РЕШЕНИЕ

 

                                                          

 

                                  гр. Троян,  06.01.2017 година

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

              

Троянски районен съд                                                     първи състав

на четвърти януари                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова

 

                При участието на секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 996 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производство с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян за постановяване мярка за закрила спрямо малолетния М.М.Н., роден на ***г., като се прави искане да бъде  постановено решение, с което детето да бъде настанено в приемното семейство на Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***.

В молбата се твърди, че детето М. е с майка М.С.Н. и баща-неизвестен. От самото раждане майката не желаела да полага грижи за новороденото, с оглед на което спрямо него била предприета спешна мярка за закрила, като със Заповед № 96/16.08.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ гр.Добрич то било настанено временно в приемното семейство на Й.Д.Д., с постоянен и настоящ адрес:***, до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗДет. На 11.11.2016г. Д. *** с искане за спешно извеждане на детето, тъй като тя напуснала мъжа, с когото съжителствала в гр.Троян и се връщала при семейството си в гр.Кнежа.  

Твърди се, че не са установени близки и роднини, които да имат възможност и желание да отглеждат детето М. в семейна среда. Посочено е, че е установено приемно семейство, подходящо да се грижи за дете от 0 до 3 години и със Заповед № 1104-ЗДЗД-5597/11.11.2016г. на Д.К.А. - За Директор на ДСП-Троян, считано от 11.11.2016г. е прекратено настаняването на детето М.М.Н. в приемното семейство на Й.Д.Д. и детето е настанено в приемното семейство на  Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***.

 Въз основа на изложеното, Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян моли да бъде постановена мярка за закрила спрямо  детето  М.М.Н., роден на ***г., като същото бъде настанено в приемното семейство на Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***.

 В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от Директора Д.М., която поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

 М.С.Н. / родител/   - редовно призована по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явява, не се представлява от процесуален представител, не е взела становище по молбата.

           Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 От удостоверение за настоящ адрес № 536/05.12.2016г., издадено от Община Троян, е видно, че настоящият адрес на М.М.Н. е в гр.Троян, обл.Ловешка, ул*********. С оглед на което и съобразно разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗЗДет., Районен съд гр.Троян е компетентен да се произнесе по молбата на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян.

От удостоверение за раждане № *********, издадено от Община *******, се установява, че детето  М.М.Н. е роден на ***г.  в гр.Добрич, от майка М.С.Н. и баща-неизвестен.

 Представена е Заповед  № 1104-ЗДЗД-5597/11.11.2016г., издадена от Д.К.А. - За Директор на ДСП-Троян, от която се установява, че настаняването по административен ред на детето М.М.Н. в приемното семейство на Й.Д.Д. е прекратено, считано от 11.11.2016г.  и от същата дата детето е настанено в приемното семейство на  Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***, до произнасяне на съда.

Представена е Заповед № ЗД-ЗДПГ01/4/29.01.2014г. на ИД Директор на РДСП-Ловеч, от която се установява, че Ц.Х.Р., ЕГН **********, е вписана в Регстъра на утвърдени приемни семейства, като приемно семейство, подходящо за едно дете от 0 до 6 години.

От приложения към делото социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се установява, че майката  на М., М.С.Н., която не притежава елементарни умения за поддържане на лична хигиена и родителски капацитет за отглеждане на новороденото й дете. Не е ходила на училище, няма личен лекар, няма издадена лична карта. Няма собствен дом и подкрепа на роднини, поради което не е в състояние да се грижи за детето си. Няма постоянно местопребиваване и не реализира доходи. Посочено е, че Н. има няколко деца, спрямо четири от които са предприети мерки за закрила. Тя никога не ги е търсила и не се е интересувала от тях.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян за постановяване на мярка за закрила настаняване на М.М.Н., роден на ***г., в приемното семейство на Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***, за основателна.

Производството е по реда на  чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет., което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето, целейки осигуряване на неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за постановяване на мярка  по чл.4, т.4 от ЗЗДет.,   с цел да се гарантира най-добрият интерес на детето.

Според чл.25, т.2 от ЗЗДет., може да бъде настанено извън семейството дете, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него. По делото бе установено,че майката М.С.Н. няма родителски капацитет за отглеждане на детето си М. и се намира в трайна невъзможност да го отглежда.

Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила, родителите носят първостепенна  отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

По делото по категоричен начин е установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето М.С.Н. в биологичното му семейство и не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот. Тези обстоятелства обуславят прилагане на хипотезата на чл. 25, ал. 2 вр. чл. 25, ал.1, т.3 от ЗЗДет. С оглед на това, по отношение на детето М.С.Н. следва да бъде постановено настаняването му в професионалното приемно семейство на Ц.Х.Р. с постоянен адрес:***, при условията, посочени в искането. Съдът намира, че настаняването ще бъде изцяло в интерес на детето.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 НАСТАНЯВА детето М.М.Н., ЕГН **********, роден на ***г., в приемно семейство на Ц.Х.Р., ЕГН **********,*** , за срок- до настъпване на законна причина, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила, което е в интерес на детето.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

След влизане на решението в сила,  препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян и Ц.Х.Р. с постоянен адрес:*** – за сведение и изпълнение.

                                                              

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: