Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Свидетелство за съдимост  
 

Бюро "Съдимост"

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
Изисква се при постъпване на работа.

Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

Подаване на заявления за издаване Свидетелство за съдимост
от 9:00 до 17:00 часа в стая 5 на Съдебната палата.


Заявлението трябва да съдържа следната информация:
Трите имена и адреса на молителя
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя
Дата на раждане
Място на раждане
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Заедно със заявлението задължително се представят:
- лична карта 
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена по банков път държавна такса. 

За да се получи
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд Троян в деня на поискването, но не по-късно от 3 работни дни. Когато то е подадено чрез районния съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от 3 работни дни от постъпване на заявлението.

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР