Ok
/
/
.64
, ()
1
-.42, .4 .
   
 

: . 5600, - . “” 1

. 0670/ 6 29 54, e-mail: dsi.troyan@mail.bg
 
 

 


  

 

  

:  , , , .

BG 91 CECB 9790 31F8911700         BIC: CECBBGSF

: , , , ,   ./

BG 98 CECB 9790 33F8911700               BIC: CECBBGSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5600, . 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID