевременно характеристиката на производството не позволява на наследниците да бъде назначен особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Изявлението на дадено лице дали приема наследството от своя наследодател, или се отказва от него, е строго лично и няма как да бъде заместено от особен представител по делото. В случая става въпрос за лично волеизявление от страна на наследник, с което той формира волята си дали приема наследството. Именно формирането на такава воля представлява строго личен акт, който няма как да бъде заместен от волята на друго лице в процеса. /В т.см. Определение №100 от 12.02.2015г. по ч.гр.д.№190/2015г. на Трето гражданско отделение на ВКС/  .         

  Предвид на изложеното настоящият състав намира, че по отношение на заинтересованите лица С.Л.М., Л.Л.С.,  В.Л.М., В.Л.А., Т.Б.М., И.Б.М., Л.Б.Ц. и  М.Б.М., в качеството им на наследници на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година,  че на основание чл.52 във вр. чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян отказът от наследството, с оглед чл.51, ал.2 от ЗН. 

По отношение на заинтересованите страни- Т.Л. Ю., В.Л.М., В.Л.А.,  Н.Б.П. и Л.Б.Ц., съдът следва да отхвърли подадената молба в тази част, предвид невъзможността за установяване и призоваване на лицата-част от наследниците на М.Л.Ш..  На молителя следва да се укаже, че съгласно чл.538, ал.3 от ГПК, отхвърлянето на молбата не е пречка да се подаде повторно молба пред същия съд за издаване на същия акт.

                Мотивиран от горното и на основание чл.538, ал.3 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН, съдът

                                                                

                                                      Р   Е   Ш   И   :

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.52 във вр. чл.51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, отказ от наследството на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, от страна на наследниците й по закон, както следва: С.Л.М., ЕГН **********, Л.Л.С., ЕГН **********, Т.Б.М., ЕГН **********, И.Б.М., ЕГН **********  и  М.Б.М., ЕГН **********.

                ОТХВЪРЛЯ  частично молбата на „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” № 19, с искане да бъдат призовани наследниците на М.Л.Ш., б.ж. на с.Черни Осъм, област Ловеч, починала на 15.09.2011 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон, по отношение на лицата Т.Л. Ю., ЕГН **********, В.Л.М., ЕГН **********, В.Л.А., ЕГН **********, Н.Б.П., ЕГН ********** и Л.Б.Ц., ЕГН **********.

                Решението, в частта, в която е отхврълена молбата,  подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщаването му.

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: