Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 История  
 История

Началото на съдебната организация в новосъздадената българска държава и в гр.Троян, който се намира по това време в Княжество България датира от 1878 година. С издаването на първия български закон за устройство на съдилищата е създаден мирови съд в гр.Троян. Първият мирови съдия е носел фамилията Стойчев, наречен Шилото. Същата съдебна организация остава и след съединението на България в продължение на 20 години, когато влиза в сила новия Закон за устройство на съдилищата в който пак под влияние на руската система се въвежда значителни подобрения .

След това и за периода до 1934 година като мирови съдии в Мировия съд в гр. Троян са работили Илия Шопов, Тодор Гущеров, Константин Богданов, Александър Сокеров. Ангел Балевски, Михаил Семерджиев, Атанас Брайков и Спас Марковски. С Наредба – закон за устройство на съдилищата от 12.11.1934 година Троянски мирови съд се преименува в Троянски околийски съд. За околийски съдия бил назначен Тодор Карагьозов. За кратки периоди от време правораздават съдиите Радослав Радев и Любен Бешков. През 1936 година е назначен за околийски съдия Нино Найденов, който изпълнява длъжността до 1951 година .
С последваща промяна в Закона за устройство на съдилищата съдът се преименува като Районен съд. Районен съд – Троян се намира в известния планински град Троян, разположен в централна Стара планина. Град на занаятите и планински туризъм.


Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР