Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 За контакт  
 Контактна информация

Адрес: гр. Троян
            п.код 5600
            пл. „Възраждане”

Телефони:
Административен секретар: 0670/ 6 29 52
Главен счетоводител: 0670/ 6 29 52
Деловодство: 0670/ 6 20 65
Факс: 0670/60925     

Пишете на нашата електронна поща: troyan-rs@justice.bg; rs.troyan@mail.bg   

 

 

 

 

 

 

 

 

Банкова Информация

  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: свидетелство за съдимост, удостоверение, отказ и приемане наследство, за образуване на дело и др. държавни такси

   BG 21 FINV 9150  3117285547         BIC: FINVBGSF 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: за вещи лица, свидетели, гаранции, особен представител, суми по изпълнителни дела и  др./

   BG 76 FINV 9150 3317285559              BIC: FINVBGSF

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР