Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК  
 

УТВЪРДИЛ: 

Административен ръководител- 

Председател на районен съд гр. Троян 

                                                                                                                 /Петя Гатева/ 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И 

ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК 

 

1. Районен съд гр. Троян  обявява публично – чрез интернет страницата си http://www.troyan.court-bg.org и информационното табло в съда, своите електронни пощенски адреси rs.troyan@mail.bg и troyan-rs@justice.bg, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.

2. Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.

3. (1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.

(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случаят с повечето фирми, информационната система на страната е сървъра, където се съхранява електронната пощенска кутия).

4. (1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.

(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му. За тази цел се активира „Съобщение за доставяне” („Delivery receipt”) на софтуерното приложение, чрез което връчителят изпраща съобщението (напр. Microsoft Outlook).

(3) Административният ръководител или определено от него лице осъществява контрол и удостоверява истинността на изготвените електронни записи.

(4) Копие от електронния запис се прилага по делото.

5. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.

6.  Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния (чл.38 от ГПК).

7. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.

8. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез  информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.

9. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.

10. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за не приети.

11. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

12. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 97/20.04.2011 г. на Административния ръководител на Районен съд гр. Троян. 

 

Приложение №1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

………………………………………………….. 

(трите имена на лицето)

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………..

(ЕГН, адрес)

 

…………………………………………………….. 

(качество по дело №) 

 

Заявявам, че съм запознат с правилата за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от  ………… съд-……………..

                     ……………………….. 

                                                                                                                                               (име, подпис)

Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР