Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян  
 Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян

Протокол - резултат от конкурса за избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян

ЗАПОВЕД НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РС ТРОЯН ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИТЕ НА РС ТРОЯН

ПОКАНА ЗА БАНКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Предложение - оферта

ПРИЛОЖЕНИЕ3 - Проекто - договорТроян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР