Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                              

 

                                      05.01.2017г., град  Троян

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на тринадесети декември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

                При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 856 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по молба с правно основание чл. 50 от Семейния кодекс (СК). 

 

           Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК от М.Ц.Ш. и В.Д.Ш.,***, чрез пълномощника им адв.Х.В. от ЛАК. Молителите сочат, че са сключили граждански брак на 22.04.1990г., за което е съставен акт  за граждански брак № 39 от 22.04.1990 година. От брака си имали родени две деца – Д.В. Ш., ЕГН ********** и Ц.В. Ш., ЕГН **********, които са навършили пълнолетие.  Двамата съпрузи заявяват сериозното си и непоколебимо съгласие за развод, без съда да издирва мотивите за прекратяване на брака и представят писмено споразумение  по чл.51 от СК.

В открито съдебно заседание молителите, редовно призовани, се явяват лично и с упълномощения си защитник – адв.Х.В. ***. И двамата молители  заявяват желанието си за развод и съгласието си за прекратяване на брака по взаимно съгласие и уреждане на отношенията помежду си със споразумение по реда на чл.51 от СК.

Молбата за развод с правно основание чл. 50 от СК е допустима. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак № 039779 от 22.04.1990  на Община Троян, област Ловешка, се установява  процесуалната легитимация  и правният интерес на страните, като е видно, че същите са сключили граждански брак на 22.04.1990г. в гр.Троян. От приложените два броя удостоверения за раждане   се установява, че молителите са родители на две деца Д.В. Ш., ЕГН ********** и Ц.В. Ш., ЕГН **********, които са пълнолетни.

                Съдът, като съобрази представените с молбата доказателства  и заявеното от страните, намира, че между тях е постигнато сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака им по взаимно съгласие. В хода на съдебното производство двамата съпрузи категорично заявяват, че желаят този развод, лично и доброволно са подписали споразумението, с което уреждат отношенията помежду си, както следва:

          Съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца.

          След развода съпругата ще запази брачното си фамилно име Ш..

Със споразумението, предмет на настоящето производство, молителите уреждат   имуществени отношения помежду си, както следва:  

Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка  и не си дължат такава.

Съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

 Съпрузите не притежават  недвижими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

Всички движими вещи, придобити по време на брака, са доброволно и извънсъдебно поделени между съпрузите. Страните нямат претенции или спорове относно открити по време на брака банкови сметки и влогове.

Направените в производството разноски се поемат от  молителите по равно, както и окончатебната ДТ по допускане на развода се поема по равно от двамата молители.

Съдът намира, че постигнатото между съпрузите споразумение съдържа императивно определеното съдържание по чл.51, ал.1 от СК, не противоречи на закона и добрите нрави,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака -   ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение бъде утвърдено.

          Молителите М.Ц.Ш. и В.Д.Ш.  следва да заплатят в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, окончателна държавна такса в размер по 20.00 лева всеки един от тях, общо 40.00  лева, с оглед постигнатото от страните споразумение.  

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК, съдът

                              

                                                                   Р Е Ш И:

 ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 22.04.1990г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 39 от 22.04.1999г. на Община гр.Троян, между М.Ц.Ш., ЕГН ********** и В.Д.Ш., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Ц.Ш., ЕГН ********** и В.Д.Ш., ЕГН **********, споразумение за следното:  

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца.

                ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка и не си дължат такава.

           ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават семейно жилище и нямат претенции за ползване на такова.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не притежават недвижими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.

ОБЯВЯВА, че всички движими вещи, придобити по време на брака, са доброволно и извънсъдебно поделени между съпрузите. Страните нямат претенции или спорове относно открити по време на брака банкови сметки и влогове.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да запази брачното си фамилно име Ш..          

Направените в производството разноски се поемат по равно от двамата молители.

 ОСЪЖДА М.Ц.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.      

  ОСЪЖДА   В.Д.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно постигнатото споразумение.         

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :