ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    

 

    гр. Троян,  19.04.2017год.

 

          Троянски районен съд, първи състав, в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                                        Председател: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

при секретаря……………………….., като разгледа докладваното от съдията Симеонова гр. дело № 98/2017 год. по описа на Троянски районен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

                                

В Троянски районен съд е образувано гр.дело № 98  по описа на съда за 2017г. по молба от  „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД,  ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова Петкова   и Николай Георгиев Спасов,  в качеството им на Изпълнителни директори, чрез пълномощника юрисконсулт Мартин Недков, против С.Д.К. с адрес: ***, с която е предявен иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК. 

            С Разпореждане № 502 от 09.03.2017  година, на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът е оставил без движение предявената от „ТИ БИ АЙ БАНК ” ЕАД,  ЕИК 131134023, искова молба, с указания, че в едноседмичен срок от получаване на разпореждането, ищцовото дружество следва да изправи констатираните от съда и подробно посочени нередовности по молбата. Указани са и последиците от неизпълнението на разпореждането на съда - исковата молба, заедно с приложенията, ще  бъдат върнати на ищеца.

 Разпореждането е получено от „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД,  ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова Петкова   и Николай Георгиев Спасов,  в качеството им на Изпълнителни директори, на 20.03.2017г. от служител на ищцовото дружество- Даниела Василева-старши специалист. В предоставения 7-дневен срок указанията на съда за отстраняване на констатирани нередовности в исковата молба не е изпълнено.

 Съдът, като съобрази, че от връчването на съобщението до ищцовото дружество, е изтекъл седмодневния срок, в който не са отстранени констатираните нередовности в исковата молба, счита, че следва да върне на ищеца исковата молба, ведно с приложените към нея доказателства, както и да прекрати производството по делото.

              Мотивиран от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

 

            ВРЪЩА искова молба вх.№ 1076/03.02.2017г., ведно с приложенията, подадена от „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД,  ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова Петкова   и Николай Георгиев Спасов,  в качеството им на Изпълнителни директори, с която е предявен иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК против С.Д.К. с адрес: ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 98/2017г. по описа на Троянски районен съд.

         Определението може да се обжалва  с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

          Да се изпрати препис от настоящето определение на  „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД,  ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Нора Иванова Петкова   и Николай Георгиев Спасов,  в качеството им на Изпълнителни директори.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: