РЕШЕНИЕ

 

                                               

 

                          гр. Троян,  16.01.2017 година

 

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд                                     първи състав

на дванадесети януари                                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Симеонова

гражданско дело № 771 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от КТ и чл.221, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/

 

Съдът е сезиран  с обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от КТ и чл.221, ал.1 от КТ от Х.В.В. ***, предявени срещу «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от М.Н.Б.-К..

Ищецът твърди, че работел по трудово правоотношение в ответното дружество, като заемал длъжността „Ръководител участък". Трудовият му договорът бил сключен на основание чл.70, ал.1 от Кодекса на труда, потвърден като окончателен по правилата на чл.71 от КТ. С допълнително споразумение от 01.07.2012г. било фиксирано основно месечно трудово възнаграждение в размер на 700лв., както и допълнително възнаграждение в размер на 78.40лв (за професионален опит). 

Ищецът твърди, че на 11.10.2016г. подал заявление по реда на чл. 327, ал.1, т.2 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение поради неизплащане на месечното му трудово възнаграждение, вследствие на което, със заповед № 350 от същата дата, трудовото му правоотношение с ответника било прекратено на основание чл.327, ал.1, т.2. от КТ. В заповедта било посочено, че следва да му се изплати обезщетение по чл. 221 КТ в размер на заплатата му за 1 месец.

Твърди, че нетното му месечно трудово възнаграждение е в размер на 629.44лв., като работодателят  „ЕЛМАТЕХ“ АД не изпълнявал задължението си по договора и от края на март 2016г. системно не заплащал трудовото  възнаграждение, като и за периодите преди това заплатите били изплащани с огромно закъснение.  

     Твърди, че към настоящият момент останали неизплатени от ответника нетни трудови възнаграждения за месеците, както следва: за месец април 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 129.45лв.; за месец май 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 629.44лв.; за месец юни 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 629.44лв.; за месец юли 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 479.52лв.; за месец август 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 414.40лв.; за месец септември 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 629.44лв. и за месец октомври 2016г. - незаплатено нетно възнаграждение в размер на 115лв., общо 3 026.69лв.

          Твърди, че не му е заплатено и обезщетението в размер на брутно трудово възнаграждение за един месец, с основание чл. 221 КТ , в  размер на 778.40 лв.

            Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде осъден ответника „ЕЛМАТЕХ“ АД  да заплати, в качеството си на работодател, на Х.В.В. сумата в общ размер от 3805,09лв. (три хиляди осемстотин и пет лева и 09 стотинки), представляваща неизплатени трудови възнаграждения и обезщетение по чл. 221 КТ, ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата.

В подкрепа на изложените в исковата молба твърдения,  ищецът е ангажирал писмени доказателства,   които са  допустими и относими към спора.

При предприета процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът не е представил писмен отговор и не е взел становище по иска, не е ангажирал доказателства. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права ответникът е уведомен с разпореждане от 25.10.2016г.

В съдебно заседание ищецът не се явява и не се представлява. По делото е постъпила молба от адв.Валентин Христов В. - пълномощник на ищеца Х.В.В., с която се прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, при наличие на предпоставките за това.

Ответното дружество «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, редовно призовани, не се явява законен представител и не се представлява в съдебно заседание от процесуален представител. Ответникът не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

От  приложеното на л.18 съобщение е видно, че на ответника е изпратено съобщение, с което е връчен препис от исковата молба и в съобщението изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание, както и последиците по чл.238, ал.1 от ГПК.

В определения от съда едномесечен срок представляващият ответното длужествоЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл.238, ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като процесуалния му представител –  адв.В., е направил такова искане в подадената писмена молба преди разглеждане на делото в съдебно заседание, проведено на  12.01.2017г.

            С оглед на изложеното съдът счита,  че предявените искове са вероятно основателни, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства и намира, че следва да бъде поставено неприсъствено решение, като предявените  искове  бъдат уважени изцяло, като  доказани по основание и размер.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.6 от ГПК, ответникът „ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, представлявано от М.Ж.Г., следва да бъде осъден да заплати сумата от 171.07лв., представляваща държавни такси за отделните искове по чл.128, т.2 от КТ и чл.221, ал.1 от КТ, съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 и чл.239 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :

   ОСЪЖДА на основание чл.128, т.2 от КТЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул. «Витоша» 103,  представлявано от М.Ж.Г.,  ДА  ЗАПЛАТИ  на Х.В.В., ЕГН **********, с адрес: ***,  сумата 3026.69 / три хиляди и двадесет и шест лева и 69 ст./ лева, представляваща неизплатени нетни трудови възнаграждения за месеците в приода от месец април 2016г. до месец октомври 2016 година вкл., ведно със законната лихва върху тази сума от предявяване на исковата молба – 24.10.2016г. до пълното изплащане на сумата.

     ОСЪЖДА на основание чл.221, ал.1 от КТ «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул. «Витоша» 103,  представлявано от М.Ж.Г.,  ДА  ЗАПЛАТИ  на Х.В.В., ЕГН **********, с адрес: ***,  сумата 778.40 / седемстотин седемдесет и осем лв. и 40 ст./ лева,  представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, заедно със законната лихва върху тази сума от завеждането на исковата молба – 02.06.2016г. до пълното изплащане на сумите.

      ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПКЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул. «Витоша» 103,  представлявано от М.Ж.Г.,  ДА  ЗАПЛАТИ    в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, държавна такса върху уважените искове в общ размер на 171.07 /сто седемдесет и един лева и 07ст./ лева.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                                    

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: