Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                                      

 

                               гр. Троян, 25.07.2017 година

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на четиринадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 89 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.51 от Закона за наследството /ЗН/.             

 

Съдът е сезиран с молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София, чрез пълномощника Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр.Плевен, с правно основание чл.51, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/, с искане да бъдат призовани наследниците на Т.М.А.,***, починала на 29.07.2016 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че на 23.01.2008г. между „Банка ДСК“ ЕАД и  Т.М.А., е сключен договор за потребителски кредит в размер на 3000.00лв. Към 27.01.2017г. дължимият остатък по кредита, който не е бил редовно обслужван и е станал предсрочно изискуем, е в размер на 943.58лв.

Постъпила е и допълнителна молба с вх. № 3302 от 17.05.2017 година от Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център  гр.Плевен, с която е представно удостоверение за наследници изх.№ 02-04-0178/15.02.2017г., издадено от Община Троян за лицето Т.М.А.. Видно от същото, А.   е починала на 29.07.2015г., за което е съставен  Акт за смърт № 0192/29.07.2016г. в гр.Троян. А. е  оставила наследници по закон следните лица:

1.      Н.А.А., ЕГН ********** - дъщеря.

2.      А.А.Б., ЕГН ********** - дъщеря.

3.      С.А.И., ЕГН ********** - дъщеря.

4.      П.А.Й., ЕГН ********** - дъщеря.

5.      Р.А.А., ЕГН ********** - дъщеря.

6.      Д.А.А., ЕГН ********** - син.

7.      Ж.А.А., ЕГН ********** - дъщеря.

8.      И.А.А., ЕГН ********** - дъщеря.

9.      С.А.А., ЕГН ********** - дъщеря.

10. В.А.А., ЕГН ********** - син.

11. А.А.Б., ЕГН ********** - дъщеря.

Настоящия състав приема, че е компетентен да разгледа молбата, тъй като съгласно чл.1 от ЗН, наследството, оставено от Т.М.А., е открито в района на Районен съд гр.Троян, където е последното местожителство на починалата.

Съдът, като съобрази, че молителят „Банка ДСК” ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  Закона за наследството и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, и с оглед  разпоредбата на чл. 51, ал.1 и ал.2 от Закона за наследството, изпрати съобщение на  наследниците по закон, изчерпателно посочени по- горе,    че  следва до датата на съдебно заседание да заявят с нарочна писмена молба или чрез личното им явяване в съдебно заседание,  приемат ли наследството, оставено им от наследодателя Т.М.А., починала на 29.07.2016г. или се отказват от него, като им указа и ги предупреди, че ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството.

Съдът призова всички наследници в открито съдебно заседание, където   запозна явилите се лица с молбата на  „Банка ДСК” ЕАД гр.София, след което ги покани да направят своето изявление приемат ли наследството, оставено им от наследодателя Т.М.А., починала на 29.07.2016г., или се отказват от него.

          В съдебно заседание за молителя „Банка ДСК“ ЕАД гр.София,  редовно призовани, не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

    Заинтересованата страна А.А.Б., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва от наследството, оставено от Т.М.А..  

    Заинтересованата страна П.А.Й., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва от наследството, оставено от Т.М.А..  

    Заинтересованата страна Р.А.А., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва  от наследството, оставено от Т.М.А..  

    Заинтересованата страна Д.А.А., редовно призован се явява лично и заявява, че приема наследството, оставено от Т.М.А..  

     Заинтересованата страна Ж.А.А., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва от наследството, оставено от Т.М.А.. 

    Заинтересованата страна С.А.А., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва от наследството, оставено от Т.М.А..

    Заинтересованата страна А.А.Б., редовно призована, се явява лично и заявява, че се отказва от наследството, оставено от Т.М.А.. 

    Заинтересованата страна В.А.А., редовно призован, се явява лично и заявява, че приема наследството, оставено от Т.М.А..  

 

     Заинтересованите страни Н.А.А., С.А.И.  и И.А.А., редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание.

            Настоящият състав, като взе предвид изложеното в молбата и след преценка на събраните по делото доказателства счита, че молбата е допустима,  подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от ЗН, чийто правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на  кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит .

   За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство лицето, имащо качеството на наследник, следва да се яви лично и да изрази своята воля. По отношение на заинтересованите страни А.А.Б., П.А.Й., Р.А.А., Ж.А.А., С.А.А. и А.А.Б., съдът намира, че на основание чл.52 във вр. чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян отказът от наследството.

По отношение на Н.А.А.,   С.А.И. и И.А.А.,  които са редовно призовани, но не се явяват в с.з. и до датата на съдебно заседание не са изразили своята воля приемат ли или се осказват от наследството, въпреки че са предупредени от съда, че ако не сторят това в указания от съда срок, ще изгубят правото си да приемат наследството,следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян отказът от наследството, с оглед чл.51, ал.2 от ЗН.

По отношение на Д.А.  А. и В.А.А., които заявяват, че приемат наследството, на основание чл. 51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, следва да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Троян приемането на наследството.

            Мотивиран от горното и на основание чл.537, ал.1 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН, съдът

                                                

 

                                                Р   Е   Ш   И   :

 

             

            ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.52 във вр. чл.51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, отказ от наследството, оставено от Т.М.А.,***, починала на 29.07.2016 година, от страна на наследниците й по закон, както следва:  А.А.Б., ЕГН **********; П.А.Й., ЕГН **********; Р.А.А., ЕГН **********; Ж.А.А., ЕГН **********; С.А.А., ЕГН ********** и А.А.Б., ЕГН **********.

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.52 във вр. чл.51, ал.1 и ал.2 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, отказ от наследството, оставено от Т.М.А.,***, починала на 29.07.2016 година, от страна на наследниците й по закон, както следва:  Н.А.А., ЕГН **********; С.А.И., ЕГН ********** и И.А.А., ЕГН **********.

ДА СЕ ВПИШЕ на основание чл.51, ал.1 и ал.3 във вр. чл.49, ал.1 от ЗН, в особената за това книга при Районен съд гр. Троян, приемане на наследството, оставено от Т.М.А.,***, починала на 29.07.2016 година, от страна на наследниците й по закон, както следва:  Д.А.А., ЕГН ********** и В.А.А., ЕГН **********.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: