Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Бюджет
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ    Влезли в сила дела граждански - август 2015  
 ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ - АВГУСТ 2015

 

ГР. ДЕЛО № 191/2015

ГР. ДЕЛО № 335/2015

ГР. ДЕЛО № 372/2015

ГР. ДЕЛО № 384/2015

ГР. ДЕЛО № 451/2015

ГР. ДЕЛО № 623/2015

ГР. ДЕЛО № 838/2014

ГР. ДЕЛО № 876/2014

ГР.ДЕЛО №1007/2014Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР