Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Ден на отворените врати
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Свидетелство за съдимост
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Образци на документи
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в Районен съд Троян
Бюджет
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Троян
 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 Районен съд –Троян в качеството си на администратор на лични данни, в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  Районен съд –Троян   има задължение да Ви предостави информация  за извършваните от него дейности по обработване на личните данни, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата  и начина по който могат да бъдат упражнени. 

    1.      Данни за администратора и контакт с него: 

 Адрес: гр. Троян  5600, пл. „Възраждане“ №1

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща:  troyan-rs@justice.bg  и  rs.troyan@mail.bg

 

2.      Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

Районен  съд -  Троян  обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

 

   2.1.Упражняване на правомощията на Районен съд -  Трново и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, § 1, букви „в" и „д" от Общия регламент относно защитата на данните).

-     на лица /страни и техни процесуални представители, свидетели/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние, които се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

-     на вещи лица, тълковници, преводачи, назначени по образуваните в Районен  съд - Троян дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения,

 

   2.2. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност
(на основание чл.6, § 1, б. „в" и чл. 9§2 б. „б" от Регламента).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Районен съд - Троян и на субекти, изпълнители по договори и представители на юридически лица -изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

   2.3. Искания по Закона за достъп до обществена информация.

Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Троян предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

Когато Районен  съд - Троян обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването за целта, отразена в съгласието.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

 

   3. Категории получатели на лични данни извън Районен съд -
Троян
 

Районен  съд – Троян  разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

-    държавни органи и органи, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ и др.);

-    банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;

-     куриерски фирми и пощенски оператори при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица - субекти на данни.

 

   4. Срок на съхранение на данните

В Районен съд -Троян  действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата. Определените документи за постоянно запазване се предават в Централния държавен архив на основание чл. 48 от Закона за Националния архивен фонд.

 

   5. Права на физическите лица - субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

-   Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

-    Право на коригиране на неточни или непълни данни;

-    Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 - лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и др.);

-    Право на ограничаване на обработването;

-    Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

-     Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

-     Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд-Троян писмено или по електронен път, което следва да е направено конкретно. В искането следва да посочите име, адрес и други дани за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд-Троян, като посочите и адреса за кореспонденция с Вас.

   6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

   7.  Предаване на лични данни в трети страни или международни
организации

Районен съд-Троян  предоставя лични данни в трети страни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки.

   8. Въведени от Районен съд-Троян мерки за защита на
личните данни

Районен съд-Троян е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679 и във Вътрешните правила за мерките за защита на личните данни.

   9. Значение на предоставените личните данни

Районен съд-Троян  обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законовите му задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да ги предоставите за целта, отразена в съгласието. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на събирането и по­нататъшното обработване на личните Ви данни.

   10. От какви източници получаваме лични данни.

Обработваните от Районен съд-Троян лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, зaявления и други, или в други документи, предоставяни от публични органи Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР