Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                             

 

                      гр. Троян, 16.10.2017 год.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             

Троянски районен съд                                        първи състав

на двадесет и осми септември                        две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ценка Банчева,

като разгледа докладваното от съдията

частно гражданско дело № 892 по описа на съда за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Охранително производство е по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл.130, ал.3 от СК от Г.Т.П. ***, действаща като майка и законен представител на малолетната си дъщеря Н.Г.П., ЕГН **********, чрез пълномощника адв.А.Ч. ***, с искане да бъде разрешено да бъдат извършени действия на разпореждане с недвижим имот, собственост на малолетната Н.Г.П.,***.

В молбата е посочено, че имотът е закупен от молителката на името на дъщеря й, същият не се ползва към момента, няма да се ползва и за в бъдеще. Същевременно поддръжката на имота се явява извънреден разход. Твърди се също, че за имота е необходим сериозен ремонт, какъвто молителката няма намерение да извършва. Сочи се, че се явил потенциален купувач за имота, който предложил цена за същия 15 000лв., а тя го е закупила за 3200лв. Към молбата е представено експертно становище относно пазарната оценка на имота към настоящия момент – 12 309.00лв. Молителката излага, че сумата от продажбата на имота ще използва за закупуване на жилище в гр.Троян също на името на дъщеря й.

На основание чл.15 от Закона за закрила на детето съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвен и представен социален доклад от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че  разпореждането с  недвижимия имот, собственост на малолетната Н.Г.П.,  е в неин интерес. Установено е, че детето е ученичка в първи клас в ******** гр.Троян. Момичето живее с майка си на адрес: с.Бели Осъм, ******като това жилище се ползва под наем, предвид невъзможността за използване на жилището, собственост на детето, поради необходимостта от неотложен ремонт на същото. Посочено е, че майката желае да продаде жилището на детето, за да  закупи друго в гр.Троян. В доклада е посочено, че новият имот, който ще бъде закупен, отново ще бъде собственост на малолетната Н.Г.П..

          В съдебно заседание молбата се поддържа от процесуалния представител на молителката, която дава обяснения относно исканото разпореждане с имота, собственост на малолетното й дете. Същата излага, че желае да закупи ново жилище в гр.Троян, където да бъде по-удобно за детето, което учи в училище „********** в гр.Троян.

          Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото   доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение за разпореждане с недвижим имот – ПИ с идентификатор 03486.108.507 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бели Осъм, общ.Троян, обл.Ловешка, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на ПИ: с.Бели Осъм, ул.“Стоян Българенчето“ № 113, площ: 737 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10м./; стар идентификатор: няма; номер по предходен план:507, парцел ХХІV ; съседи: 03486.108.6172, 03486.108.511, 03486.108.2508, 03486.22.5, 03486.108.6264 и 03486.108.506; със следните сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 03486.108.507.1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ 82 кв.м. и 2. Сграда с идентификатор 03486.108.507.2., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи:2, застроена площ 44 кв.м., собственост на Н.Г.П., ЕГН **********, тъй като разпореждането не противоречи на интересите на детето. Настоящият състав намира, че за гарантиране интересите на малолетното дете цената от извършената продажба на имота следва да постъпи по банкова сметка №  IBAN  *** „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  с титуляр Н.Г.П., ЕГН **********,

            поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

 

                                                        Р   Е  Ш  И :

            РАЗРЕШАВА на Г.Т.П., ЕГН **********, с адрес: ***,  действаща в качеството на майка и законен представител на малолетната Н.Г.П., ЕГН **********, извършването на действия на разпореждане с недвижим имот, находящ се в с.Бели Осъм, обл.Ловешка**********, а именно-поземлен имот с идентификатор 03486.108.507 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бели Осъм, ******, обл.Ловешка, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на ПИ: с.Бели Осъм, ул.“*******, площ: 737 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м./; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 507, парцел ХХІV ; съседи: 03486.108.6172, 03486.108.511, 03486.108.2508, 03486.22.5, 03486.108.6264 и 03486.108.506; със следните сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 03486.108.507.1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ 82 кв.м. и 2. Сграда с идентификатор 03486.108.507.2., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ 44 кв.м.,  като цената от извършената продажба да постъпи по банкова сметка №  IBAN  *** „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  с титуляр Н.Г.П., ЕГН **********.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: