Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Образци на документи  
 Образци на документи


Уважаеми граждани,


В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Районния съд.
За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до Съда.

1. Заявление за издаване на препис от решение по гражданско дело

2. Заявление за издаване на препис от присъда по наказателно дело

3. Заявление за издаване на препис от решение по дела от административно-наказателен характер

4. Заявление за издаване на изпълнителен лист

5, Заявление за издаване на удостоверение по закона за защита от домашно насилие

6. Заявление за издаване на преписи от документи

7, Заявление за издаване на свидетелство за съдимост 

8. Съобщение за прекратен граждански брак 

9. Декларация за семейно и материално положение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР