Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Новини / информация  
 Новини от съда

                                          

 


                                                            СЪОБЩЕНИЕ

 

С промените в чл. 64 от Закона за съдебната власт и в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) се въведе изключение от изискването за незабавно публикуване на съдебните актове, по които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание.

Във връзка с тях, считано от 06.11.2017 г. Районен  съд – Троян няма да публикува незабавно на своята интернет страница съдебните актове, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода". Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Резултатът по делото и съдебният акт, с който е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода", ще се публикуват в интернет сайта на Районен съд-Троян  и в ЦУБИПСА едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.


 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР