Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                    

 

                           12.12.2017 г., град  Троян

 

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Троянски районен съд                                        първи състав

на първи декември                                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Симеонова

 

            При участието на секретаря Ценка Банчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 950 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.318-330 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и е образувано по иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс (СК),  като производството е трансформирано в хода на делото по чл. 50 от СК.

 

            Съдът е сезиран с искова молба, подадена от Д.Н.К. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК против С.В.К. ***. С брачният иск е съединен и небрачен иск с правно основание чл.59, ал.2 от СК.

Ищецът твърди, че с ответницата С.В.К. са съпрузи, сключили граждански брак на 21.02.2015г., за което е съставен акт за сключен граждански брак № 0004 от 21.02.2015г. на Община Троян. От брака имат едно дете - малолетната В.Д.К., родена на *** год., ЕГН **********.

            Ищецът твърди, че след сключване на гражданския брак със съпругата му  заживели в апартамент в гр.Троян, собственост на неговата майка М.Д.К.. Там останали до 03.03.2016 год., когато заедно с детето се преместили в апартамент под наем на адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. *********.

Ищецът твърди, че ответницата много често се отнасяла към него с неуважение,  често започвала скандали  без причина. На 14.08.2017 год. ищецът напуснал семейното жилище и от тогава с ответницата са разделени. Съпругата и детето останали да живеят в семейното жилище на адрес: гр. Троян, ул. *************

Ищецът твърди, че между него и съпругата му  липсват нормалните брачни отношения, основаващи се на доверие, взаимно уважение, разбирателство, обща грижа за семейството, съвместно живеене и взаимопомощ. Излага, че бракът му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен по вина на С.В.К., същият съществува само формално и е лишен от съдържание, съответстващо на морала и закона. Не е възможно да бъдат възстановени нормалните брачни отношения между съпрузите, поради което запазването на брака  е неоправдано.

           Ищецът прави искане съдът да постанови решение, с което да бъде прекратен с развод сключения между него и ответницата брак, за който е съставен Акт за сключен граждански брак № 0004 от дата 21.02.2015г. на Община Троян, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на С.В.К.. Моли упражняването на родителските права върху малолетната им дъщеря В.Д.К., родена на *** год., с ЕГН **********, да бъде предоставено на нейната майка С.В.К. с ЕГН **********, като бъде определено местоживеенето на детето В.Д.К. при майката С.В.К. с ЕГН **********, на адрес: ***.

Моли да бъде определен режим на лични отношения на дъщеря му В.Д.К. с ЕГН **********, с ищеца, като нейн баща, както следва: да има право да вижда и да взема дъщеря си В.Д.К. и тя да живее и преспива в жилището и на адреса, на който тй живее, в следните периоди от време: от 17:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя на всяка първа и трета седмица от месеца; по едно денонощие между понеделник и петък всяка седмица; тридесет последователни дни през летния сезон и седем последователни дни през месец април на всяка година; през всяка календарна година, чиято последна цифра е нечетна, В.Д.К. да прекарва в жилището му, на адреса, на който  живее, по три дни от Коледните празници (на 23, 24 и 25 Декември до 17:00 часа на последния от изброените дни), а през всяка календарна година, чиято последна цифра е четна или нула, В.Д.К. да прекарва в жилището му, на адреса, на който живее, по три дни от Новогодишните празници (на 30 и 31 Декември от изтичащата година и на 1 януари от следващата година, до 17:00 часа на последния от изброените дни).

Ищецът претендира направените съдебно-деловодни разноски.

            При проведената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК   ответницата е представила отговор, като е взела становище за  неоснователност на иска, но с оглед поведението и отношението на ответника към нея е заявила, че бракът им наистина следва да бъде прекратен. Оспорва твърдения изложени в исковата молба. Ответницата потвърждава факта, че страните са във фактическа раздяла от   14.08.2017 година .

Ответнцитата желае след прекратяването на брака да възстанови своето предбрачно фамилно име П.. Заявила е, че след прекратяването на брака местоживеенето на детето следва да бъде на нейния адрес, който в момента е в град Троян, ул."***** След прекратяването на брака моли съдът да й предостави за упражняване родителските права върху роденото от брака дете В.Д.К., родена на 3.VII.2015 година, като ищецът бъде осъден да  заплаща за дъщеря им полагащата се месечна издръжка, определена от съда в справедлив размер. След прекратяването на брака моли съдът да определи обичайния режим на лични отношения между ищеца и дъщеря им.

В съдебно заседание ищецът, редовно призован, се явява лично и с пълномощника си – адв. Г.И. ***,  поддържа желанието си за развод и изразява съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие с ответницата и уреждане на отношенията им със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание ответницата, редовно призована, се явява лично и с пълномощника си – адв.С. ***,  заявява желанието си за развод по взаимно съгласие с ищеца и съгласието си за уреждане на отношенията им  със споразумение по реда на чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание страните представят пред съда споразумение по чл.51 във вр. чл.50 от СК и молят съда да трансформира производството в развод по взаимно съгласие и да не се произнася по въпроса за вината. Поддържат споразумението в с.з., като заявяват пред съда сериозното си и непоколебимо съгласие за развод и правят искане бракът им бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 СК при условията на постигнатото от тях споразумение по чл.51 СК.

С  оглед постигнатото споразумение и становищата на страните, с протоколно определение от 01.12.2017г. съдът, на основание чл.321, ал.5, предл.2 ГПК, премина към  производство по делото от развод по исков ред по реда на чл.49, ал.1 СК към  производство за развод по взаимно съгласие по реда на чл.330 ГПК, вр. чл.50 СК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира следното:

            И двамата съпрузи са заявили желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие.

Предвид изложеното, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без  да изследва мотивите за прекратяването на брака.

При извършената преценка по чл.51, ал.2 СК, съдът намира, че постигнатото от страните споразумение съдържа минимално определеното съдържание по чл.51, ал.1 СК, не противоречи на закона и добрите нрави, същото е в интерес на малолетното дете на молителите,  поради което няма пречки за одобряването му. С него се уреждат всички последици от прекратяване на брака - упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения и издръжката на детето, ползването  на семейното жилище, издръжката между съпрузите,  фамилното име на съпругата след развода, както и други имуществени отношения между тях.

С оглед на изложеното, съдът намира, че бракът между страните следва да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо съгласие за развод, като постигнатото между тях споразумение, както следва, бъде утвърдено:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от нейната майка С.В.К., ЕГН **********, като бащата Д.Н.К., ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петъчния ден до 13.00 ч. в неделните дни, с приспиване, както и всяка седмица от месеца в дните вторник и четвъртък бащата ще взема детето в 18.00 ч. и ще го връща в дома на майката най-късно до 20.00ч.; Бащата ще има право да взема детето при себе си по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката; Детето ще прекарва с бащата по три дни от първата седмица на месец април всяка година; През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число детето ще прекарва при баща си по четири дни от Коледните празници- от 18 часа на 23 декември до 10 ч. на 26 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра   завършва на четно число или нула детето ще прекарва при бащата по три дни от Новогодишните празници - от 17.00 часа на 30 декември от изтичащата година - до 17.00 часа на 1 януари от следващата година .

Местоживеенето на детето В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********, ще следва местоживеенето на майката, което в момента е : град Троян, ул."********

Всеки един от родителите ще има право да присъства на рождените дни на тяхната дъщеря В.Д.К., независимо от това къде се провежда тържеството по случай личния празник на детето .

 ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА за малолетната В.Д.К. , родена на *** година : бащата Д.Н.К. ще заплаща на дъщеря си чрез С.В.К., в качеството й на майка и законна представителка на детето, по 130.00 / сто тридесет / лева месечна издръжка, считано от 01.11.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в град Троян, ул."********* в бъдеще ще се ползва от С.В.К., която ще живее в него с детето .

Съпрузите по време на брака не са придобили недвижими имоти в режим на "Съпружеска имуществена общност".

 Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка, нямат претенции към личните си спестовни влогове или пък към всякакъв вид други вземания. Изтеглените по време на брака кредити ще бъдат изплащани от този, на чието име са изтеглени.

Молителите нямат регистрирани фирми като Едноличен търговец, не притежават акции, нямат претенции за дялови участия в търговски дружества.

След прекратяване на брака С.В.К., ЕГН **********, ще възстанови своето предбрачното фамилно име П. .

Разноските по делото остават за молителите така, както са ги направили, а разноските, свързани с окончателната ДТ ще бъдат заплатени от двамата молители по равно.

  Молителят Д.Н.К., ЕГН **********,  следва да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт,  по сметка Районен съд гр.Троян, държавна такса в размер на   93.60 / деветдесет и три лева и 60ст. / лева, представляваща 2 % върху тригодишните платежи на издръжката за малолетното дете  В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********.

Съобразно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие в размер на 40.00 лв., която  следва да се възложи в тежест на двамата молители по равно, съгласно споразумението.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.330 от ГПК, вр. чл.50 и чл.51 от СК, съдът

                       

                                              Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 21.02.2015г. в гр.Троян, община Троян, обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак № 0004 от 21.02.2015г. на Община гр.Троян, между  Д.Н.К., ЕГН ********** и С.В.К., ЕГН **********, ПОРАДИ ПОСТИГНАТО СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗВОД.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Н.К., ЕГН ********** и С.В.К., ЕГН **********,  споразумение за следното:

ОБЯВЯВА, че РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете – В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********, в бъдеще ще се упражняват от нейната майка С.В.К., ЕГН **********, като местоживеенето на детето  В.Д.К., ще следва местоживеенето на майката, което в момента е в гр.Троян, обл.Ловешка, ул."*********.

  ОПРЕДЕЛЯ следния РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на  бащата Д.Н.К., ЕГН **********, с малолетното дете В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********: Бащата Д.Н.К., ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петъчния ден до 13.00 ч. в неделните дни, с приспиване, както и всяка седмица от месеца в дните вторник и четвъртък бащата ще взема детето в 18.00 ч. и ще го връща в дома на майката най-късно до 20.00ч.; Бащата ще има право да взема детето при себе си по 1 месец през лятото, което време да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката; Детето ще прекарва с бащата по три дни от първата седмица на месец април всяка година; През всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на нечетно число детето ще прекарва при баща си по четири дни от Коледните празници- от 18 часа на 23 декември до 10 ч. на 26 декември, а през всяка календарна година, чиято последна цифра  завършва на четно число или нула, детето ще прекарва при бащата по три дни от Новогодишните празници - от 17.00 часа на 30 декември от изтичащата година  до 17.00 часа на 1 януари от следващата година .

ОБЯВЯВА, че всеки един от родителите ще има право да присъства на рождените дни на тяхната дъщеря В.Д.К., независимо от това къде се провежда тържеството по случай личния празник на детето.

            ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН **********, да  заплаща  на малолетната си дъщеря В.Д.К., родена на *** година, ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител   С.В.К., ЕГН ********** , по 130.00 / сто тридесет / лева месечна издръжка, считано от 01.11.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на същата.

            ОБЯВЯВА, че семейното жилище, находящо се в гр.Троян, обл.Ловешка, ул."******** в бъдеще ще се ползва от С.В.К., която ще живее в него с детето.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не са придобили по време на брака недвижими имоти в режим на "Съпружеска имуществена общност".

ОБЯВЯВА, че след развода СЪПРУЗИТЕ не си дължат издръжка един на друг  и нямат претенции за настоящи или бъдещи вземания.      

ОБЯВЯВА, че изтеглените по време на брака кредити ще бъдат изплащани от този, на чието име са изтеглени.

ОБЯВЯВА, че молителите нямат регистрирани фирми като Едноличен търговец, не притежават акции, нямат претенции за дялови участия в търговски дружества.

           ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата С.В.К., ЕГН **********,   да  възстанови предбрачното си фамилно име „П.“

           ОБЯВЯВА, че направените в производството разноски от двете страни  остават така, както са направени за всяка от страните.

ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка Районен съд гр.Троян, сумата от   93.60 / деветдесет и три лева и 60ст. / лева, представляваща 2 % ДТ върху  тригодишните платежи на издръжката за малолетното дете, съгласно постигнатото споразумение.          

ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН **********, с адрес: ***,   да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 / двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

ОСЪЖДА С.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, сумата от 20.00 / двадесет / лева, представляваща окончателна държавна такса за допускане на развода по взаимно съгласие, съгласно споразумението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :