Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                                                         

 

                                                  гр. Троян, 05.05.2017 година

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд                                                     първи състав

на пети април                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание, в състав:

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

 

Секретар: Ц.Б.,

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 998 по описа на съда за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.530 и сл. от ГПК във вр. с чл.51 от Закона за наследството /ЗН/.             

 

Съдът е сезиран с молба от „Банка ДСК” ЕАД гр. София,  Финансов център гр.Ловеч,  чрез пълномощника Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център гр.Плевен, с правно основание чл.51, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/, с искане да бъдат призовани наследниците на Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон. В молбата е посочено, че на 22.11.2006г. между „Банка ДСК“ ЕАД и Р.М. Й. е сключен договор за  ипотечен кредит в размер на 33000.00лв. Тъй като кредита не е бил редовно обслужван, е обявен за предсрочно изискуем.

Постъпила е и допълнителна молба с вх. № 1934 от 09.03.2017 година от Весела Тонкова - гл. юрисконсулт на „Банка ДСК” ЕАД, Регионален център  гр.Плевен, с която е представно удостоверение за наследници изх.№ 02-04-179, издадено от Община Троян за лицето Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015година. Видно от същото, Р.М. Й., е починала на 17.02.2015 година, за което е съставен  акт за смърт № 0057/17.02.2015г., като е  оставила наследник по закон лицето А.Й.Д., ЕГН ********-дъщеря.

Настоящия състав приема, че е компетентен да разгледа молбата, тъй като съгласно чл.1 от ЗН, наследството, оставено от Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015година, е открито в района на Районен съд гр.Троян, където е последното местожителство на починалата.

Съдът, като съобрази, че молителят „Банка ДСК” ЕАД гр.София е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от  Закона за наследството и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок, за да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, и с оглед  разпоредбата на чл. 51, ал.1 и ал.2 от Закона за наследството, изпрати съобщение на  наследника по закон,   посочен по-горе,  че  следва до датата на съдебно заседание да заяви с нарочна писмена молба или чрез лично явяване в съдебно заседание,  приема ли наследството, оставено й от наследодателя   Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015 година, или се отказва от него, като указа, че ако не стори това в указания от съда срок, ще изгуби правото си да приеме наследството.

Съдът, като съобрази, че следва да проведе надлежна процедура и да призове наследника в открито съдебно заседание, където същата да бъде запозната с молбата на  „Банка ДСК” ЕАД гр.София, след което да направи своето изявление приема ли наследството, оставено й от наследодателя  Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015година, или се отказва от наследството, насрочи ч.гр.дело № 998/2016г. по описа на Районен съд гр.Троян в открито съдебно заседание.

          В съдебно заседание за молителя Банка ДСК ЕАД гр.София,  редовно призовани, не се явява представител и не се представляват от процесуален представител.

          Заинтересованата страна А.Й.Д.,   призована по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явява в съдебно заседание и не се представлява.

            Настоящият състав, като взе предвид изложеното в молбата и след преценка на събраните по делото доказателства счита, че молбата е допустима,  подадена от заинтересовано лице по смисъла на чл.51,ал.1 от ЗН, чийто правен интерес се обуславя от наличието на изискуемо вземане от наследодателя в качеството му на  кредитополучател по представения по делото договор за банков кредит .

           За провеждане на процедурата по приемане или отказ от наследство обаче лицето, имащо качеството на наследник, следва да се яви лично, а приложението на чл. 51, ал. 2 ЗН предполага известен адрес на наследника, редовно уведомяване с ясно дадени указния и определен срок. В случая са предприети всички законови възможности за призоваването на  наследника А.Й.Д., като е установено, че след многократни посещения на установения адрес не е намерено лицето или друго лице, което да получи съобщението и е  залепено уведомление при спазване разпоредбата  на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК. На страната е дадена възможност да получи книжата и съобщенията, адресирани до нея. Въпреки всички описани действия,   лицето не е установено на известния адрес по делото.

            Настоящето производството е охранително и е свързано с упражняването на лични права от страна на наследника. По отношение на това производство не могат да намерят приложение разпоредбите на чл. 47, ал. 7 и ал. 8 ГПК и не може да се приеме, че чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ГПК, съответното лице е редовно призовано, съответно книжата са му връчени редовно, без да се налага назначаването на особен представител. Същевременно характеристиката на производството не позволява на наследниците да бъде назначен особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Изявлението на дадено лице дали приема наследството от своя наследодател или се отказва от него, е строго лично и няма как да бъде заместено от особен представител по делото. В случая става въпрос за лично волеизявление от страна на наследник, с което той формира волята си дали приема наследството. Именно формирането на такава воля представлява строго личен акт, който няма как да бъде заместен от волята на друго лице в процеса. /В т.см. Определение №100 от 12.02.2015г. по ч.гр.д.№190/2015г. на Трето гражданско отделение на ВКС/  .         

  Предвид на изложеното настоящият състав намира, че следва да отхвърли подадената молба, предвид невъзможността за установяване и призоваване на лицето-наследник по закон на Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015 година.  На молителя следва да се укаже, че съгласно чл.538, ал.3 от ГПК, отхвърлянето на молбата не е пречка да се подаде повторно молба пред същия съд за издаване на същия акт.

                Мотивиран от горното и на основание чл.538, ал.3 от ГПК във връзка с чл.51 ЗН, съдът

                                                                

 

                                                                               Р   Е   Ш   И   :

 

                ОТХВЪРЛЯ  молбата на „БАНКА ДСК” ЕАД с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” № 19, с искане да бъдат призовани наследниците на Р.М. Й.,***, починала на 17.02.2015 година, за приемане или отказ от наследството на същата, в качеството им на наследници по закон.

                Решението  подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: