Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Новини / информация  
 Новини от съда

                                          

 


                                                            СЪОБЩЕНИЕ

С промените в чл. 64 от Закона за съдебната власт и в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) се въведе изключение от изискването за незабавно публикуване на съдебните актове, по които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание.

Във връзка с тях, считано от 06.11.2017 г. Районен  съд – Троян няма да публикува незабавно на своята интернет страница съдебните актове, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода". Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Резултатът по делото и съдебният акт, с който е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода", ще се публикуват в интернет сайта на Районен съд-Троян  и в ЦУБИБСА едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.


 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР