Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Образци на документи  
 Образци на документи


Уважаеми граждани,


В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Районния съд.
За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до Съда.

1. Заявление за издаване на препис от решение по гражданско дело

2. Заявление за издаване на препис от присъда по наказателно дело

3. Заявление за издаване на препис от решение по дела от административно-наказателен характер

4. Заявление за издаване на изпълнителен лист

5, Заявление за издаване на удостоверение по закона за защита от домашно насилие

6. Заявление за издаване на преписи от документи

7, Заявление за издаване на свидетелство за съдимост 

8. Съобщение за прекратен граждански брак 

9. Декларация за семейно и материално положение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР