Ok
/
/
.64
, ()
1
-.42, .4 .
   
 

-

13.10.2017. 31.10.2017.

No , No , , - , -
1 No 886/2017, II - ...,
...
  :
.
13.10.2017 8:30
2 No 865/2017, II ; , , . . - - . ...,
...,
. ,
.
:
.
13.10.2017 9:00
3 No 866/2017, II ; , , . . - - . ...,
...,
. ,
.
:
.
13.10.2017 9:00
4 No 867/2017, II ; , , . . - - . ...,
...,
. ,
.
:
.
13.10.2017 9:00
5 No 663/2017, I ... ... :
.
13.10.2017 9:30
6 No 66/2017, I ...,
...
... :
.
13.10.2017 10:00
7 No 950/2017, I ... ... :
.
13.10.2017 10:30
8 No 433/2016, IV ; .() 655/2014 ... - ,
:
.
16.10.2017 9:30, 2
9 No 189/2017, IV ...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
16.10.2017 9:30
10 No 328/2017, III .-..... . :
.
16.10.2017 9:30
11 No 945/2017, IV ; , , . . - - . ...,
...
:
.
16.10.2017 10:00
12 No 946/2017, IV ; , , . . - - . ...,
...
:
.
16.10.2017 10:00
13 No 335/2017, III ... . :
.
16.10.2017 10:00
14 No 971/2017, IV - ...,
...
  :
.
16.10.2017 10:30, 2
15 No 183/2017, III . . :
.
16.10.2017 10:30
16 No 633/2017, IV / / . .,
. ,
.
:
.
16.10.2017 11:00, 2
17 No 187/2017, III . . :
.
16.10.2017 11:00
18 No 73/2017, III . ...,
...
:
.
16.10.2017 13:30
19 No 188/2017, V . . :
.
16.10.2017 13:30
20 No 185/2017, I . . :
.
16.10.2017 14:15
21 No 329/2017, V .-..... . :
.
17.10.2017 9:30
22 No 377/2017, III . ... :
.
17.10.2017 9:30
23 No 330/2017, V .-..... . :
.
17.10.2017 10:00
24 No 343/2017, III . . :
.
17.10.2017 10:00
25 No 346/2017, I . . :
.
17.10.2017 10:00
26 No 332/2017, V .-..... . :
.
17.10.2017 10:30
27 No 344/2017, III . . :
.
17.10.2017 10:30
28 No 345/2017, III . . :
.
17.10.2017 11:00
29 No 357/2017, V .78 . ... :
.
17.10.2017 11:00
30 No 331/2017, I .-..... . :
.
17.10.2017 13:30
31 No 378/2017, III . ... :
.
17.10.2017 14:15
32 No 766/2017, I „” „ ” ... . :
.
18.10.2017 9:00
33 No 984/2017, II ; , , . . - - . ...,
.,
.
:
.
18.10.2017 9:00
34 No 495/2016, I . ; ... ... :
.
18.10.2017 9:30
35 No 528/2017, II . ...,
...
:
.
18.10.2017 9:30
36 No 668/2017, I / - . :
.
18.10.2017 10:30
37 No 713/2017, II , ...,
...
. :
.
18.10.2017 10:30
38 No 249/2017, V ... . :
.
19.10.2017 9:30
39 No 305/2017, V . . :
.
19.10.2017 10:00
40 No 306/2017, V . . :
.
19.10.2017 10:15
41 No 223/2017, V . ... :
.
19.10.2017 13:30
42 No 291/2017, III ... . :
.
19.10.2017 14:00
43 No 463/2016, I ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
23.10.2017 9:00
44 No 298/2017, V ... . :
.
23.10.2017 9:30
45 No 304/2017, V - . . :
.
23.10.2017 10:00
46 No 13/2017, I . ...,
...,
...,
...,
...,
.,
...,
...,
...,
...
:
.
23.10.2017 10:30
47 No 374/2017, V .78 . ... :
.
23.10.2017 10:30
48 No 239/2017, V ... . :
.
23.10.2017 11:00
49 No 347/2017, V . ... :
.
23.10.2017 13:30
50 No 905/2017, IV „” „ ” ... - :
.
24.10.2017 9:30, 2
51 No 648/2016, IV ... :
.
24.10.2017 10:00, 2
52 No 1037/2017, IV ; ; ; ; . ...   :
.
24.10.2017 10:00
53 No 409/2017, I ; .() 655/2014 ... :
.
25.10.2017 9:00
54 No 361/2017, III . ... :
.
25.10.2017 9:30
55 No 423/2017, I , / / . . :
.
25.10.2017 10:30
56 No 208/2017, I . . :
.
25.10.2017 11:00
57 No 358/2017, III ... . :
.
25.10.2017 13:30
58 No 363/2017, III . ... :
.
25.10.2017 14:00
59 No 1268/2013, IV ... ...,
...
:
.
26.10.2017 9:30, 2
60 No 315/2017, IV ...,
...,
...
... :
.
26.10.2017 9:30, 2
61 No 1099/2016, IV ... ... :
.
26.10.2017 10:00, 2
62 No 863/2017, IV ; , , . . - - . ...,
...,
.,
.
:
.
26.10.2017 10:30, 2
63 No 864/2017, IV ; , , . . - - . ...,
...,
. ,
.
:
.
26.10.2017 10:30, 2
64 No 74/2015, IV . . :
.
26.10.2017 11:00, 2
65 No 382/2015, II ...,
...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
27.10.2017 9:00
66 No 589/2017, II ; , , . . ... ... :
.
27.10.2017 9:30
67 No 214/2017, V . ...,
...
:
.
27.10.2017 9:30
68 No 705/2017, II - , ; . ... ... :
.
27.10.2017 10:30
69 No 370/2017, IV . ... :
.
30.10.2017 9:30, 2
70 No 985/2017, IV ; , , . . - - . ...,
...,
...,
.
:
.
30.10.2017 9:30, 2
71 No 176/2017, IV , / / . . :
.
30.10.2017 10:00, 2
72 No 314/2017, III ... . :
.
30.10.2017 10:00
73 No 480/2017, IV ...,
...
. :
.
30.10.2017 10:30, 2
74 No 370/2017, III . ... :
.
30.10.2017 10:30
75 No 368/2017, III . ... :
.
30.10.2017 13:30
76 No 424/2017, II ... :
.
31.10.2017 9:00
77 No 422/2017, II . ; ... ...,
...
:
.
31.10.2017 9:30
78 No 818/2016, I ... ... :
.
31.10.2017 10:005600, . 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID