Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Новини / информация  
 Новини от съда

                                                     

На 16 април 2018 г.  от 9.00 часа,

 

       Районен съд – Троян  организира

 

„Ден на отворени врати“

 

         по повод деня на българската конституция  и професионалния

 

празник на българските юристи и съдебните служители

 

 

                  В „Деня на отворените врати” граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията на работа на съда и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

 

                  Инициативата на Районен  съд - Троян има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, насочена е към популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура като цяло.

 

                  Желаещите граждани и журналисти могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 9:00ч. до 17:00ч.


                                                           СЪОБЩЕНИЕ

С промените в чл. 64 от Закона за съдебната власт и в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) се въведе изключение от изискването за незабавно публикуване на съдебните актове, по които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание.

Във връзка с тях, считано от 06.11.2017 г. Районен  съд – Троян няма да публикува незабавно на своята интернет страница съдебните актове, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода". Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Резултатът по делото и съдебният акт, с който е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода", ще се публикуват в интернет сайта на Районен съд-Троян  и в ЦУБИБСА едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.


РАЙОНЕН СЪД - ТРОЯН 

ОБЯВЯВА 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността “съдия по вписванията” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда. /до заемане на длъжността въз основа на конкурс/.

 Изисквания към кандидата: да отговаря на изискванията, посочени в чл. 162 от Закона за съдебната власт;

Необходими документи за кандидатстване; молба, автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за психично здраве, документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация по чл. 162 от ЗСВ, нотараиално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право”, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, както и декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

Срок за подаване на документите: 7 дни от деня на публикуване на обявата във вестник „Троян 21”.

 Документите се приемат: в Районен съд гр. Троян, пл.“Възраждане” 1 в стая № 2 - административен секретар.

 Телефон за информация: 0670/6 29 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  На 07.01.2015 г. новоизбраните съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите от Районен съд Троян. Заседателите бяха приветствани от Председателя на съда – съдия Петя Гатева. След церемонията по полагане на клетвата, те потвърдиха ангажиментите си с подписване на клетвен лист. За мандат 2015-2019 г. за съдебния район на Районен съд Троян са избрани 32 съдебни заседатели. Съгласно Закона за съдебната власт кандидатурите им са предложени от Общинските съвети в областта и са утвърдени от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ловеч.

           Съдебният заседател е дееспособен български гражданин, навършил 21 години и не по-възрастен от 65 години, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан. Най-младият съдебен заседател е роден през 1982 г., а тримата най-възрастни са родени през 1951 г. С педагогическа квалификация са 10% от новоизбраните, а трима имат вече опит на съдебни заседатели от предишни мандати. Само в определени от закон дела, в състава на съда, участват и съдебни заседатели /преимуществено по наказателни дела от общ характер първа инстанция/. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година. Те участват в съдебните състави, като имат еднакви права и задължения със съдиите. Назначаването им по делата става, както при магистратите, чрез случаен избор от електронната система за случайно разпределение на делата. За положения труд получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   РАЙОНЕН СЪД ГР. ТРОЯН

П  О   К  А  Н  А

 ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА РАЙОНЕН СЪД ГР. ТРОЯН

                         Със заповед № РД-13-33/05.02.2015г. на административния ръководител и председател на Районен съд гр. Троян е открита процедура по избор на банка, обслужваща сметките на съда. Процедурата е в съответствие с решение на Висшия съдебен съвет – протокол №20/22.06.2005г., протокол № 53/19.12.2006 г. и т. 32 от протокол № 22/22.05.2013г.

                   При наличие на интерес  от банково обслужване на сметките на Районен съд гр. Троян, отправям настоящата покана за участие в процедурата. Цялата информация относно провеждане на процедурата, а именно: критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките-участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок  /06.03.2015г./ се съдържат в заповедта публикувана на интернет страницата на съда: http://troyan.court-bg.org.

                                                                       Административен ръководител

                                                                       Председател на РС - Троян


Необходими документи:

 

 

 

 

 

 

 

  Заповед банки    Заявление   Предложение     Проекто-договор    Декларация 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР