Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 За контакт  
 Контактна информация

Адрес: гр. Троян
            п.код 5600
            пл. „Възраждане”

Телефони:
Административен секретар: 0670/ 6 20 65
Главен счетоводител: 0670/ 6 20 65
Деловодство: 0670/ 6 20 65
Факс: 0670/60925     

Пишете на нашата електронна поща: troyan-rs@justice.bg; rs.troyan@mail.bg   

 

 

 

 

 

Банкова Информация

  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД   

 

 

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: свидетелство за съдимост, удостоверение, отказ и приемане наследство, за образуване на дело, глоби и др. държавни такси

   BG 91 CECB 9790 31F8911700         BIC: CECBBGSF 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: за вещи лица, свидетели, гаранции, особен представител, суми по изпълнителни дела и  др./

 BG 98 CECB 9790 33F8911700               BIC: CECBBGSFТроян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР