Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                        

 

 

                                           гр. Троян, 21.12.2017 година

 

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                     първи състав

на двадесет и четвърти ноември                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 818 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл.61, ал.3 във вр. чл.59  от ЗЗД

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.61, ал.3 във вр. чл.59 от ЗЗД, предявен от А.Б.П. с адрес: ***, чрез пълномощника адв.К.Н. от ЛАК, против С.М.З. с адрес: ***.

Ищецът твърди, че е собственик на апартамент № 7, находящ се на 4-ти етаж в източната секция на жилищен блок, състоящ се от 8 апартамента, находящ се в гр.Троян, ******, построен през периода 1975-1982г. чрез жилищно-строителна кооперация. Апартамент № 3 на втория етаж в източната секция бил собственост на М.Ц.З., който го  прехвърлил на дъщеря си - ответницата С.М.З.. В източната секция апартаменти притежавали и П.Г.и П.М. Ищецът твърди, че от много години покрива на блока прокапал, като течове имало във всички тавански помещения и влагата стигнала до апартаментите на 4 етаж. Твърди, че част от тавана на спалнята и хола му били постоянно влажни, мазилката и латекса започнали да се ронят. Същото положение било и в съседния апартамент. Ищецът твърди, че е бил домоуправител на блока по време на ЖСК, като след уреждане отношенията на етажните собственици по реда на ЗУЕС не са избирани управителни органи. Твърди, че от 2015г. той свикал много общи събрания на собствениците с дневен ред-вземане на решение за ремонт на покрива и обсъждане на оферти за стойността на ремонта. Било решено всяка секция да си прави отделно ремонт, като двете секции били на различни нива, с отделни покриви. Първоначално от източната секция всички били съгласни, подписал се и бащата на ищцата С.З., но след това тя ги уведомила, че е собственик и тя решава, задраскала подписа на баща си и се подписала, че не е съгласна с ремонта.

     Ищецът твърди, че ремонтът на покрива бил наложителен. Освен счупени цигли, имало и изгнили летви, мокрели се греди и мартаци, като това можело да доведе до изгниването им и при дебел сняг имало опасност някоя да се счупи, да се наводнят горните етажи и да се причинят сериозни щети.   В исковата молба се твърди, че били предложени множество оферти от фирми и частни предприемачи. Най-ниска цена  предложил Г.Л.- 25 лв. на кв.м. с негови материали-общо 4520лв., докато другите предложения били на цена между 40 и 70 лева, като по този начин стойността на целия ремонт достигала до 10 000лв. Ищецът твърди, че е запознал съседите си с офертите и всички, без ответницата, се съгласили Л. да направи ремонта, поради което той сключил договор с Г.Л.за ремонта,  изразяващ се в подмяна на шипки/летви с нови, частична подмяна на греди, полагане на 2 слоя изолационна хартия; пренареждане на циглите и смяна на счупените; обшивка на комините, смяна на хоризонталните улуци. След като майсторът приключил ремонта, със съседите проверили количеството и качеството на работата и нямало забележки. Допълнително, втори път, с М.З, негов приятел и майстора  проверили площта, която изчислил майстора, като не се установила  разлика. Нямало забележки за качеството. Ищецът твърди, че той и останалите двама собственици платили по 1130лв., а С.З. отказала да плати, поради което ищецът заплатил с разписка още 1130лв. негови средства и за нейния дял от стойността на ремонта.

  Ищецът твърди, че решението за ремонт не е взето от всички собственици, а само от мнозинството от собствениците на източната секция, поради което не е налице решение на общото събрание на етажната собственост по смисъла на Закона за управление на етажната собственост. Той предприел извършване на фактически и правни действия по необходим и неотложен ремонт на общия покрив на секцията без съгласието на З., без да е изрично натоварен от нея. Работата била извършена за отстраняване на повреди, създаващи пречки и неудобства за нормалното ползване на сградата и таванските помещения, в интерес на ищеца и в интерес на ответницата. Били направени необходими разноски, в които ответницата, като съсобственик, е длъжна да участва  и следвало да заплати своята част от ремонта.Тъй като работата била свършена качествено и на добра цена, ищецът, като  възложител, бил длъжен да плати. Твърди, че ответницата дължи възстановяване на направените от ищеца разходи и за нейната част, тъй като в противен случай тя неоснователно се обогатява.

             Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде осъдена ответницата да му заплати сумата от 1130лв., представляваща припадащата й се част от общата сума на направените от ищеца разходи за водене на чужда работа без пълномощие, предприета в негов и неин интерес-необходими разноски, изразяващи се в предприети с негови средства необходими  и неотложни ремонтни работи на общи части на съсобствен имот- покрива на източната секция на бл.2  в ж******* - подмяна на шипки/летви с нови; полагане на двуслойна дишаща изолационна хартия; пренареждане на циглите и смяна на счупените; обшивка на комините, смяна на хоризонталните улуци, с неплащането на която сума ответницата се обогатила неоснователно, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба. Претендира направените разноски по делото.

            При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК ответницата С.М.З., чрез пълномощника си адв.К.Н.-Д. от ЛАК, е представила писмен отговор,  като е взела становище за допустимост, но неоснователност на предявения иск, който  оспорва по основание и размер.

            Ответницата е посочила, че е собственик на апартамент, находящ се на адрес: гр.Троян, ********* Собствеността върху посочения недвижим имот тя придобила чрез дарение с нотариален акт № 40, т.6, д.№ 1740/1997г. от 25.11.1997г. на Троянски районен съд. Твърди, че не се е съгласявала с извършването на ремонт поради факта, че общото събрание на съсобствениците не е взело законосъобразно решение за извършване на такъв ремонт - той се явявал частичен по отношение на площта на покрива и текущ, а не за пълна подмяна, не е разгледало оферти от кандидати за изпълнители, освен офертата на Р.К.за цялостна подмяна на покрива, и не е приело конкретно решение за размера на разноските, които да се извършат за СМР, както и за тяхното разпределение. Оспорва твърденията,  че са извършени всички описани на стр.2, абз.1 от исковата молба ремонтни дейности по покрива, както и че съсобствениците са приели работата качествено и количествено без забележки. Посочва, че твърдението за размера на платената от ищеца сума е невярно. Посочила е, че сключеният граждански договор за изработка  е дописван, не е придружен от декларация на самоосигуряващото се лице, не са внасяни осигуровки и ДДФЛ.

Ответницата е заявила, че не дължи претендираната с исковата молба сума. Тя оспорва истинността на твърденията относно цената и заплатената сума, както и истиността на съдържанието на частните документи, които ищецът използва за доказването им. Оспорва и твърденията в исковата молба, че съсобствениците от източната секция на блока са обсъдили идеята Л. да извърши ремонта и че е имало съгласие за това. 

          Ответницата твърди, че претендираните разноски не са неотложни, доколкото сезонът и законовите срокове са позволявали нормално провеждане на общо събрание на етажната собственост и вземане на решение за параметрите на ремонта, като ищецът самоволно предприел действия за ремонта и свързаните с него разходи, като изцяло е игнорирал изискванията на чл.11 и сл. от ЗУЕС, без да вземе предвид противопоставянето на З.. Претендираните разноски не са полезни, защото не повишават стойността и функционалността на имота, напротив, ремонтните дейности са некачествени и отстраняването на увредите върху общите части ще бъде причина етажната собственост да направи разходи за отстраняването им. Претендираните разноски не са необходими в посочения от ищеца размер - необходимостта от ремонта и неговата цена са несъответни на реалната необходимост от поправка; работата не е била предприета от ищеца уместно, нито е била добре управлявана. Иищецът не е спазил изискванията на чл.11 и сл. от ЗУЕС - поведението му е противоправно, доколкото игнорира съществуващия ред по закон за извършване на работата, в полза на личните си виждания за необходимост и цени. Твърди, че не е съществувала твърдяната необходимост, нито са извършени претендираните СМР - не са подменяни греди, не са слагани два слоя хартия, не са пренареждани всички цигли - разпокриване и нареждане са извършени при подмяна на шипки, не са сменяни цигли, защото през 2015г. са подменени всички счупени на целия покрив - и двете секции на сградата. Твърди, че ищецът не е събрал оферти от кандидат-изпълнители, от които да се види уместна ли е била преценката му при избора на изпълнител, действал е изцяло по свое усмотрение и без компетентност, която да обоснове уместността на действията му. В резултат на това не е избрана оферта с най-ниска предложена цена - същото е видно от офертата на К.при която същата цена е щяла да бъде постигната с цялостна подмяна на покривните материали с нови. Ищецът не е избрал изпълнител, който по занятие или търговска дейност да извършва такива ремонти, като в резултат на това не е дадена гаранция, нормирана от чл.20, ал.4, т.2 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Заплащането на цена за ремонт, по-висока от цена за цялостна подмяна на покрива и без получаване на съответна гаранция за строителните работи, не може да се приеме за уместно предприемане и добро управление на работата. Ищецът не е представил разходнооправдателни документи за вложени материали, като ответницата оспорва стойността на СМР и в тази част, защото такава план-сметка, съответно документи, не са изискани и от изпълнителя. Договорената от ищеца цена по 25 лева на кв.м. е формирана на неясна база. Неясно защо е договорено материалите да бъдат закупени за сметка на изпълнителя, а в същото време те се калкулират в цената на 1 кв.м. Крайната платена цена не отговаря на коментираната единична цена, приложена към договорената за обработка площ. Сградата няма технически паспорт, в който да са отразени съответни указания за ремонт, които предварително да се остойностят и за разходите да бъде взето изрично решение с мнозинство на съсобствениците. Договорената цена е завишена и произволна. Твърди, че е получила копие от договора лично от изпълнителя, което се различава от това, представено с първоначалната искова молба. Твърди също, че извършените СМР са некачествени, което е довело до неправилно отвеждане на дъждовните води и нарушаване на нивелацията на покрива.

Ответницата е посочила, че не се е обогатила неоснователно, защото извършените СМР не са извършени по вид, като се твърди, изпълнението е некачествено и с него не се увеличава цената на имота, нито се подобрява функционалността на сградата. Цените, по които е извършвана работата са произволни и не е доказано реалното задължение, нито реалното плащане. Освен това, в случаите, когато работата по общи части на сгради се предприема уместно и качествено, всеки съсобственик е надлежен ответник само до съответния размер на разноските спрямо притежавания дял.

            Ответницата прави искане да се отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание ищеца се явява лично и с пълномощника си адв.К.Н. от ЛАК, който поддържа предявеният иск и моли същият да бъде уважен. Претендира направените по делото разноски съгласно списък по чл.80 от ГПК. Адв.Н. е развил подробни аргументи по същество на спора в представена по делото писмена защита.

Ответницата се явява лично в съдебно заседание и с адв.К.Д. от ЛАК, която оспорва предявеният иск и моли същият да бъде отхвърлен, като на ответницата се присъдят направените разноски съгласно списък по чл.80 от ГПК. Адв.Д. е представила подробно доводите си в депозирана писмена защита.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл.12 ГПК, намира за установено следното:

Не се спори между страните, че ищецът и ответницата са собственици на самостоятелни обекти в жилищна сграда в режим на етажна собственост, находяща се в гр.Троян, *****. Не е спорно и обстоятелството, че решение за ремонт на общата част на етажните собственици-покрива, не е взето на Общо събраните на етажните собственици и по реда, предвиден в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/.

 Страните са ангажирали гласни доказателства с оглед доказване на твърденията си.

 Свидетелите, ангажирани от ищеца, са М.Х.П., Й.М.М.и П.Х.Г.първата от които е съпруга на ищеца, а другите две свидетелки живеят в блока на страните, съответно на четвъртия етаж в другата секция и на първия етаж в източната секция. 

Свидетелката П. твърди, че след като двете секции на блока взели решение всяка част поотделно да направи ремонт на покрива, живущите от тяхната източна част ангажирали Г. Л., когото намерили по поставена обява. Цената, която той поискал за 1 кв.м. – 25лв., включвала и необходимите материали.

Свидетелката Й.М.сочи в показанията си, че през 2015г. с ищеца започнали организация във връзка с ремонта на покрива на блока, тъй като те живеели на четвъртия етаж и били пряко засегнати от течовете от покрива, в резултат на които на свидетелката „паднал“ ¼ от площта на тавана на детската стая. Налагало се да поставят съдове, които да събират течащата от покрива вода.

Свидетелката П.Г.заявява, че преди извършването на ремонтните дейности по покрива на източната част на блока таванските стаи, вкл. и нейната, се наводнявали. След ремонта проблемите били отстранени.

 Свидетелите, ангажирани от ответницата – Х.Г.Д.и М.Ц.З. / баща на ответницата/ живеят в блока на страните. Д. сочи, че преди да бъде извършен ремонта на източната секция, от покрива имало теч, дължащ се на разместване на циглите. Той самият бил инициирал извършването на ремонтни дейности, като намерил майстор с оферта за 15лв. на кв.м. плюс материалите, но съпругата на ищеца не се съгласила, тъй като „чувала лоши неща за него“ , поради което живущите в двете секции решили да извършат ремонтите си независимо едни от други.

Свидетелят И.Х.Г.сочи, че самият той се занимава със строителство от 40 години, в частност с ремонт на покриви. Преди 8 години ищеца го ангажирал във връзка с теч от покрива над неговия таван. След извършения ремонт през 2016г. той ходил с ищеца и с М.З и измерили квадратурата на покрива на източната секция, при което той изчислил, че същата е с повече от 25 кв.м. по-малка от площта, изчислена от майсторите, извършили ремонта и за която съответно им е заплатено.

Свидетелят М.З също заявява, че е имало предложение да бъде нает майстор, който да извърши ремонта на покрива за цена на 15 лв. на кв.м., но ищецът не се е съгласил и двете секции се разделили.

 Съдът кредитира тези показания на свидетелите, тъй като същите са последователни  и непротиворечиви, както помежду си, така и с останалите доказателства по делото.  

По искане на ответницатаа съдът допусна назначаване на съдебно-техническа експертиза. В заключението, изготвено от вещото лице инж. М.Ч., е посочено, че от огледа, извършен на място, се установява, че покривът е двускатен, като площта на южния скат  е 75.74 кв.м., а на северния скат е 68.36 кв.м.  Пълната площ на подлежащия на ремонт покрив е 144.10 кв.м. Вещото лице е посочило, че на покрива на източната секция са извършени следните СРР-подменени са улуците и водосточните тръби; подменени са цигли със стари здрави цигли от същия модел. Под циглите няма дъсчена обшивка. Извършеният ремонт не повишава общата стойност на сградата и не променя предназначението на същата, но удължава експлоатационния срок на сградата, като я предпазва от самосрутване. Качеството на извършената работа е незадоволително поради невлагане на необходимите материали-греди, мартаци и цимент.  Необходимо е да бъде извършен повторен ремонт.

Съдът кредитира изготвеното заключение по СТЕ, като обосновано и професионално изготвено.

По делото е представен граждански договор от 23.08.2016г., сключен между Г.Л.- изпълнител и А.П. – възложител, който ответницата оспорва по съдържание. В договора е посочена цена от 25 лв. на кв.м., като „изпълнителят закупува всички материали за негова сметка“, като материалите не са уточнени. Договорените дейности са посочени по следния начин: „улуци, обшивка на комини, смяна на шипки, частично смяна на греди, двойно дишаща , цигли ако има изпочупени“. В договора не е посочена площта на покрива, подлежаща на ремонт. На гърба на индигирания екземпляр от договора е отбелязано, че общата стойност, дължима от всеки един от четирите апартамента от източната секция, е в размер на 1130лв. По този начин се установява, че стойността на извършения ремонт за покрива на източната секция е общо в размер на 4520лв., което означава, че при цена  25.00 лв. за 1 кв.м.,  е заплатено за площ от 180.8 кв.м. Видно от заключението по СТЕ, площта на източната секция на покрива е 144.10 кв.м., поради което се явява заплатено за по-голяма площ от действителната с 36.7 кв.м. По този начин се установява, че е платена сума от 917.50лв. за ремонт върху несъществуваща площ от 36.7 кв.м., т.е. за неосъществен ремонт за тази сума.

            При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна страна намира следното:

Воденето на чужда работа без пълномощие, уредено в разпоредбите на чл. 60 – чл. 62 ЗЗД, е извъндоговорен източник на облигационни отношения и представлява доброволно извършване на чужда работа без натоварване /възлагане/. Облигационното правоотношение от воденето на чужда работа без пълномощие се поражда между лицето, което съзнателно предприема извършването на чужда работа /управител или гестор/ и лицето, в чиято правна сфера се извършват действията /заинтересовано лице или доминус/. Управителят /гесторът/ съзнателно навлиза в чужда правна сфера, въздейства едностранно върху чуждо имущество и засяга чужд кръг от права и интереси, поради което за него възникват определени задължения. Поради това, че работата е извършвана в полза на заинтересованото лице /доминуса/ или последният я е одобрил, за доминуса също се пораждат задължения. Мотивите, от които се ръководи гесторът при извършване на чуждата работа, са без значение за възникване на облигационното правоотношение. Действието трябва да е предприето доброволно, без натоварване от доминуса. Един от основните елементи на гестията е работата да се води в чужд интерес, като последиците от извършваната работа настъпват в чужда правна сфера. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 ЗЗД допуска извършване на действия, освен в чужд, и в собствен интерес, като в посочената хипотеза доминусът отговаря само до размера на обогатяването си. Ако предприетата чужда работа е въпреки волята на заинтересования, последният отговаря по правилата за неоснователното обогатяване - чл. 61, ал. 3 ЗЗД.  В посочената правна норма не е конкретизирано дали препращането е към всички правила на неоснователното обогатяване от чл. 55 до чл. 59 ЗЗД. По този въпрос в т. 12 от ППВС № 1/28.05.1979г. по гр. д. № 1/1979г. има произнасяне в смисъл, че в случаите на препращане към правилата на неоснователното обогатяване законът има предвид чл. 59 ЗЗД, а не и другите хипотези на чл. 55 – чл. 58 ЗЗД. Следователно, ако работата е извършена въпреки волята на заинтересованото лице, доминусът е длъжен да върне на гестора само онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването на гестора, т. е. по-малката сума между обогатяването на доминуса и обедняването на гестора. В този смисъл са решение № 69/08.02.2011г. по гр. д. № 44/2010г. на ВКС, ГК, ІV г. о., решение № 341/27.07.2010г. по гр. д. № 1218/2009г. на ВКС, ГК, IV г. о.

           От събраните по делото доказателства съдът намира за установено, че отношенията на страните във връзка с извършения частичен ремонт на покрива на източната секция на блока, в който същите живеят, се уреждат по чл.61, ал.3 от ЗЗД - водене на чужда работа без пълномощие от ищеца П. при противопоставяне от страна на доминуса-отв.З..

Съгласно нормата на чл.61, ал.1 от ЗЗД, предпоставка за  ангажиране на доминуса с последиците от тази дейност, е тя да е предприета уместно и да е управлявана добре.

Основателността на иска по чл.61, ал.3 от ЗЗД предполага установяване на следните елементи от фактическия състав : 1. Гесторът извършва фактически /в случая/ действия; 2. Работата се извършва за друго лице и последиците настъпват в чужда правна сфера; 3. Работата се извършва в чужд, но и в собствен интерес и гесторът знае, че извършва чужда работа и иска това; 4. Гесторът не е овластен или натоварен за нейното извършване, 5. Следва да е налице оправдание за осъществяване на дейност в чужд интерес;

Следва да бъдат установени по делото направените от гестора разноски и налице ли е увеличена стойност на вещта в режим на етажна собственост, с която  доминусът се обогатява, като при установяване основателност на претенцията следва да се дължи по-малката между двете суми.

Настоящият състав намира,че ищецът не е доказал, при условията на пълно и главно доказване, правото да търси обезщетение  от ответника на соченото правно основание.

Първата предпоставка е гесторът да е  извършил фактически /в случая/ действия. Настоящият състав намира, че не е доказано по категоричен начин извършването на ремонтни дейности в претендирания обем и резултат.   Само по себе си извършеното плащане на  договорената сума между ищеца и изпълнителя на СРР-Г. Л., не е достатъчно и не установява обема и вида на извършените ремонтни работи. По делото се доказа, че не са извършени всички дейности, за които ищецът твърди в исковата молба и на които основава своята претенция, а именно-подмяна на шипки/летви с нови; полагане на двуслойна дишаща изолационна хартия; пренареждане на циглите и смяна на счупените; обшивка на комините, смяна на хоризонталните улуци. Видно от приетото заключение по СТЕ, неоспорено от страните, са извършени само подмяна на улуците и водосточните тръби; подменени са цигли със стари здрави цигли от същия модел. Под циглите няма дъсчена обшивка. Комините   са обшити с ламарина под замаската, като височината на ламарината не е достатъчна и всеки сняг би нарушил целостта на тухлите, от които са изградени комините. Качеството на извършената работа е незадоволително поради невлагане на необходимите материали-греди, мартаци и цимент. Към момента на огледа покривът е пропаднал, като вещото лице е констатирало 4 бр. счупени цигли.

Ищецът  доказа необходимостта от извършване на претендираните ремонтни дейности. Преценката дали извършването на работата е било нужно с оглед предназначението на вещта или с оглед състоянието, в което тя се е намирала преди ремонта, обосновава извода дали работата е предприета уместно. В случая  има данни какво е било състоянието на покрива преди извършването на ремонта- имало е течове и са били засегнати по този начин таванските помещения и апартаментите, намиращи се на 4 етаж.  При преценката си обаче съдът съобрази уговореното от ищеца с изпълнителя на ремонтните работи, като намира, че А.П. е договорил извършването на частичния ремонт при явно неизгодни условия-извършени са малък обем дейности, като е заплатено по 25 лв. на кв.м., без да са влагани нови материали. Извършеният частичен ремонт е изцяло некачествен и не повишава общата стойност на сградата, видно от заключението по СТЕ. В  цената на ремонта е включена площ от 36.7 кв.м., която е над действителната площ на покрива, и по този начин е платена сума от 917.50лв. за неосъществен ремонт за тази площ. В договора изобщо липсва уговорка за вида и количеството на материалите, като ищецът не е поискал отчет за закупените от майстора материали, видно от показанията на св.М.П.: „Майсторът не ни даде отчет за материалите, които беше купил“.

Ищецът е подходил без необходимата компетентност при предприемане на работата. Не е извършил необходимото, за да се информира за нормативите в строителството, за площта на покрива на източната секция, за необходимостта от конкретни СМР, начина на извършването им и необходимия резултат. Поради което съдът намира, че работата не е била добре водена.

Ремонтните дейности, макар и да имат характер на „неотложни” и „необходими”, не са извършени в съответствие с целта, за която са   предприети, тъй като са некачествени и изискват извършването на повторен ремонт. Вещото лице е посочило, че има съществена разлика с ремонта на покрива на другата секция, който е добре направен и това се вижда от снимките, приложени към заключението. В с.з. инж.Ч. заяви, че след като работата не е извършена качествено, следва да се извърши повторен ремонт. Предвид изложеното настоящият състав намира, че тези ремонтни дейности не са били уместни и не са извършени в интерес на етажния собственик-отв. З., която се е противопоставяла на извършването им.

Настоящият състав намира също, че ищецът е пренебрегнал предвидения в специалния Закон за управление на етажната собственост ред за вземане на решение от Общо събрание на ЕС за предприемане на ремонт на общи части на обект, който е в режим на ЕС- чл.11, т.10, б.“а“ от ЗУЕС. Съгласно чл.48, ал.3 от ЗУЕС, разходите са ремонт са съобразно дяловете /ид.части/ в общите части на отделните етажни собственици.

При изложените съображения настоящият състав намира,че предявеният иск следва да се отхвърли изцяло, като неоснователен и недоказан.

По разноските

С оглед изхода от спора, на основание чл.78, ал. 3 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 910.00лв., съобразно представения списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И    :

 

 

  ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Б.П. ***, иск с правно основание чл.61, ал.3 във вр. чл.59 ЗЗД против С.М.З. ***, да бъде осъдена да му заплати сумата от 1130лв., представляваща припадащата й се част от общата сума на направените от ищеца разходи за водене на чужда работа без пълномощие, предприета в негов и неин интерес-необходими разноски, изразяващи се в предприети с негови средства необходими  и неотложни ремонтни работи на общи части на съсобствен имот- покрива на източната секция на бл.20 в ж.к. „Черногор“ в гр.Троян - подмяна на шипки/летви с нови; полагане на двуслойна дишаща изолационна хартия; пренареждане на циглите и смяна на счупените; обшивка на комините, смяна на хоризонталните улуци, с неплащането на която сума ответницата се обогатила неоснователно, като неоснователен и недоказан.

              ОСЪЖДА на основание чл.78,  ал.3 от ГПК А.Б.П., ЕГН **********, с адрес: ***, ДА  ЗАПЛАТИ  на С.М.З., ЕГН **********, с адрес: ***,  сумата от 910.00 /деветстотин и десет /лева, представляваща разноски по делото  съгласно списък по чл.80 ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от датата на връчването му.

                                                                    

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: