Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Бюджет
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Влезли в сила дела наказателни - април 2009  
 ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ - АПРИЛ 2009

АНД № 65/2009

АНД № 66/2009

НОХ № 93/2009

АНД № 96/2009

ЧНД № 105/2009

НОХ № 133/2009

НОХ № 141/2009

НОХ № 202/2009

ЧНД № 204/2009

АНД № 348/2008

НОХ № 588/2008

ЧНД № 651/2008

АНД № 686/2008

АНД № 733/2008Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР